Fusk

Universitetet i Stavanger ser alvorlig på fusk og har en plikt til å reagere strengt mot fusk og forsøk på fusk. Både allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier at det må reageres strengt og konsekvent. Fusk er et grovt tillitsbrudd overfor institusjonen, medstudenter og samfunnet for øvrig.

Published Endret

Det følger av lov om universiteter og høgskoler(uhl) § 4-7 (1) at:

Styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, kan annullere eksamen eller prøve eller godkjenning av kurs hvis kandidaten

a) ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden har skaffet seg adgang til å gå opp til vedkommende eksamen eller prøve, eller til å delta i vedkommende kurs, eller

b) forsettlig har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket i forbindelse med gjennomføring av, eller forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve, eller under gjennomføringen av vedkommende kurs.

 I forskrift om studier og eksamen ved UiS § 6-1 fastslås det hva universitetet anser som fusk eller forsøk på fusk ved prøving;

a) å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under prøving.
b) å presentere andres arbeid som sitt eget.
c)  å sitere kilder uten at dette fremgår i oppgaven ved bruk av anførselstegn, kursiv eller annen utheving av den siterte teksten.
d) å sitere eller på annen måte benytte eget tidligere innlevert arbeid uten tilstrekkelig henvisning.
e) å benytte kilder i skriftlige arbeid uten tilstrekkelige henvisninger
f) ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper.
g) å handle i strid med gjeldende regelverk eller retningslinjer for den aktuelle prøvingen.

All formell prøving omfattes av reglene om fusk, herunder også obligatoriske arbeidskrav.

Under en skoleeksamen/prøving med tilsyn er det kun tillatt å ha hjelpemidler som står på emnebeskrivelsen eller oppgitt av faglærer, alt annet vil være å anse som ulovlig hjelpemiddel og dermed fusk. Det vises til følgende eksempler på fusk:

 • Studenten har mobil, private kladdeark/notater, kalkulator, pensumbøker, formelbok, eller ordbøker som ikke er tillatte hjelpemidler inne i eksamenslokalet.
 • Studenter som har ulovlige hjelpemidler utenfor eksamenslokalet.
 • Ulovlig samarbeid/kommunikasjon med medstudenter i eller utenfor eksamenslokalet under gjennomføring av eksamen.

Det gjøres oppmerksom på at det er nok at det ulovlige hjelpemiddelet var tilgjengelig under eksamen. Det er således ikke nødvendig å dokumentere at studenten faktisk bruker det ulovlige hjelpemiddelet under eksamen.

 • Besvarelse som er hentet ut fra internett og helt eller delvis utgitt som egen besvarelse
 • Besvarelse som helt eller delvis er brukt av en annen person til en tidligere eksamen
 • Besvarelse som helt eller delvis er brukt av studenten selv ved en tidligere eksamen/innlevering, uten å oppgi som kilde
 • Besvarelse som helt eller delvis er utarbeidet av en annen person
 • Innlevert arbeid av praktisk eller kunstnerisk art som er laget av andre enn studenten selv
 • Studenten benytter stoff fra andre kilder, direkte sitert eller lett omskrevet, uten at det er referert til originalkilden(e) og/eller at direkte sitat ikke er markert som sitat (ved bruk av anførselstegn, kursivert tekst e.l.)
 • Ureglementert samarbeid ved at studenter eller grupper leverer helt eller delvis identiske besvarelser

Fusk eller forsøk på fusk kan bli oppdaget på ulike måter. Ved en skoleeksamen vil det kunne oppdages av en eksamensvakt eller IT-vakt som fører kontroll i eksamenslokalet. Ved en hjemmeeksamen kan fusk oppdages gjennom plagieringskontroll, sensors gjennomgang av oppgaven eller etter varsel fra en medstudent.

Det fastslås i uhl. § 4-7 (1) bokstav b og uhl. § 4-8 (3) at det er anledning til å reagere med:

- annullering av eksamen eller prøve, og/eller

- utestenging og fratakelse av eksamensretten i inntil ett år

For å fastsette reaksjon i forhold til fusk må det objektivt sett foreligge fusk og det må foreligge subjektiv skyld ved at studenten har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt.

Kravet om grov uaktsomhet innebærer at det må foreligge en kvalifisert klanderverdig opptreden som gir grunn til sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet, mens forsett foreligger i de tilfeller hvor en person har tilsiktet en handling. Det er likevel ikke nødvendig å påvise hensikt for at det skal være forsett.

Dersom det foreligger forsettlig fusk vil det i som hovedregel reageres med annullering av eksamen og utestenging i to semestre (inntil 12 måneder). Grovt uaktsomt fusk medfører normalt annullering av eksamen og utestenging i ett semester (inntil 6 måneder).  Institusjonen skal imidlertid alltid foreta en konkret helhetsvurdering av det enkelte tilfelle.

Studenter som blir utestengt vil også bli registrert i RUST (nasjonalt register for utestengte studenter). Når utestengelsesperioden nærmer seg slutt må studenten ta kontakt med fakultetet for å få endret utdanningsplan.

Etter at det er opprettet en sak om mistanke om fusk vil du bli innkalt til samtale for å få uttalt deg i saken og bli gjort kjent med sakens dokumenter. Du vil få skriftlig varsel om sak hvor bakgrunnen for saken fremgår, samt hvilke rettigheter du har i en slik situasjon. Du vil også ha rett til å møte i klagenemnda for å gjøre rede for ditt syn på saken.

Du har rett til å la deg bistå av advokat eller annen fullmektig på alle trinn av saksbehandlingen. Du har rett til å få dekket utgifter til dette fra sak om utestenging er reist.

 • Kurs fra bibliotek
 • Bruk veileder/faglærer dersom du er i tvil om kildebruk og referanser

Du plikter å sette deg inn i regler for kildebruk, regler for tillatte hjelpemidler og eventuelle andre bestemmelser om den enkelte eksamen. Manglende kjennskap til reglene om fusk/forsøk på fusk, regler om tillatte hjelpemidler og regler for kildehenvisninger fritar ikke for ansvar forutsatt at nødvendig informasjon har vært tilgjengelig for studentene.

Vi har felles rutiner ved mistanke om fust, les hele rutinen her