Organisasjonsutvikling (MEN125)

Formålet med emnet Organisasjonsutvikling er å gi en innføring i fagområdet organisasjonsutvikling (OU) med fokus på anvendelse i praktisk endringsledelse. Emnet er tett knyttet opp til MEN105 Organisasjon, ledelse og økologi, men legger i større grad vekt på praktisk anvendelse av teorier og metoder.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MEN125

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studentene vil bli introdusert for noen av de mest sentrale perspektivene på organisasjonsutvikling (OU). I dette emnet sees organisasjonsutvikling først og fremst som et spørsmål om hvordan planlagte endringsprosesser kan bidra til å skape selvfornyende og lærende organisasjoner. Innenfor et slikt perspektiv er medvirkning og deltakelse viktige forutsetninger, og følgelig et tema som vies stor oppmerksomhet.

Vi trener på å identifisere virksomhetsproblemer og formulere og operasjonalisere dem som OU-problemer. Underveis i emnet utvikler du temaet for eksamensoppgaven din ved å gjøre deg kjent med en reell virksomhet og iaktta dens utfordringer og problemer, samt identifisere en konkret utviklingsutfordring du ønsker å foreslå løsning på gjennom oppgaven din. Dette gjør du i forbindelse med det ene obligatoriske arbeidskravet - innlevering av en skriftlig oppgave. Vi fokuserer på rollen som organisasjonsutvikler og hvordan du som individ med din særegne bakgrunn og forutsetninger kan tilnærme deg en praktisk virksomhetsutfordring, ta stilling til den, og utarbeide et løsningsforslag der du aktivt bruker teori og metoder fra pensum.

Gjennom pensumlitteraturen blir du kjent med tre ulike perspektiver på organisasjonsutvikling: standard OU (også kalt verktøyperspektivet), kompleksitetsperspektivet og Teori U. Standard OU anvender kunnskap fra adferdsvitenskapene til å organisere og gjennomføre planlagt endring i organisasjoner. Dette perspektivet har store likhetstrekk med det instrumentelle perspektivet fra MEN105. Kompleksitetsperspektivet er på mange måter antitesen til standard OU ved å hevde at endring ikke kan designes "utenfra", men kun er oppnåelig når ledelsen involverer seg i organisasjonen sammen med medarbeiderne. Teori U er en oppmerksomhetsfokusert tilnærming som kan fungere som synteseperspektiv når du skal omsette teoriene du tilegner deg til egne initiativer og lederhandlinger.

Pensumlitteraturen tilbyr også et utvalg av metoder og teknikker som OU-praktikere kan bruke til ulike formål og i ulike faser av en intervensjon. I utviklingen av oppgavetemaet ditt må du ta stilling til både hvilket OU-perspektiv du vil la deg inspirere av, og hvordan du vil anvende metoder og teknikker i utviklingsprosjektet ditt.

Læringsutbytte

Ved avslutningen av emnet forventes det at studenten har oppnådd følgende:

Kunnskaper

  • Har inngående kunnskap om hva som kjennetegner organisasjonsutvikling som fagområde.
  • Har spesialisert innsikt i de ulike perspektivene på organisasjonsutvikling som inngår i emnet, og likheter og forskjeller mellom disse.
  • Har inngående forståelse av hvilken rolle medbestemmelse og medvirkning kan spille ved gjennomføring av endrings- og utviklingsprosjekter.

Ferdigheter

  • Kan vurdere fagfeltets bidrag knyttet til utøvelsen av praktisk endringsledelse på kyndig og selvstendig måte.
  • Kan utarbeide og begrunne forslag til en realistisk OU-intervensjon i en reell og konkret offentlig, privat eller frivillig virksomhet.

Generell kompetanse

  • Kan selvstendig analysere overføringsverdien av nye trender på fagområdet til konkrete situasjoner.
  • Kan kommunisere om behovet for kjøp av eksterne tjenester i forbindelse med konkrete OU-utfordringer, og være kompetent samarbeidspartner til tilbydere av slike tjenester.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studenter tar MEN105 samtidig, evt. har bestått MEN105 tidligere.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 5 Dager Bokstavkarakterer Alle

Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Muntlig gruppepresentasjon, En skriftlig innlevering

1) En muntlig gruppepresentasjon over oppgitt tema. Det er krav om å levere inn en skriftlig disposisjon for innlegget på ca. 600 ord.

2) En skriftlig innlevering som løses individuelt eller i gruppe på to. Denne er forarbeid til eksamensbesvarelsen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Øystein Hatteland

Arbeidsformer

Dagssamlinger, litteraturstudium, forelesninger, gruppeøvelser, studentpresentasjoner og oppgaveløsning.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Organisasjonsanalyse og utvikling (MEN120_1) 10

Åpent for

Digitale samfunn og sosiale transformasjoner - masterstudium Energy, Environment and Society - masterstudium Endringsledelse - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto