Ansvarlig innovasjon og entreprenørskap (MEN260)

I dette emnet får studenten innsikt i hvordan innovasjon og entreprenørskap kan både bidra til og utfordre bærekraft og sosial rettferdighet. Hvordan kan vi forstå og analysere fremvoksende situasjoner der eksisterende løsninger ikke synes å adressere problemet? Hvordan kan vi agere når det er flere og ulike forståelser av hva problemet er? Hvordan kan vi kreativt utforske mulige løsninger i dynamisk utviklende situasjoner?


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MEN260

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet gir en grundig innføring i hvordan vi kan utvikle nye løsninger som er bærekraftige og ansvarlige. Store samfunnsendringer vil ofte ha konsekvenser for berørte parter og det kan være vanskelig å forutse hvordan dette kan berøre partene. Som ledere og utviklere av nye løsninger i privat og offentlig sektor har man et ansvar for å etterstrebe at løsningene ikke innebærer fare eller negative konsekvenser for dem som blir berørt av dem. Sosial innovasjon handler om hvordan vi kan utvikle løsninger som er til gode for fellesskapet. Det kan for eksempel handle om hvordan vi forvalter felles goder så som tilgang til naturen og hvordan vi utvikler gode leveforhold lokalt og globalt.

Gjennom praktisk case-arbeid får studenten jobbe med reelle problemstillinger sammen med med-studenter og forelesere. Emnet gir innsikt i prosessperspektiver på innovasjon og entreprenørskap, bærekraft og sosial ansvarlighet, og forståelsen av disse perspektivene blir integrert i det praktiske case-arbeidet.

Det må være minst 5 registrerte studenter for at emnet skal kjøres. Avhengig av emneansvarlig/foreleser vil undervisning og innlevering av material være på engelsk.

Merk at ikke alle valgemner tilbys hvert år.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Etter gjennomført emne forventes studentene å ha god kunnskap om hvordan innovasjon og entreprenørskap kan forstås som prosessuelle og relasjonelle fenomener og hvordan sosial rettferdighet og bærekraft stiller stadig nye krav til hva som kan forstås som ansvarlige innovasjoner.
  • Studentene skal ha opparbeidet seg god kunnskap om prosessuelle forståelser og perspektiver på bærekraft og sosial rettferdighet, og at det som isolert sett er bærekraftig noen ganger ikke er bærekraftig i et større perspektiv.
  • Studentene skal også opparbeide en prosessuell forståelse av virkeligheten, og hvordan denne forståelsen kan brukes til å utforske konkrete problemstillinger og løsninger.

Ferdigheter:

  • Studentene skal kunne kritisk vurdere ulike løsninger og om de kan forstås som bærekraftige og rettferdige.
  • De skal kunne vurdere hvilke potensielle aspekter av bærekraft og sosial rettferdighet som ulike innovasjoner kan bringe med seg.
  • De skal kunne utvikle praktiske strategier for hvordan små- , medium- og store organisasjoner kan bidra til bærekraft og sosial rettferdighet gjennom sine aktiviteter.

Generell kompetanse:

  • Emnet skal bidra til kritisk og refleksiv tenkning omkring hva vi utvikler av produkter, tjenester og arbeidsformer, og hvilket ansvar vi har for konsekvensene av innovative løsninger.
  • Gjennom undervisningen skal studentene utvikle relasjonelle og prosessuelle forståelser av innovasjon og entreprenørskap og kunne anvende disse til å utvikle og analysere ulike løsninger.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering 1/1 Bokstavkarakterer

Vurderingsformen for emnet er mappe, og arbeidet med denne skjer gjennom hele semesteret og fullføres i eksamensperioden. Mappen består av to gruppeoppgaver og en individuell oppgave.
For studenter på engelskspråklig program / internasjonale masterprogram skal besvarelser leveres på engelsk. Studenter på norskspråklige program kan velge å levere på engelsk eller et skandinavisk språk. Dersom mappen ikke bestås må arbeidet leveres inn på nytt neste ordinære undervisningstermin for emnet. Ved dokumentert gyldig fravær kan det søkes om utsatt innleveringsfrist på lik varighet som fraværet, ref. eksamensreglementet ved Universitetet i Stavanger.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Eleni Damopoulou

Arbeidsformer

Gruppearbeid, forelesninger og workshops. For å kunne fullføre og bestå emnet kreves det aktiv deltakelse i gruppearbeidet i og mellom samlingene for å kunne gjennomføre aktivitetene som gir grunnlaget for mappeinnleveringene.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Ansvarlig innovasjon og entreprenørskap (DMEN260_1) 10

Åpent for

Digitale samfunn og sosiale transformasjoner - masterstudium Energy, Environment and Society - masterstudium Serviceledelse i internasjonal business - masterstudium
Utveksling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto