Praksis (MENPRA)

Emnet tilbyr studentene praksisopphold i en virksomhet. Praksisoppholdet skal bidra til å øke studentens bevissthet på egen rolle og kunnskap i samspill med andre i konkrete utviklings- og endringsorienterte oppgaver i arbeidslivet. Videre skal emnet gjøre studenten i stand til å kunne analysere situasjoner og nyttiggjøre seg av ulike metoder og teorier ervervet i utdanningsløpet for å bidra til endrings- og utviklingsarbeid.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MENPRA

Versjon

2

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Studentene skal ha praksis i virksomheter hvor de kan erfare hvordan studiet kommer til nytte i en ordinær arbeidssituasjon. Det er universitetet som skaffer og godkjenner virksomhetene. Praksisperioden er fra august til desember og studenten skal ta del i dedikerte arbeidsoppgaver/områder i virksomheten de er utplassert i.

Studentene vil bli informert om praksisplass før semesterstart. Ved semesterstart blir det avholdt et obligatorisk oppstartsmøte som omfatter blant annet praktiske råd som er nødvendig for gjennomføring av praksisperioden.

Studentenes arbeid i praksisperioden vurderes gjennom en praksisrapport. Praksisrapporten, som er en del av eksamen, består av to deler: I del 1 skal studentene redegjøre for virksomheten de arbeider i og arbeidsoppgaver i perioden. I del 2 skal de presentere et større utredningsarbeid som tar utgangspunkt i en problemstilling som utarbeides i samarbeid med virksomheten de er plassert i. Det obligatoriske arbeidskravet innfris ved innlevering og forbedring av to utkast til praksisrapporten samt kommenterer på medstudenters utkast til praksisrapport.

I praksisperioden vil studentene få oppfølging fra virksomheten og faglig veiledning fra ansatte ved Institutt for medie- og samfunnsfag. Hver student har tre veiledninger inkludert to obligatoriske fellessamlinger der det drøftes innsendte utkast av praksisrapporter.

Læringsutbytte

Etter å ha avsluttet praksisemnet forventes studentene å ha følgende kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper

 • Studentene skal ha kunnskap om hvordan deres faglige kompetanse kan anvendes i arbeidslivet.
 • De skal ha kunnskap om hvordan kompetansespesifikke -, utviklings-, endrings- og/eller ledelsesoppgaver initieres og gjennomføres i en virksomhetskontekst.

Ferdigheter

Studentene skal kunne:

 • Bruke fagkunnskap som studiet gir inn i en reell arbeidssituasjon.
 • Kombinere teori - og erfaringsbasert læring og reflektere over forholdet mellom teori og praksis.
 • Danne et bilde av hvordan virksomheter organiserer arbeidet og relatere faglige spørsmål til reelle og aktuelle situasjoner og kontekster i arbeidslivet.
 • Reflektere over egen rolle og handlingsrom i samspill med andre og drøfte bruk av faglig kompetanse i praksis.
 • Kritisk vurdere eget praksisopphold.

Generell kompetanse

 • Kunne tilpasse seg arbeidsoppgaver, arbeidskontekst og plass i en gitt virksomhet.
 • Kunne bidra faglig til utvikling basert på behovet til arbeidsgiver.
 • Kommentere og gi tilbakemelding på skriftlig arbeid.
 • Planlegge og gjennomføre en muntlig presentasjon av et større prosjekt- eller utredningsarbeid.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Innlevering av praksisrapport og muntlig presentasjon

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Innlevering av praksisrapport 1/2 1 Semestre Godkjent/ Ikke godkjent
Muntlig presentasjon av praksisrapport 1/2 1 Timer Godkjent/ Ikke godkjent

Det er ingen kontinuasjonseksamen i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

90% tilstedeplikt og 2 innleveringer

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Elin Merethe Oftedal

Faglærer:

Helle Sjøvaag

Arbeidsformer

Arbeidspraksis i virksomhet (ca 75 % stilling/60 dager fordelt i løpet av gitte uker i høstsemesteret), seminar med andre medstudenter, oppfølging fra praksisplass og totalt tre veiledninger med emneansvarlig, hvor innleveringer av utkast til praksisrapport leveres i forkant.

Det er obligatorisk å møte på oppsatte møter og samlinger.

Åpent for

Digitale samfunn og sosiale transformasjoner - masterstudium Energy, Environment and Society - masterstudium Endringsledelse - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto