Advanced Energy Conversion Technologies (PET640)

På grunn av de komplekse energi- og klimautfordringene vi står overfor i dag, er energiovergangen til rene, fleksible, bærekraftige og rimelige energiløsninger på toppen av de globale, nasjonale og lokale agendaene. Dette resulterte i et stadig økende behov for fremtidige ingeniører med mer tverrfaglig utdanningsbakgrunn og ferdigheter.

Målet med dette emnet er å gi studentene de nødvendige ferdighetene og kunnskapene som kreves for å bidra til "global energiovergang", og "ren og rimelig energi for alle". Dette vil bli oppnådd gjennom å sette studentene i stand til å ha nødvendig kunnskap og ferdigheter til å forstå forskjellige energisystemer og analysere dem ut fra effektivitets-, miljø- og ytelsesperspektiv.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

PET640

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20. august, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Dette emnet gir den generelle kunnskapen om energiomformingsteknologier og -systemer som bruker ulike former for energikilder for å levere strøm og termiske (oppvarming og kjøling) krav.

Emnet gjennomgår det grunnleggende i termodynamikk og forenklede varmeoverføringsberegninger, samt nyttige energi- og eksergianalysemetoder og anvendelser av diagrammer (for eksempel TS-, HS- og TQ -diagrammer for systemer og komponentanalyse).

Emnet omhandler også noen grunnleggende om flyt- og transportprosesser som brukes på energisystemer. Anvendelse av energikonvertering tilbys, mer spesifikt i termomekaniske (og turbomaskinprosesser) i forskjellige energisystemer, med vekt på effektivitet, miljøpåvirkning og ytelse. Ulike design- og utviklingstrender for forskjellige komponenter som kjeler, dampturbiner, gassturbiner, kombinert sykluser for gassturbiner og kjølesykluser tilbys også.

Læringsutbytte

Studentene vil bli utstyrt med nødvendig kunnskap for å utføre analyser på forskjellige energiomformingsteknologier fra effektivitets-, miljø- og ytelsesperspektiv.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Generell kunnskap innen termodynamikk og varmeoverføring

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og obligatoriske innleveringer

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer

Skriftlig eksamen har 80% av sluttkarakter og obligatoriske oppgaver har 20% av sluttkarakteren. Sum av disse (skriftlig eksamen og obligatoriske oppgaver) vil utgjøre sluttkarakteren som er basert på karakterregel (A-F). The written exam has 80% av the final mark and the mandatory assignments have 20% of the final mark. Sum of these (written exam and mandatory assignments) will form the final mark that is based on characters (A-F).Skriftlig eksamen med penn og papir

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringsoppgaver

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Mohammad Mansouri

Instituttleder:

Øystein Arild

Arbeidsformer

Forelesninger, øvelser, interaktive diskusjoner, obligatoriske oppgaver, selvstudier og gruppearbeid.

Foredragsspråk er engelsk.

MS Office -verktøy brukes til oppgaver.

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto