Master i jordmorfag (MJOMAS)

Masteroppgaven i jordmorfag er et selvstendig vitenskapelig arbeid enten i form av en monografi eller en vitenskapelig artikkel. Masteroppgaven kan ta utgangspunkt i hele det jordmorfaglige kompetanseområde.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MJOMAS

Versjon

2

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

3

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av oppgaveseminarer og en skriftlig oppgave tilsvarende 30 studiepoeng.

Det utarbeides en prosjektplan til masteroppgaven i annet semester. Prosjektplanen skal peke på studiens betydning for det jordmorfaglige kompetanseområdene og jordmorfaglig praksis.

Som metodisk tilnærming kan enten kvantitativ eller kvalitativ metode velges. Det gis også mulighet for å utarbeide en litteraturstudie med den metodologi som anvendes for systematiske oversikter eller metasyntese.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har

 • forståelse for aktuelle faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i helsevesenet
 • har avansert kunnskap innenfor det jordmorfaglige området og spesialisert innsikt i selvvagt temaområde.
 • inngående kunnskap om krav til forskningsetikk og dokumentasjon i tråd med gjeldende lovverk og kan relatere dette til kvalitetssikring og fagutvikling
 • avansert kunnskap om den verdien brukergruppen kan representere i planlegging, utvikling og gjennomføring av et forskningsprosjekt

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • formulere og argumenter for en problemstilling med relevans for det jordmorfaglige området
 • analysere og kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap i relasjon til valgt temaområde
 • drøfte en forskbar problemstilling, samt kritisk analysere og argumentere for valg av vitenskapelige begrep, teorier, modeller og metoder av relevans for det valgte problemområdet
 • utarbeide og argumentere for et hensiktsmessig forskningsdesign
 • utarbeide og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning i tråd med gjeldende lover, retningslinjer og anerkjente vitenskapelige metoder innen gitte tidsrammer
 • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor det jordmorfaglige kompetanseområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.
 • vurdere og ta forskningsetiske hensyn i tråd med gjeldende retningslinjer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • bidrar til videreutvikling av det jordmorfaglige kunnskapsgrunnlaget gjennom arbeidet med egen forskning
 • har kompetanse til å kunne arbeide kunnskapsbasert, ved bruk av forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap, samt brukermedvirkning i en kontekst
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kan bidra til nytenkning og innovasjon innen jordmorfaget
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til fremtidige jordmorfaglige forsknings- og utviklingsprosjekter med mål om kvalitetsforbedring og økt pasientsikkerhet
 • kommunisere analytisk tenkning og tolking av vitenskapelige funn som har betydning for det jordmorfaglige kompetanseområdet

Forkunnskapskrav

Alle emner, unntatt MJOP90, må være bestått før innlevering av masteroppgaven.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Oppgaven kan utformes som en monografi eller en vitenskapelig artikkel med fordypningsdel.Studentene skriver oppgaven i grupper på to.En monografi skal være på 17500 ord (+/- 10%).Skrives en vitenskapelig artikkel skal manuskript tilfredstille de formelle krav til publisering til valgte relevant vitenskapelig tidsskrift. Velges artikkelformat skal det i tillegg skrives en overbyggende tekst, en fordypning. Fordypningsdelen skal være på inntil 7000 ord.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektplan, Masterseminar

Prosjektplan, masterseminar

Utarbeidelse av prosjektplan for masteroppgaven i 2. semester må være godkjent innen studenten kan starte arbeidet med masteroppgaven. Det er utarbeidet en veileder for masteroppgaven hvor nærmere beskrivelse av innhold i prosjektplanen er beskrevet. Det tilbys veiledning på prosjektplanen.

Det vil holdes 4 masterseminarer hvor studentene presenterer og opponerer på eget og medstudenters arbeid i 3.-4. semester.

Det tilbys veiledning på masteroppgaven. Studentene skriver masteroppgave i gruppe på to men kan etter søknad skrive alene.

Det er utarbeidet en egen Veileder for utarbeiding av masteroppgave ved UiS til hjelp i arbeidet med masteroppgaven

Fagperson(er)

Faglærer:

Inger Økland

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid og selvstudium.

Studenten presenterer masteroppgaven ved fagseminar for offentlighet inkludert praksisfeltet.

Åpent for

Jordmorfag - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto