Fusk

Universitetet i Stavanger ser alvorlig på fusk og har en plikt til å reagere strengt mot fusk og forsøk på fusk. Både allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier at det må reageres strengt og konsekvent. Fusk er et grovt tillitsbrudd overfor institusjonen, medstudenter og samfunnet for øvrig.

Published Endret

Det følger av lov om universiteter og høgskoler(uhl) § 4-7 (1) at:

Styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, kan annullere eksamen eller prøve eller godkjenning av kurs hvis kandidaten

a) ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden har skaffet seg adgang til å gå opp til vedkommende eksamen eller prøve, eller til å delta i vedkommende kurs, eller

b) forsettlig har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket i forbindelse med gjennomføring av, eller forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve, eller under gjennomføringen av vedkommende kurs.

 I forskrift om studier og eksamen ved UiS § 6-1 fastslås det hva universitetet anser som fusk eller forsøk på fusk ved prøving;

a) å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under prøving.
b) å presentere andres arbeid som sitt eget.
c)  å sitere kilder uten at dette fremgår i oppgaven ved bruk av anførselstegn, kursiv eller annen utheving av den siterte teksten.
d) å sitere eller på annen måte benytte eget tidligere innlevert arbeid uten tilstrekkelig henvisning.
e) å benytte kilder i skriftlige arbeid uten tilstrekkelige henvisninger
f) ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper.
g) å handle i strid med gjeldende regelverk eller retningslinjer for den aktuelle prøvingen.

All formell prøving omfattes av reglene om fusk, herunder også obligatoriske arbeidskrav.

Under en skoleeksamen/prøving med tilsyn er det kun tillatt å ha hjelpemidler som står på emnebeskrivelsen eller oppgitt av faglærer, alt annet vil være å anse som ulovlig hjelpemiddel og dermed fusk. Det vises til følgende eksempler på fusk:

 • Studenten har mobil, private kladdeark/notater, kalkulator, pensumbøker, formelbok, eller ordbøker som ikke er tillatte hjelpemidler inne i eksamenslokalet.
 • Studenter som har ulovlige hjelpemidler utenfor eksamenslokalet.
 • Ulovlig samarbeid/kommunikasjon med medstudenter i eller utenfor eksamenslokalet under gjennomføring av eksamen.

Det gjøres oppmerksom på at det er nok at det ulovlige hjelpemiddelet var tilgjengelig under eksamen. Det er således ikke nødvendig å dokumentere at studenten faktisk bruker det ulovlige hjelpemiddelet under eksamen.

 • Besvarelse som er hentet ut fra internett og helt eller delvis utgitt som egen besvarelse
 • Besvarelse som helt eller delvis er brukt av en annen person til en tidligere eksamen
 • Besvarelse som helt eller delvis er brukt av studenten selv ved en tidligere eksamen/innlevering, uten å oppgi som kilde
 • Besvarelse som helt eller delvis er utarbeidet av en annen person
 • Innlevert arbeid av praktisk eller kunstnerisk art som er laget av andre enn studenten selv
 • Studenten benytter stoff fra andre kilder, direkte sitert eller lett omskrevet, uten at det er referert til originalkilden(e) og/eller at direkte sitat ikke er markert som sitat (ved bruk av anførselstegn, kursivert tekst e.l.)
 • Studenten benytter seg av kilder fra internett eller en annen persons oppgave, e.l., uten å inkludere nødvendige referanser eller kildehenvisninger til kildene som studenten har benyttet (sekundær- og primærkilde)
 • Ureglementert samarbeid ved at studenter eller grupper leverer helt eller delvis identiske besvarelser
 • Bruk av ChatGPT vil være et lovlig hjelpemiddel ved eksamener der alle hjelpemidler er tillatt. Hvis studenten derimot leverer inn tekst, utregninger mm. som er direkte kopiert fra en skriverobot, vil det bli ansett som å presentere andres arbeid som sitt eget, og dermed fusk

Fusk eller forsøk på fusk kan bli oppdaget på ulike måter. Ved en skoleeksamen vil det kunne oppdages av en eksamensvakt eller IT-vakt som fører kontroll i eksamenslokalet. Ved en hjemmeeksamen kan fusk oppdages gjennom plagieringskontroll, sensors gjennomgang av oppgaven eller etter varsel fra en medstudent.

Det fastslås i uhl. § 4-7 (1) bokstav b og uhl. § 4-8 (3) at det er anledning til å reagere med:

 • annullering av eksamen eller prøve, og/eller
 • utestenging og fratakelse av eksamensretten ved UiS i inntil ett år (to semestre)
 • studenten mister retten til å gå opp til eksamen ved alle norske universitet og høgskoler i utestengingsperioden

For å fastsette reaksjon i forhold til fusk må det objektivt sett foreligge fusk og det må foreligge subjektiv skyld ved at studenten har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt.

Kravet om grov uaktsomhet innebærer at det må foreligge en kvalifisert klanderverdig opptreden som gir grunn til sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet, mens forsett foreligger i de tilfeller hvor en person har tilsiktet en handling. Det er likevel ikke nødvendig å påvise hensikt for at det skal være forsett.

Dersom det foreligger forsettlig fusk vil det i som hovedregel reageres med annullering av eksamen og utestenging i to semestre (inntil 12 måneder). Grovt uaktsomt fusk medfører normalt annullering av eksamen og utestenging i ett semester (inntil 6 måneder).  Institusjonen skal imidlertid alltid foreta en konkret helhetsvurdering av det enkelte tilfelle.

Studenter som blir utestengt vil også bli registrert i RUST (nasjonalt register for utestengte studenter). Når utestengelsesperioden nærmer seg slutt må studenten ta kontakt med fakultetet for å få endret utdanningsplan.

Det er det fakultetet og instituttet der student tilhører, som undersøker og vurderer om det er grunn til å reise fuskesak. Dersom det blir vurdert at det er grunn til å reise saken videre vil den bli sendt videre til sekretariatet i nemnd for studentsaker. Videre kaller sekretariatet i nemnd for studentsaker studenten inn for en samtale for å få uttalt seg i saken og bli gjort kjent med sakens dokumenter. Dersom saken reises videre til nemnd for studentsaker vil studenten få et skriftlig varsel om sak hvor bakgrunnen for saken fremgår, samt hvilke rettigheter studenten har i en slik situasjon. Studenten har rett til å redegjøre for sitt syn på saken skriftlig og muntlig i møtet med sekretariatet for nemnda. Studenten har også rett på innsyn i sakens dokumenter.

Når studenten har mottatt varsel om sak har hen rett til å la deg bistå av advokat eller annen fullmektig på alle trinn av saksbehandlingen. Utgiftene til dette dekkes av institusjonen. Forutsetningen er at advokatens honorar følger statens satser, og at tidsbrukene er rimelig og nødvendig ut fra de faktiske og rettslige omstendighetene i saken.

Man kan under hele prosessen fra man blir mistenkt for fusk kontakte studentombudet ved universitetet for informasjon og bistand i saken. Dersom studenten har fått varsel om sak og ønsker å la deg bistå av advokat eller annen fullmektig, kan studentombudet også kunne hjelpe deg med å finne en advokat.

 • Kurs fra bibliotek
 • Bruk veileder/faglærer dersom du er i tvil om kildebruk og referanser

Studenten plikter selv å sette deg inn i regler for kildebruk, regler for tillatte hjelpemidler og eventuelle andre bestemmelser om den enkelte eksamen. Manglende kjennskap til reglene om fusk/forsøk på fusk, regler om tillatte hjelpemidler og regler for kildehenvisninger fritar ikke for ansvar forutsatt at nødvendig informasjon har vært tilgjengelig for studentene.

Når fakultetet/instituttet har sendt saken videre til sekretariatet i nemnd for studentsaker, er det de som overtar ansvaret for saksbehandlingen. De gjennomgår saken og kontrollerer at de nødvendige dokumentene er lagt ved. Studenten saken gjelder vil bli kalt inn til en samtale. Etter samtalen foretar sekretariatet en vurdering av saken på bakgrunn av tidligere behandlede saker før det tas stilling til om saken skal forfølges videre. Dersom saken ikke skal forfølges videre, blir studenten orientert om dette skriftlig og saken avsluttes. Dersom saken skal forfølges videre, vil studenten tilskrives (forhåndsvarsel – varsel om sak). Studenten blir her også informert om sin rett til å la seg bistå av advokat og opplyst om eventuelle konsekvenser. Varsel om sak vil bli sendt i god tid (ca. 2 uker) før møtet i nemnd for studentsaker. Videre gis studenten muligheten til å møte for nemnda og forklare seg muntlig i saken.

Studenten informeres om utfallet av saken ved oversendelse av vedtak. Vedtaket sendes via P360 og fortrinnsvis i digital postkasse. Har ikke studenten digital postkasse skal vedtak sendes pr. post. Kopi av vedtak sendes til institutt/fakultet via P360. Vedtaket sendes normalt ut en uke etter nemnds møtet.

Vi har felles rutiner ved mistanke om fust, les hele rutinen (pdf)

I vedtaket informeres det om studentens klageadgang. Dersom studenten klager på nemnd for studentsakers vedtak, skal saken behandles i nemnd for studentsaker på nytt før den eventuelt oversendes til felles klagenemnd. Studenten vil i oversendelsen av klagen og under behandlingen hos felles klagenemnd ha rett på å la seg bistå av advokat.

Felles klagenemnd vil se over og vurdere saken på nytt, med endring, annullering eller opprettholdelse av vedtak som mulige utfall.

Hva skjer om jeg blir dømt for fusk? Da vil du få et vedtak med begrunnelse og informasjon om reaksjonen i din sak. En eventuell utestengelse vil gjelde fra det tidspunktet du mottar vedtaket. Vedtaket kan påklages til Felles klagenemnd. Informasjon om dette vil stå i oversendelsen av vedtaket.

Hva skjer med mine tidligere avlagte eksamener dette semesteret, dersom jeg blir tatt for fusk? Tidligere avlagte eksamener i dette semesteret vil fortsatt være gyldige. Annulleringen vil kun påvirke den aktuelle oppgaven eller eksamen som annulleres, uten innvirkning på dine tidligere prestasjoner.

Vil det være mulig å få karakter/sensur på en eksamen hvis den er avlagt før utestengingen, men sensur faller etter at utestengingen er iverksatt? Ja, du vil fremdeles motta karakter på eksamen som er avlagt før utestengelsen ble iverksatt.

Hva skjer dersom jeg deltar i et gruppearbeid når jeg blir utestengt? Da vil du ikke lenger kunne delta i gruppearbeidet.

Vil obligatoriske aktiviteter som leveres før studenten ble utestengt, være gyldig? Obligatoriske aktiviteter som er levert før du ble utestengt, vil være gyldig hvis de blir godkjent. Om de vil være godkjent for en senere eksamen i emnet kommer an på om det er adgang til å ta med seg tidligere godkjente obligatoriske aktiviteter i emnet. Dette må du undersøke med det instituttet som emnet hører inn under.

Hva skjer dersom jeg blir utestengt midt i et semester? Da vil utestengingen gjelde for resten av semesteret og eventuelt neste semester.

Jeg har fått beskjed om at det foreligger mistanke om fusk. Skal jeg gå på universitet som normalt? Vi anbefaler sterkt at du fortsetter å delta på universitetets aktiviteter, levere arbeidskrav og ta eksamener som normalt. Det er viktig å opprettholde studierutinen mens saken blir behandlet, da utfallet fortsatt er ukjent.

Er jeg automatisk dømt for fusk dersom sekretariatet for nemnd for studentdaker sender saken videre til nemnda for vurdering? Nei, det er nemnd for studentdaker som fatter vedtak om fusk, ikke sekretariatet. Inntil saken er ferdig behandlet av nemnd for studentsaker foreligger det kun en mistanke om fusk. Nemnda kan komme til at det foreligger fusk, eller du kan bli frifunnet for mistanken.