Arbeids og organisasjonspsykologi (TOL160)

Formålet med dette emnet er å gi studentene en kritisk innføring i sentrale teorier innen arbeidslivspsykologi og konflikthåndtering. Et viktig utgangspunkt for kurset er at mellommenneskelig kommunikasjon, yrkesetikk, stressmestring og teamarbeid/-ledelse kan motvirke stress og konflikter på arbeidsplassen. Når stress og konflikter likevel oppstår så kan håndtering på en adekvat måte være utfordrende, blant annet som følge av mulige verdivalg og dilemmaer. Emnet er derfor også en innføring i stressmestring og konflikthåndteringsmetodikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

TOL160

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet introduserer studentene for sentrale perspektiver og teorier innen individual- og organisasjonspsykologi, konflikthåndtering, yrkesetikk, mellommenneskelig kommunikasjon, stressmestring, teamarbeid/-ledelse, mm og vil således gi et godt innblikk i ulike sider ved Tolletatens organisasjon og møte med andre aktører som følge av yrkesutøvelsen, både i normaldrift og i konfliktsituasjoner. Det vil bli trukket inn gjesteforeleser(e) for kontekstualisering både relatert til yrkesetiske vurderinger og håndtering av situasjoner preget av verdivalg og dilemmaer.

Emnet er i stor grad problematiserende, og legger stor vekt på å lære studentene kritisk tenking og refleksjon.

Den pedagogiske vinklingen av lærestoffet er tredelt; det legges stor vekt på teori, rammeverk og modeller, samt problemorientert og erfaringsbasert læring på individ- og kollektivt nivå.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om:

  • Sentrale teorier om individual- og organisasjonspsykologi, konflikthåndtering, yrkesetikk, mellommenneskelig kommunikasjon, stressmestring og team- og teamledelse
  • Sosialpsykologiske perspektiver på grupper og gruppeprosesser.

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha ferdigheter i:

  • Sentrale individual- og organisasjonspsykologiske teorier
  • Teamarbeid/-ledelse og mellommenneskelig kommunikasjon
  • Bevisst forhold til makt, myndighetsutøvelse og yrkesetikk
  • Vurdering av relevant konflikthåndtering i ulike situasjoner
  • Analysering av strukturelle organisatoriske utfordringer som kan øke konfliktnivået og måter å håndtere disse på

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om:

  • Grunnleggende innsikt i emnets perspektiver og begreper, samt sentrale individual- og organisasjonspsykologiske teorier
  • Ha utviklet evne til kritisk refleksjon om individer- og organisasjoners evne til konflikthåndtering, mellommenneskelig kommunikasjon, stressmestring og teamarbeid / - ledelse
  • Et grunnlag for å kunne forstå, anvende og kjenne igjen organisasjonspsykologiske prinsipper i arbeidslivet

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig individuell hjemmeeksamen 1/1 2 Uker Bokstavkarakterer Alle

Hjemmeeksamen er individuell.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk skriftlig gruppeinnlevering
En obligatorisk prosjektoppgave som må være godkjent for å få adgang til eksamen. Prosjektoppgaven skal gjennomføres som gruppearbeid (4-5 studenter). Tema for prosjektarbeidet kan velges fritt, men må være forankret i pensumlitteraturen. Gruppeveiledning vil bli gitt i tilknytning til ordinær undervisning.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Gunhild Bjaalid

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, gjesteforelesninger, gruppeøvelser, gruppearbeid, gruppepresentasjoner.

Åpent for

Toll, vareførsel og grensekontroll - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto