Profesjonsveiledning (MHV266)

Emnet gir en introduksjon til teorier, begreper og fenomener innen veiledning. Samt en innføring i tenkning om menneskets grunnvilkår, livsforståelse og etikk relatert til utøvelse av veiledning. Emnet skal gi studenten kunnskap om og ferdigheter i veiledningsmetodikk og veiledningsmodeller med et særlig fokus på dialog og relasjon. Studenten får mulighet til å praktisere veiledning, reflektere over egen veiledning og å utvikle en veilederidentitet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MHV266

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I dette emnet er innføring i veiledningsfagets grunnlag og etikk sentralt, med et særlig fokus på fenomener i veiledning. Betydningen av møte mellom veileder og veisøker løftes fram med en forankring i en humanistisk tradisjon. Refleksjon, relasjonens og dialogens betydning i veiledning vil vektlegges. Det teoretiske perspektivet er basert på ulike forståelsesmåter og teorier om veiledning, veiledningstradisjoner og veiledningsmodeller. Det vil også bli arbeidet med å utvikle seg som veileder. Under dette tema vil danning, personlig kompetanse, rolleforståelse og en profesjonell forståelse vektlegges. Veiledningsmetodikk vil ha et særlig fokus på veiledning i en prosess og å kunne anvende flere veiledningsverktøy.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om teorier og tradisjoner i veiledning
 • inngående kunnskap om sentrale begreper og fenomener innen veiledning
 • avansert kunnskap om etikk og grunnvilkår i menneskers liv
 • inngående kunnskap om veileders roller og funksjoner
 • inngående kunnskaper om refleksjon, relasjon og dialog i et veiledningsperspektiv
 • inngående kunnskap om metoder og verktøy som er relevante for veiledning

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • anvende fag- og forskningslitteratur i i arbeid med problemstillinger knyttet til veiledning
 • anvende kunnskap om menneskets subjektive erfaring som et utgangspunkt for veiledning
 • planlegge og gjennomføre veiledning på individnivå
 • anvende ulike veiledningsmodeller, metoder og verktøy
 • evnen til å utøve dialog og en refleksiv og etisk veiledningspraksis

Kandidaten kan:

 • reflektere over egne verdier og livsforståelse som har betydning for utøvelse av veiledning
 • reflektere over egen danning i utvikling av faglig, personlig og etisk kompetanse
 • kritisk reflektere over sammenhenger mellom teori og praksis , og utøvelse av faglig skjønn i veiledning
 • oppøve evnen til dialog
 • utvikle en spørrende, undrende og undersøkende tilnærming i utøvelse av veiledning, i en spenning mellom engasjement og varsomhet
 • reflektere over og kunne begrunne egen veiledningspraksis

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Semesteroppgave skal inneholde:Et refleksjonsnotat over oppgitt tema, 2000 ord (+/-10 %).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Deltakelse i veiledningsgrupper

80% deltakelse i veiledningsgrupper

Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:

Ikke godkjent oppgave fratar studenten adgang til å levere eksamen i MHV266

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Margareth Kristoffersen

Emneansvarlig:

Grethe Heidi Bjerga

Emneansvarlig:

Kari Kaldestad

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, selvstudium, veiledningsgruppe med praktisk trening bl. annet med fokus på å gjennomføre tverrfaglig veiledning med simulering både på campus og/eller digitalt.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Profesjonsveiledning 15 (MHV270_1) 10

Åpent for

Helsevitenskap - Masterstudium, Helsesøsterfag - Masterstudium, Rus- og psykisk helsearbeid - Masterstudium.

Kandidater med relevant bachelorutdanning innen helse- og sosialfag kan søke om opptak til emnet.

Emnet har plassbegrensning.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto