Veiledningsutøvelse (MHVEIL)

Studiet er tverrfaglig og henvender seg til personer som ønsker å utvikle sin kompetanse innen veiledning. Emnet gir en praktisk og teoretisk fordypning i veiledning både individuelt og i gruppe for ulike profesjoner innen helsevesenet. Helsevesenet er i stadig vekst med store krav til effektivitet og kvalitet, som stiller nye krav til faglig refleksjon. Å kunne møte studentene og kolleger med kvalifisert veilederkompetanse kan fremme slik refleksjon. Menneskelige møter i profesjonell sammenheng gir mulighet for å ivareta hverandre på en god måte, og kan fremme etiske praksiser. Fokus i dette emne vil derfor være innhold, prosess og metoder i veiledning samt menneskelige vilkår knyttet til arenaer for utvikling og læring. I emnet vektlegges studentens danningsprosess mot å utvikle en veileder identitet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MHVEIL

Versjon

2

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I emnet vektlegges særlig utøvelse av veiledning, samt refleksjon over egen veiledning og veilederrollen, samt observasjon av en medstudents veiledning. Gruppeprosesser og psykologiske prosesser i en gruppe er sentralt i emne. Emnet gir en introduksjon til veiledningens vitenskapelige grunnlag, etiske grunnlag og sentrale fenomener i veiledning. Kunnskap om ulike følelser og deres betydning i veiledning vektlegges i emne. Betydningen av kulturell forståelse relatert til veiledning utdypes. Den enkeltes erfaringer er sentralt i emne, samt forståelse av veiledning i et organisatorisk perspektiv.

Det forutsettes at studentene selv er veileder for kollegaer eller studenter i dette semester. Studentene vil motta veiledning på veiledning (metaveiledning) som en del av studiet i til sammen 20 timer.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om veiledningens vitenskapelige og etiske grunnlag
 • integrerer og drøfter dialogens betydning i veiledning
 • inngående kunnskap om gruppeprosesser og psykologiske prosesser i en gruppe
 • inngående kunnskap om ledelse og kultur i en organisasjon
 • inngående kunnskap om kulturelle forskjeller og dets betydning i veiledning
 • inngående kunnskaper om ulike følelser og deres betydning i veiledning
 • kunnskap om veiledningsmetodikk og metoder veiledning
 • inngående kunnskaper om danningsprosesser mot en veilederidentitet

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • anvende forskjellig teoretisk tilgang til veiledning med tilhørende praktiske implikasjoner
 • mestre å gi veiledning både individuelt og i gruppe
 • mestre å gi tilbakemelding på medstudents veiledning
 • bruke dialogen som et verktøy i veiledningen
 • gjenkjenne og anerkjenne ulike følelser som oppstår i veiledningsrommet
 • kan utøve og anvende ulike veiledningsmodeller og metoder med faglig skjønn
 • tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med veisøkers læreforutsetninger
 • planlegge og gjennomføre vurderinger i studentveiledninger

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • kritisk reflektere over vitenskapelig grunnlag i veiledning
 • refleksjon over egne grunnforestillinger og livsforståelse og dens påvirkning i relasjon til veiledning
 • erkjenner betydningen av å reflektere over sin egen rolle og utviklingsprosess som veileder
 • utøve etisk dømmekraft i utøvelse av veiledning og å kunne møte veisøker med anerkjennelse og verdighet
 • utøve etisk dømmekraft på å gi tilbakemelding på medstudents veiledning etter å ha observert medstudent i veiledningsgruppe
 • reflektere over dialogen og relasjonens betydning i egen veiledningsgruppe.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
MHV266 Profesjonsveiledning
MHV270 Profesjonsveiledning 15
10 studiepoeng høyere grads studier (masternivå) innen profesjonsveiledning eller lignende

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave 1/1 14 Dager Bokstavkarakterer

Et refleksjonsnotat over egen veiledningsutøvelse med nærmere oppgitt tematikk. 3500 ord (+/- 10%)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

1. Delta i veiledning på veiledningsgruppa (80% deltakelse), 2. Gi veiledning, individuelt eller i gruppe i 20 timer, Delta som observatør i medstudent sin veiledning og gi muntlig tilbakemelding på denne

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Delta i veiledning på veiledningsgruppa (80% deltakelse)

Gi veiledning, individuelt eller i gruppe i 20 timer i det semesteret undervisningen foregår.

Delta som observatør i medstudent sin veiledning en gang, og gi muntlig tilbakemelding på denne til medstudent. Skrive så en observasjonsrapport på +-300 ord.

Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:

Ikke godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet fratar studenten adgang til å levere eksamen i MHVVEIL

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Kari Kaldestad

Arbeidsformer

Emnet inneholder forelesninger, dialoger, gruppearbeid og veiledning på veiledning. Utøvelse av egen veiledning er en sentral del av emnet og relasjoners betydning samt overføringer og motoverføringer vil stå sentralt. Å utvikle veilederkompetanse er essensielt.

Det forutsettes at studentene selv er veileder for kollegaer eller studenter. Studentene vil motta veiledning på veiledning (etterveiledning) som en del av studiet i til sammen 20 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Veiledningsutøvelse (MHVEIL_1) 10

Åpent for

Kandidater med 10 studiepoeng innen veiledning.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto