Profesjonsveiledning (MHV266)

Emnet gir en introduksjon til teorier, begreper og fenomener innen veiledning. Samt en innføring i tenkning om menneskets grunnvilkår, livsforståelse og etikk relatert til utøvelse av veiledning.  Emnet skal gi studenten kunnskap om og ferdigheter i veiledningsmetodikk og veiledningsmodeller med et særlig fokus på dialog og relasjon. Studenten får mulighet til å praktisere veiledning, reflektere over egen veiledning og å utvikle en veilederidentitet.  


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

MHV266

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I dette emnet er innføring i veiledningsfagets grunnlag og etikk sentral. Refleksjon, relasjonens og dialogens betydning i veiledning vil vektlegges.  Det teoretiske perspektivet er basert på ulike forståelsesmåter og teorier om veiledning, veiledningstradisjoner og veiledningsmodeller. Det vil også bli arbeidet med å utvikle seg som veileder. Under dette tema vil danning, personlig kompetanse, rolleforståelse og en profesjonell forståelse vektlegges. Veiledningsmetodikk vil ha et særlig fokus på veiledning i en prosess og å kunne anvende flere veiledningsverktøy.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om  teorier og tradisjoner i veiledning
 • inngående kunnskap om sentrale begreper og fenomener innen veiledning
 • avansert kunnskap om etikk og grunnvilkår i menneskers liv
 • inngående kunnskap om veileders roller og funksjoner
 • inngående kunnskaper om relasjon og dialog i et veiledningsperspektiv
 • inngående kunnskap om metoder og verktøy som er relevante for veiledning

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • anvende fag- og forskningslitteratur i i arbeid med problemstillinger knyttet til veiledning
 • anvende kunnskap om menneskets subjektive erfaring som et utgangspunkt  for veiledning 
 • planlegge og gjennomføre veiledning på individnivå 
 • anvende ulike veiledningsmodeller, metoder og verktøy
 • evnen til å utøve dialog og en refleksiv og etisk veiledningspraksis 

Kandidaten kan:

 • reflektere over egne verdier og livsforståelse som har betydning for utøvelse av veiledning
 • reflektere over egen danning i utvikling av faglig, personlig og etisk kompetanse
 • kritisk reflektere over sammenhenger mellom teori og praksis , og utøvelse av faglig skjønn i veiledning
 • oppøve evnen til dialog
 • utvikle en spørrende, undrende og undersøkende tilnærming i utøvelse av veiledning, i en spenning mellom engasjement og varsomhet
 • reflektere over og kunne begrunne egen veiledningspraksis 

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bokstavkarakterer

Mappen skal inneholde:Et refleksjonsnotat over oppgitt tema, 1500 ord  (+/-10 %).Et fagnotat over valgt tema, 1500 ord (+/-10 %).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Plan for gjennomføring av en strukturert veiledningsprosess, Deltakelse i veiledningsgrupper

80% deltakelse i veiledningsgrupper

Skriftlig oppgave: Plan for gjennomføring av en veiledningsprosess.  Oppgaven vurderes til godkjent /ikke godkjent

Nærmere oppgavetekst oppgis ved oppstart av emnet.

Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:

 Ikke godkjent oppgave fratar studenten adgang til å levere mappeeksamen i MHV266

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Margareth Kristoffersen

Emneansvarlig:

Grethe Heidi Bjerga

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, selvstudium, veiledningsgruppe med praktisk trening bl. annet med fokus på å gjennomføre  tverrfaglig veiledning med simulering både på campus og/eller digitalt.

Åpent for

Helsevitenskap - Masterstudium, Helsesøsterfag - Masterstudium, Rus- og psykisk helsearbeid - Masterstudium.

Kandidater med relevant bachelorutdanning innen helse- og sosialfag kan søke om opptak til emnet.

Emnet har plassbegrensning.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto