Ledelse som praksis (MEN165)

Emnet handler om hva det innebærer å lede og tilrettelegge for endringsprosesser, og gir trening i å se og arbeide med endringsutfordringer ut fra ulike posisjoner i organisasjonen. Dette gjør du med utgangspunkt i et selvdefinert studieprosjekt som du arbeider med i løpet av semesteret.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MEN165

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I Ledelse som praksis fokuserer vi på hva det betyr å inneha rollen som endringsleder i praksis. Emnet sikter mot å gi øving i og ivareta ulike lederoppgaver i endringsledelse, og i løpet av semesteret vil det bli demonstrert ulike verktøy som kan benyttes i konkrete endringssituasjoner og -intervensjoner. Gjennom konkrete øvelser skal emnet også gi en mulighet til å reflektere over dine styrker og utfordringer som leder og endringsagent. Utgangspunktet for den praktiske tilnærmingen er administreringen og løsningen av et selvdefinert studieprosjekt som du arbeider med i løpet av semesteret. Oppgaven tar sikte på å bevisstgjøre deg med tanke på de ulike interessentene, og deres innflytelse i endringsarbeidet.

Studieprosjektet har to funksjoner i dette emnet: for det første gir det anledning til å utvikle ferdighet i å avgrense, operasjonalisere og løse et praktisk ledelsesproblem ved hjelp av teori innenfor studiet. For det andre gir arbeidet med studieprosjektet erfaring med å planlegge, gjennomføre og evaluere egne handlinger og egen arbeidsmetode som endringsleder. Det siste innebærer praktisk øving i selvledelse, og gir gode muligheter for selvrefleksjon.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

  • Har inngående og selvstendig kunnskap om emnets helhetssyn på endringsledelse.
  • Har inngående kjennskap til vanlige utfordringer knyttet til planlegging og gjennomføring av endringsprosesser.

Ferdigheter

  • Kan demonstrere brukskompetanse i forhold til teori, dvs. utvise evne til selvstendig jeg-orientering av teori, og å kunne bruke denne planmessig og kreativt i forhold til løsning av aktuelle ledelsesutfordringer.
  • Kan analysere, forstå og akseptere motstand i endringsarbeid, for dermed å kunne bidra til å åpne fastlåste situasjoner.

Generell kompetanse

  • Kan demonstrere handlingskompetanse i forhold til konkrete lederutfordringer, dvs. kunne ta stilling til aktuelle utfordringer og på selvstendig måte gjøre rede for og begrunne egne løsningsforslag.
  • Kan demonstrere evne til å se sammenheng mellom egne forslag og valg, og konsekvensene disse kan ha for utfallet av endringsinitiativer.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MEN105 Organisasjon, ledelse og økologi, MEN125 Organisasjonsutvikling

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig prosjektoppgave 1/1 3 Dager Bokstavkarakterer Alle

Prosjektoppgaven løses individuelt eller i gruppe på to og skal bestå av en løsningsrapport og en relasjonsrapport.
• I løsningsrapporten tar du utgangspunkt i et problem fra en reell virksomhet, og du skal dokumentere ferdighet i å bruke teori og metoder fra pensum til å formulere, analysere og legge til rette for løsning av dette problemet.
• I relasjonsrapporten reflekterer du over egne forutsetninger som leder, og som tilrettelegger for egen og medstudenters læring.

Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppgaver med skriftlig innlevering, Obligatorisk oppmøte

Underveis i semesteret arbeider du alene eller i gruppe på inntil to med obligatoriske innleveringsoppgaver. Disse hjelper til å oppdage meningen i lærestoffet, og er samtidig forarbeid til prosjektoppgaven. Som ledd i dette er du også sparringspartner til medstudenter, kommenterer og gir muntlig og skriftlig vurdering av medstudenters arbeid.

Møteplikt: Studenter må være til stede på minst 50% av undervisningstiden.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Øystein Hatteland

Arbeidsformer

Litteraturstudium, forelesninger, diskusjoner, oppgaveløsing med skriftlig innlevering og kommentering / vurdering av annen students oppgave. Undervisningen har form av dialog, og kan oppleves som vesentlig annerledes enn det du er vant til fra andre emner.

Undervisningen er organisert i 6-8 heldagssamlinger.

Åpent for

Endringsledelse - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto