Masteroppgave i endringsledelse (MENMAS)

Ved hjelp av teori og forskningsmetode skal studentene utarbeide en skriftlig masteroppgave innen fagområdet endringsledelse. Hovedmålet med masteroppgaven er å gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid. Studentene skal vise evne til systematisk tenkning, faglig fordypning og saklig vurdering. I tillegg skal de opparbeide seg trening i å anvende kildestoff for å vise hvordan eget forskningsarbeid kan plasseres i forhold til forskningen på det området som masteroppgaven adresserer seg til.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MENMAS

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Det er utarbeidet en egen veileder for masteroppgave i endringsledelse. Denne får studenten tilgang til via Canvas i emnet MENMAS.

Prosjektskisse:

For å lette arbeidet med og gjennomføringen av masteroppgaven skal det i forkant av skriveprosessen utarbeides en prosjektskisse. Det gis veiledning for utarbeidelse av prosjektskissen i "Veilederen for masteroppgaven". Prosjektskissen skal leveres til emneansvarlig for MENMAS. Detaljene angående innleveringen gis via Canvas.

I skissen skal du belyse en selvvalgt problemstilling samt i noen grad vise evne til skriftlig framstilling og dokumentasjon. På bakgrunn av prosjektskissen oppnevnes en veileder som står som faglig ansvarlig for oppgaven. Inntil 2 studenter kan skrive masteroppgave sammen.

Veiledning:

Hver student har rett til inntil 10 klokketimer veiledning, inkludert veiledning på mail etc. Det er viktig både for student og veileder at man etablerer et godt samarbeid under arbeid med oppgaven.

Oppmelding til eksamen

Når prosjektskissen er godkjent, veileder tildelt, og alle andre formaliteter er i orden, er studenten klar til å melde seg opp til eksamen i emnet. Som for andre emner melder man seg opp til vurdering (eksamen) ved å bekrefte utdanningsplanen og semesterregistrere seg. Dette gjøres innen annonsert tidsfrist (1. september høstsemester, 1. februar vårsemester).

Selve masteroppgaven har innleveringsfrist i vårsemesteret 15. juni (eller nærmeste virkedag) og for høstsemesteret 15. januar (eller nærmeste virkedag).

Bedømmelse av masteroppgaven foretas av ekstern sensor i samarbeid med sensor fra UiS (ikke veileder). Dersom det er uenighet om karakterfastsettelsen mellom intern og ekstern sensor, er det ekstern sensor som har det avgjørende ordet. Sensur skal foreligge senest 10 uker etter innleveringsfristen.

Læringsutbytte

Læringsutbytte av undervisningsdelen

Ved avslutningen av undervisningsdelen forventes det at studenten har oppnådd følgende:

Kunnskaper

 • Har kjennskap til kravene og rammene som gjelder for gjennomføring av masteroppgaven, og forståelse for hvordan kravene kan oppfylles.
 • Er i stand til å redegjøre for et forskningsdesign og hvilke beslutninger som må fattes for å lage en prosjektskisse for en masteroppgave.

Ferdigheter

 • Kan utforme en prosjektskisse som skal danne grunnlaget for en masteroppgave.

Generell kompetanse

 • Å kunne lage en realistisk plan for å gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt.

Læringsutbytte av selve masteroppgaven

Ved innlevering av masteroppgaven forventes det at studenten har oppnådd følgende:

Kunnskaper

Studenten skal ha oppnådd:

 • Inngående kunnskap i det valgte teorigrunnlaget.
 • Inngående kunnskap om den viktigste eksisterende forskningen innenfor det valgte tema.
 • Inngående kunnskap om sammenhengen mellom det valgte forskningsdesign og underliggende vitenskapsteoretiske posisjoner.
 • Inngående kunnskap om de gjeldende forskningsetiske regler og retningslinjer som er relevante for prosjektet.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Formulere en avgrenset problemstilling for egen undersøkelse og sette denne inn i et større perspektiv.
 • Utvikle et hensiktsmessig og gjennomførbart forskningsdesign som kan svare på den valgte problemstillingen.
 • Anvende valgt teorigrunnlag i analyse av den konkrete problemstillingen, herunder vise evne til å skape overblikk og systematisere et empirisk materiale.
 • Forholde egne resultater til tidligere forskning på feltet og drøfte eget bidrag.
 • Begrunne de teoretiske, metodiske og analytiske valg som tas underveis i prosjektforløpet.

Generell kompetanse

Masteroppgaven bidrar til utvikling av følgende generelle kompetanser:

 • Ledelse, planlegging og gjennomføring av selvstendige forskningsprosjekter med konkrete mål for vitensproduksjon, herunder evne til å vurdere og revidere fremdrift og strategi underveis.
 • Skriftlig presentasjon av komplekse prosjekter, herunder hensiktsmessig strukturering av tekst og klar, forståelig språkbruk.

Forkunnskapskrav

Fullført minst 60 studiepoeng av masterstudiet inkludert alle obligatoriske emner.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave 1/1 4.5 Måneder Bokstavkarakterer

En student har som hovedregel ett forsøk på masteroppgaven. Ved stryk eller forbedring av karakter må dette søkes om. Utfyllende regler om dette finner du under § 3-10 i Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk prosjektskisse

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Jens Kaae Fisker

Arbeidsformer

Høstsemesteret:

Studentene får tilbud om å delta i en seminarrekke, også kalt undervisningsdelen av MENMAS. Seminaret utgjør et felles veiledningsopplegg for utarbeidelse av prosjektskissen og forming av prosjektet. Det blir ikke gitt individuell veiledning på utvikling av prosjektskisser utover seminarrekken. Nærmere informasjon om innhold, tid og sted for samlinger og forelesninger vil bli lagt ut på Canvas.

Seminarrekken er en forberedelse til å skrive masteroppgaven. Her gjennomgås faglige, fagtekniske og praktiske sider ved masteroppgaveskriving, og her gis en gjennomgang av veilederen for masteroppgaven. Studentene arbeider også med utforming av prosjektskissen for oppgaven.

Målet med seminarrekken er å forberede studentene på hvilke krav som stilles til gjennomføringen av masteroppgaven, samt å utvikle et forskningsdesign for masteroppgaven. Dette skal munne ut i en obligatorisk prosjektskisse.

I første del av seminarrekken er formålet å skape en kopling mellom metodefagene (forskningsdesigndelen) og utviklingen av masteroppgaven, samt å skape realistiske forventninger til prosessen med å skrive masteroppgaver. I den forbindelse drar vi veksler på ulike forskningsdesign, problematiserer valg som tas i forhold til design, og presenterer ulike oppgavesjangere og krav som stilles innenfor hver av disse. Blant annet vil etiske retningslinjer for samfunnsforskning gjennomgås, og hvordan man vurderer meldeplikt og søker om godkjenning av prosjekt hos SIKT. Et annet tema for seminarrekken handler om ledelse, tidsplanlegging og tidsstyring av et masterprosjekt.

Hovedaktiviteten i seminarrekken er å utarbeide prosjektskisse for egen oppgave. Denne presenteres og gis tilbakemelding på før endelig innlevering. På et nærmere angitt tidspunkt etter siste samling skal en fullstendig prosjektskisse lastes opp i Samarbeidsportalen. Instruks for innleveringen gis på emnets Canvas side.

Prosjektskissen vil være grunnlaget for tildeling av veileder.

Seminarrekken er ikke obligatorisk, men studenter oppmuntres sterkt til tilstedeværelse. Obligatorisk prosjektskisse må leveres til fastsatt frist og bedømmes som bestått. Prosjektskissen karaktersettes ikke, men skissen skal tilfredsstille en rekke krav og vil bli vurdert som et forskningsdesign. Oppfølgingen av den enkelte student i selve masterarbeidet foretas av veilederen - som oppnevnes etter at prosjektskisse er levert og fordeling av oppgaver er fullført.

Studentene kan gå sammen to og to om prosjektskissen dersom masteroppgaven skal gjennomføres av de samme to studentene.

Anbefalt litteratur:

Bonnett, Alistair (2011) Studere smart. Slik argumenterer du. Harlow: Prentice Hall

Everett, E.L. & I.Furuset, 2012. Masteroppgaven: Hvordan begynne - og fullføre. Universitetsforlaget. 1877 sider.

Øyen, A.S. & Solheim, B. (2013) Akademisk skriving: en skriveveiledning. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Åpent for

Endringsledelse - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto