Praksis i petroleumsteknologi (PET695)

Praksisarbeid / Utplassering / studentprosjekt


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

PET695

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I dette emnet skjer læringen delvis i et profesjonelt miljø utenfor universitetet, eksempelvis i en teknologibedrift eller ved et forskningsinstitutt eller som en del av et større prosjektarbeid ved UiS. Praksis kan også skje i regi av et godkjent studentprosjekt ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Studenten må selv finne en arbeidsplass eller prosjekt som er interessert i å ta imot en student i virksomhetens løpende arbeid. Praksis i et studentprosjekt må avtales med instituttets faglig ansvarlige for det aktuelle studentprosjektet. Emnet har til formål å gi studenten praktisk erfaring og mulighet til å fordype seg i utvalgte problemstillinger knyttet til virksomhetens praksis. Det forutsettes at det, i samarbeid mellom student, arbeidsplass og faglærer, utarbeides en avtale/kontrakt og plan for hvordan praksisarbeidet skal gjennomføres praktisk og hvordan veiledningen av studenten skal skje. Evalueringen vil skje på grunnlag av en kritisk reflekterende rapport fra studenten samt en Presentasjon. Rapporten skal inneholder en drøfting av en nærmere spesifisert problemstillingknyttet til virksomhetens praksis, en refleksjon av eget bidrag til arbeidsstedets virksomhet, samt dokumentasjon på utført arbeid og attesterte timelister.

Læringsutbytte

Emnet er et supplement til andre emner, og når studenten har gjennomført kurset, skal følgende mål være oppnådd:

Kunnskaper: Økt innsikt i utvalgte tema og problemstillinger og i arbeidslivets praktiske utfordringer. Redgjøre for arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder i gjelende bedrift.

Ferdigheter: Økt evne til profesjonelt samarbeid, samt fordypning i gitte tema og kunne presentere disse på en overbevisende måte.Sette seg inn i tildelte arbeidsoppgaver og løse disse.

Generell kompetanse: Reflektere over egen kunnskap og læring, og reflektere over sin egen rolle i samarbeid med andre. Innordne seg etter krav som blir stilt i arbeidslivet

Forkunnskapskrav

Bestått 40 studiepoeng i henhold til godkjent utdanningsplan.

Ta kontakt med kursansvarlig før du registrerer kurset.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap knyttet til det aktuelle arbeidsstedets praktiske krav.

Eksamen / vurdering

Rapport og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport 1/2 Bestått/ Ikke bestått
Muntlig eksamen 1/2 30 Minutter Bestått/ Ikke bestått

Studenten skal levere en kritisk reflekterende rapport (inkl. signert timeliste) om sitt praksisarbeid. Denne rapporten presenteres for studenter og lærere på nærmere avtalt tid og sted.Emnet har en løpende vurdering. Alle vurderingsdeler må være bestått for å oppnå en samlet karakter i emnet. OBS: I henhold til forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger § 3-10 punkt 2 har en student mulighet for å fremstille seg til prøving 2 ganger i dette emnet, med mulighet for å søke om et 3. forsøk.Muntlig eksamen avholdes individuelt.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Dan Sui

Instituttleder:

Øystein Arild

Arbeidsformer

Praktisk og/eller teoretisk arbeid i ekstern virksomhet/ studentprosjekt med veiledning etter nærmere inngått avtale/kontrakt.

Åpent for

Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto