Revisjon (MRR220)

Emnet er et introduksjonsemne i revisjon og revisjonsteori på masternivå. Emnet dekker revisjonsprosessen, internasjonale revisjonsstandarder (ISA-ene), og den grunnleggende rollen som revisor har som samfunnets tillitsperson i kapitalmarkedene.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MRR220

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet gir en grundig innføring i det regulatoriske miljøet som eksterne revisorer opererer innenfor, og etablerer et solid fundament for utvikling av de nødvendige ferdigheter som behøves i rollen som revisor. Etter å ha tatt emnet skal studentene kunne anvende kunnskap til å utvikle tekniske ferdigheter i relaterte fagfelt. De skal også kunne analysere relevante yrkesmessige-, forskningsmessige- og etisk problemstillinger, og utvise evnen til kritisk tenkning og refleksjon rundt slik problemstillinger.

En revisor forventes å kunne forstå hvordan bransjemessige problemer, prosesser, valg og etiske dilemmaer påvirkes av ulike aktørers interesser, lovgivere på både nasjonalt og internasjonalt nivå og sosiale verdier, og gjennomgå bevis, evaluere bevisenes relevans og foreta beslutninger som er i tråd med regulatoriske krav i profesjonen. Slike problemstillinger diskuteres gjennom hele emnet. En revisor må også inneha problemløsningsegenskaper som kan anvendes til å løse bedriftsøkonomiske relaterte problemstillinger. Slike egenskaper poengteres iløpet av emnet.

Emnet vil gjennomgå revisors lovpålagte oppgaver knyttet til bærekraftsrapportering.

Undervisningsspråket er norsk. Eksamen kan besvares på enten norsk eller engelsk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført dette emnet skal studentene ha kunnskap om:

 • Sentrale revisjonskonsepter, de internasjonale revisjonsstandardene, det norske revisjonsregelverket herunder revisorloven, hvitvaskingsloven og bærekraftsrapportering
 • Innhenting, evaluering og anvendelse av revisjonsbevis for å fastslå hvorvidt et finansregnskap har blitt utarbeidet i samsvar med gjeldene finansielle rammeverk
 • Viktigheten av god corporate governance hos selskapene for å sikre at de opererer med integritet og etterlevelse av lover og reguleringer
 • Revisjonsprosessen som anvendes av en revisor for å utføre en lovpålagt revisjon, herunder blant annet risikovurdering, internkontroll og revisjonsbevis
 • Revisors rolle i kapitalmarkedene, inkludert innsikt i samfunnets og øvrige interessenters forventning til revisor

Ferdigheter

Etter å ha fullført dette emnet skal studentene kunne:

 • Kritisk evaluere den eksterne rapporteringen fra selskaper
 • Argumentere for forbedringer til den eksterne rapporteringen fra selskaper
 • Reflektere over revisors rolle i samfunnet for å opprettholde åpenhet og tillit i kapitalmarkedene
 • Forstå og gjengi hvilke lovkrav og rammeverk revisor må forholde seg til og hvordan disse påvirker en revisors arbeid
 • Forstå hvordan en revisor som har sitt virke i Norge blir påvirket av det internasjonale rammeverket, og hvilke fordeler dette kan ha for revisors rolle som allmennhetens tillitsperson
 • Beskrive revisjonsprosessen for en lovpålagt revisjon fra start til slutt, forstå ulike problemstillinger som revisor møter under prosessen og i tillegg være i stand til å argumentere for de ulike valg som tas
 • Kritisk reflektere rundt standardiseringer av revisjonsoppdrag
 • Reflektere over revisors rolle i forhold til bærekraftsrapportering, og at de er en viktig bidragsyter til det grønne skiftet

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Engelsk-norsk ordbok, Godkjent kalkulator,

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Bestått 3 av 4 obligatoriske innleveringsoppgaver, Obligatorisk oppmøte på utvalgte seminarer, Obligatoriske innleveringer

Bestått 3 av 4 obligatoriske innleveringsoppgaver. Alle 4 må leveres. I tillegg følger en obligatorisk gruppepresentasjon.

Obligatorisk oppmøte på utvalgte seminarer.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

William Gilje Gjedrem

Arbeidsformer

Emnet har forelesninger med integrerte problemløsninger og diskusjoner. Studentene skal delta aktivt i disse aktivitetene for å få fullt utbytte fra forelesningene. Studenter forventes å legge ned omtrent 280 timer for å gjennomføre dette emnet.

Åpent for

Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS
Regnskap og revisjon - masterstudium Økonomi og administrasjon - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto