Hopp til hovedinnhold

Avanserte skatterettslige emner og skatterettslig forskningsdesign PHD417

Doktorgradskurs i skatterett med hovedfokus på transaksjoner og grunnleggende prinsipp.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

PHD417

Versjon

1

Vekting (SP)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Etter at kandidatene har fullført emnet skal disse:

Kunnskap:

 • Ha innsikt i de sentrale problemstillinger innen skatte og avgiftsretten.
 • Ha oversikt over sentrale Høyesterettsdommer og argumentasjonen omkring problemstillinger i disse. Særlig dommer etter 1990 forventes kjent, normalt sett vil det foreligger 4-5 dommer fra feltet per år. Kandidater forventes å ha kjenskap til hvordan Høyesterett strukturerer sine drøftelser.
 • Kunne vise hvordan de grunnleggende hensyn på feltet brukes i rettsvitenskapelig forskningsdesign og analyse. Dette gjelder primært bruken av nøytralitetshensyn, skatteevneprinsippet, forutberegnelighetshensyn, rettstekniske hensyn og provenyhensyn. Kandidaten skal kunne vise hvordan disse hensyn kan trekke i samme og ulike retninger.
 • Kunne identifisere uavklarte forskningsspørsmål på feltet.
 • Kunne identifisere forskningsetiske spørsmål og løse disse på en faglig forsvarlig måte.

Ferdigheter:

 • Kunne se sammenhengen i skatte- og avgiftsretten og kunne bruke konkrete problemstillinger for å vise generelle prinsipp.
 • Være i stand til å gjennomføre analyser på vitenskapelig nivå.
 • Kunne vise hvordan de generelle prinsippene brukes for å løse konkrete problemstillinger.

Generell kompetanse:

 • Være i stand til å identifisere forskningsspørsmål (herunder forskningsetiske) og rettslig uavklarte problemstillinger på feltet.
 • Være i stand til å foreta rettsdogmatiske analyser og forskningsdesign som oppfyller gjeldende rettsvitenskapelige normer og er publiserbare i fagfellevurderte tidsskrift eller monografier.
 • Kunne anvende kunnskap og ferdigheter fra skatte- og avgiftsretten på selvstendig vis i både utdanning- og yrkessammenheng og forskningssammenheng, både gjennom samarbeidsevne, evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Innhold

Emnet gir inngående innføring i avanserte tema på skatte- og avgiftsrettens område. Feltet er omfattende og det fokuseres på å se sammenhenger mellom skatterett og øvrige rettsområder, herunder regnskapsregler. Koblingen mellom grunnleggende hensyn og rettskildemessige legitimitet samt koblingen mot grunnleggende økonomisk litteratur er sentral.

Det gis en grundig og dyp innføring i reglene, med særlig fokus på transaksjoner, herunder fusjon, fisjon, omdannelse etter skattelovens § 10-20, konserninterne transaksjoner samt øvrige egenkapitaltransaksjoner. Kandidaten skal ha god innsikt i alle spørsmål som oppstår ved selskapsfinansiering, særlig valget mellom egen- og fremmedkapital.

Emnet gir innsikt i de mest kompliserte problemstillingene i selskaps- og avgiftsretten, dette gjelder:

 • Reglene om skattefri tilbakebetaling av egenkapital
 • Vilkårene for fradrag ved tap på fordringer
 • Reglene om skattefri omorganisering av virksomhet og foretak, herunder Fusjon og fisjonOmdanningAksjebytteFritaksmetoden
 • Tidfesting/periodisering
 • Lovfestet og ulovfestet gjennomskjæring (herunder spesiell gjennomskjæring)

Emnet fokuserer også på hvordan uavklarte forskningsspørsmål kan identifiseres og hvordan disse bør struktureres. Kandidatene får trening i å plassere temaet i en rettslig sammenheng samt å analysere disse på en vitenskapelig måte.

Temaet omfatter også forskningsetiske problemstillinger, herunder spørsmål som oppstår ved studier av omgåelse. I hvilken grad bør det for eksempel publiseres oppdagelser som gjør det mulig å omgå skatt samt utnytte svakheter i regelverket mv. Andre mer klassiske tema drøftes også, som bruk av kilder, for eksempel fra andre land på mindre tilgjengelige språk mv.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 A - F

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Benn Folkvord
Arbeidsformer

-Gruppearbeid

-Diskusjoner av case med fagansvarlig og andre kandidater i emnet-Skriving av problemnotat som drøftes med fagansvarlig

-Egenstudier, herunder lesing

Arbeidsomfang: 530 timer

Åpent for
Phd studenter i skatte eller avgiftsrett
Emneevaluering
Det gjennomføres tidligevaluering og sluttevaluering i samsvar med UiS sine generelle retningslinjer.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto