Bærekraft og grønn omstilling (SV100)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

SV100

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Vi er alle en del av et fellesskap og evnen til å se seg selv som en del av dette er derfor helt sentral for å bedre kunne forstå og handle bærekraftig.

Målet med emnet er at studentene skal få økt tverrfaglig miljøbevissthet og oppøve grønt medborgerskap. Studentene skal utvikle kritisk og skapende tenkning og tilegne seg verktøy for å bidra til bærekraftig utvikling og knytte teoretisk kunnskap til reelle samfunnsutfordringer. Særlig skal studentene øve opp evnen til dialog med representanter fra andre fag, og få erfaring med at løsninger på store problemer krever kunnskap fra flere felt.

Problemene med klimaendringer er knyttet til komplekse globale systemer, med ulik fordeling av hvem som produserer miljøproblemer og hvem som påføres belastningene. I et samfunnsvitenskapelig perspektiv er virkeligheten konstruert av menneskene som har vært og er en del av samfunnet. Å skape samfunn som bidrar til en bærekraftig verden krever særlig oppmerksomhet om tre ulike tema: klima og miljø, økonomi, og sosiale forhold. Disse omtales ofte som de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling, og det er sammenhengen mellom disse forholdene som avgjør om noe er bærekraftig eller ikke, ifølge FN-sambandet. Studentene vil bli utfordret på at det finnes også andre måter å tenke bærekraft enn det som ligger i FNs bærekraftsmål.

Emnet er derfor tverrfaglig, med bidrag fra samfunnsvitenskapelige, humanistiske, økonomiske og naturvitenskapelige perspektiver.

Læringsutbytte

Ved gjennomført emne forventes det at studenten har følgende læringsutbytte:

Kunnskap

- Har bred kunnskap om sentrale konsepter som bærekraftig utvikling, eksternaliteter og antropocen.

- Har kunnskap om klimaendringer og tap av biologisk mangfold.

- Har kunnskap om miljøbevegelsens- og industrialiseringens historie.

- Har kjennskap til ulike miljøfilosofiske retninger.

Ferdigheter

- Kan reflektere over relevant kunnskap som bidrar til å forstå klima- og miljøkrisen vi befinner oss i.

- Kan analysere konkrete miljøutfordringer på en kritisk, systematisk og tverrfaglig måte.

- Kan anvende kunnskap om bærekraft på en gitt problemstilling innen eget fagfelt og belyse denne fra ulike perspektiv (samfunnsvitenskapelige, humanistiske, økonomiske, naturvitenskapelige osv).

Generell kompetanse

- Kan reflektere over egen rolle i det grønne skiftet og hvordan denne kan utøves i eget fag, i framtidig yrkespraksis og som medborger.

- Kan oppdatere og formidle sin kunnskap om bærekraft og grønn omstilling innen eget fagfelt.

- Kan drøfte hvordan bærekraftig nytenkning og innovasjon kan påvirke eget fagfelt.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studentene må ha fullført minimum det første året av et bachelorprogram.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave 1/1 1 Semestre Bestått/ Ikke bestått

Eksamen i emnet er en individuell oppgave, der studenten skal knytte temaet i emnet til eget fag. Omfang på oppgaven er 2500 ord. Studenten får tre uker til å arbeide med oppgaven.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk aktivitet - gruppearbeid i del 2
Ha fullført gruppearbeid i del 2. Vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Jens Kaae Fisker

Arbeidsformer

Del 1

Forelesninger med bakgrunn i humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi og naturvitenskap gir grunnleggende perspektiver på menneskeskapte miljøutfordringer. Diskusjonsseminar etter forelesningene, der studentene selv får jobbe med de argumentene som presenteres.

Del 2

Challenge-based learning etter ECIU-modellen. Studentene arbeider i grupper med utgangspunkt i del 1. Studentene skal arbeide med konkrete problemstillinger og vurdere ulike skisserte løsningsforslag ved å ta i bruk kunnskap fra flere fag. Studentene får møte representanter fra utvalgte organisasjoner eller bedrifter i Stavangerregionen.

Del 3

Individuelt arbeid med eget fag.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto