Avanserte skatterettslige emner og skatterettslig forskningsdesign (PHD417)

Doktorgradskurs i skatterett med hovedfokus på transaksjoner og grunnleggende prinsipp.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

PHD417

Versjon

1

Vekting (Sp)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet gir inngående innføring i avanserte tema på skatte- og avgiftsrettens område. Feltet er omfattende og det fokuseres på å se sammenhenger mellom skatterett og øvrige rettsområder, herunder regnskapsregler. Koblingen mellom grunnleggende hensyn og rettskildemessige legitimitet samt koblingen mot grunnleggende økonomisk litteratur er sentral.

Det gis en grundig og dyp innføring i reglene, med særlig fokus på transaksjoner, herunder fusjon, fisjon, omdannelse etter skattelovens § 10-20, konserninterne transaksjoner samt øvrige egenkapitaltransaksjoner. Kandidaten skal ha god innsikt i alle spørsmål som oppstår ved selskapsfinansiering, særlig valget mellom egen- og fremmedkapital.

Emnet gir innsikt i de mest kompliserte problemstillingene i selskaps- og avgiftsretten, dette gjelder:

 • Reglene om skattefri tilbakebetaling av egenkapital
 • Vilkårene for fradrag ved tap på fordringer
 • Reglene om skattefri omorganisering av virksomhet og foretak, herunder
  • Fusjon og fisjon
  • Omdanning
  • Aksjebytte
  • Fritaksmetoden
 • Tidfesting/periodisering
 • Lovfestet og ulovfestet gjennomskjæring (herunder spesiell gjennomskjæring)

Emnet fokuserer også på hvordan uavklarte forskningsspørsmål kan identifiseres og hvordan disse bør struktureres. Kandidatene får trening i å plassere temaet i en rettslig sammenheng samt å analysere disse på en vitenskapelig måte.

Temaet omfatter også forskningsetiske problemstillinger, herunder spørsmål som oppstår ved studier av omgåelse. I hvilken grad bør det for eksempel publiseres oppdagelser som gjør det mulig å omgå skatt samt utnytte svakheter i regelverket mv. Andre mer klassiske tema drøftes også, som bruk av kilder, for eksempel fra andre land på mindre tilgjengelige språk mv.

Læringsutbytte

Etter at kandidatene har fullført emnet skal disse:

Kunnskap:

 • Ha innsikt i de sentrale problemstillinger innen skatte og avgiftsretten.
 • Ha oversikt over sentrale Høyesterettsdommer og argumentasjonen omkring problemstillinger i disse. Særlig dommer etter 1990 forventes kjent, normalt sett vil det foreligger 4-5 dommer fra feltet per år. Kandidater forventes å ha kjenskap til hvordan Høyesterett strukturerer sine drøftelser.
 • Kunne vise hvordan de grunnleggende hensyn på feltet brukes i rettsvitenskapelig forskningsdesign og analyse. Dette gjelder primært bruken av nøytralitetshensyn, skatteevneprinsippet, forutberegnelighetshensyn, rettstekniske hensyn og provenyhensyn. Kandidaten skal kunne vise hvordan disse hensyn kan trekke i samme og ulike retninger.
 • Kunne identifisere uavklarte forskningsspørsmål på feltet.
 • Kunne identifisere forskningsetiske spørsmål og løse disse på en faglig forsvarlig måte.

Ferdigheter:

 • Kunne se sammenhengen i skatte- og avgiftsretten og kunne bruke konkrete problemstillinger for å vise generelle prinsipp.
 • Være i stand til å gjennomføre analyser på vitenskapelig nivå.
 • Kunne vise hvordan de generelle prinsippene brukes for å løse konkrete problemstillinger.

Generell kompetanse:

 • Være i stand til å identifisere forskningsspørsmål (herunder forskningsetiske) og rettslig uavklarte problemstillinger på feltet.
 • Være i stand til å foreta rettsdogmatiske analyser og forskningsdesign som oppfyller gjeldende rettsvitenskapelige normer og er publiserbare i fagfellevurderte tidsskrift eller monografier.
 • Kunne anvende kunnskap og ferdigheter fra skatte- og avgiftsretten på selvstendig vis i både utdanning- og yrkessammenheng og forskningssammenheng, både gjennom samarbeidsevne, evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Benn Folkvord

Arbeidsformer

-Gruppearbeid

-Diskusjoner av case med fagansvarlig og andre kandidater i emnet-Skriving av problemnotat som drøftes med fagansvarlig

-Egenstudier, herunder lesing

Arbeidsomfang: 530 timer

Åpent for

Phd studenter i skatte eller avgiftsrett.

Emneevaluering

Det gjennomføres tidligevaluering og sluttevaluering i samsvar med UiS sine generelle retningslinjer.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto