Hopp til hovedinnhold

Opptakskrav ved søknad om utveksling

Universitetet i Stavanger ønsker å legge til rette for at flest mulig studenter skal få muligheten til å reise på utveksling. Samtidig stiller både UiS og våre partnerinstitusjoner visse krav for å kunne søke om utveksling.

Publisert: Endret:

Retningslinjer for å søke delstudium i utlandet

 • Studenten må søke om utveksling innen fastsatte frister. Søknaden skal registreres i Søknadsweb. Studenten må kontrollere at registrert søknad er fullstendig, og at alle påkrevde dokumenter er vedlagt. 
 • Internasjonal seksjon kan, etter skriftlig og begrunnet søknad fra studenten, innvilge behandling av søknader og eventuell tilleggsdokumentasjon inntil 1 uke etter at søknadsfristen har gått ut. Etter dette tidspunktet skal søknader om forsinket innlevering av søknad og/eller tilleggsdokumenter kun unntaksvis innvilges. Forholdet som ligger til grunn for søknaden om forsinket innlevering må kunne dokumenteres. 
 • Studenten må ha fullført minst 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet.
 • Studenten må oppfylle kravene til partnerinstitusjonen.
 • Studiet i utlandet må være forhåndsgodkjent av fakultet/institutt.
 • Utenlandsopphold skal ikke gå på bekostning av godkjent utdanningsplan.

Retningslinjene ble vedtatt av Utdanningsutvalget 12.09.2012. Revidert 18.11.2020.

Merk at:

Det er kun studenter som er tatt opp til et ordinært studieprogram ved Universitetet i Stavanger som kan søke om utveksling. Dette utelukker studenter som tar årsstudium.

Spørsmål?

Kontakt Internasjonal seksjon via utvekslingsveilederen i Studentekspedisjonen dersom du har spørsmål om opptakskravene.

Alle studieprogram har definert når i studiet det er anbefalt å reise på utveksling. Det vil kun unntaksvis være mulig å reise på utveksling utenfor de anbefalte semestrene. 

Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser. Noen læresteder krever at søkere har bestått minimum 60 studiepoeng allerede på søknadstidspunktet. 

Vi gjør oppmerksom på at studiekonsulent ved fakultet/institutt i særskilte tilfeller kan fraråde studenter om å søke om utveksling dersom søker ikke har tilfredsstillende studiepoengproduksjon i henhold til studieplanen, eller dersom utvekslingsoppholdet vil gå på bekostning av godkjent utdanningsplan. 

Et utvekslingsopphold skal foregå i løpet av studietiden. Du kan ikke reise på utveksling etter fullført grad eller for å ta opp igjen fag. 

Universitetet i Stavanger stiller ikke krav til en bestemt gjennomsnittskarakter når du søker om utveksling, men en del av våre partnerinstitusjoner har egne opptakskrav (særlig i land utenfor Europa). Selv om UiS ikke krever at studentene har et spesielt karaktersnitt ønsker vi at alle som reiser på utveksling skal være gode ambassadører og å ha gode nok karakterer for å øke sjansen for å oppnå gode resultater på mottakerlærestedet. 

Vi gjør oppmerksom på at i særskilte tilfeller vil studiekonsulent kunne fraråde studenter om å søke om utveksling dersom karaktersnittet er spesielt lavt. 

Universitetet i Stavanger krever ingen språktester av studentene, men noen av våre partnerinstitusjoner krever dette. 

Dersom du ønsker å søke til et universitet i Australia eller i USA må du vanligvis ha minimum 4 i engelsk fra videregående skole. Har du lavere karakter, må du ta en engelsktest. Ulike institusjoner krever ulike tester - spør oss om du er i tvil. Vi anbefaler på det sterkeste å bestille tid til testen så tidlig som mulig i prosessen. 

Hos de fleste av våre partnere har vi fått fritak for kravet om engelsktest som dokumentasjon på engelskkunnskaper. Vanligvis er det nok å vise at man har karakter 4 eller bedre i engelsk fra videregående skole. 

Enkelte studenter vil likevel ha behov for å ta en engelsktest. Det finnes to typer tester man kan ta: 

IELTS 

TOEFL 

Innenfor Erasmus+-programmet blir det i avtalen mellom lærestedene definert hvilket språknivå det forventes at studenter skal ha i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Dette står definert i beskrivelsen av det enkelte lærested. Systemet er hovedsakelig bygd på selvevaluering. 

Det er i tillegg obligatorisk for enkelte Erasmus+-studenter å ta en test av språknivå før avreise. Studenter som scorer lavere enn kravet, kan få tilbud om online språkkurs. Testingen av språknivå gjelder foreløpig kun for engelsk og enkelte andre europeiske språk.  

Emner du planlegger å ta i utlandet må alltid godkjennes i forkant. Det samme gjelder for praksisopphold. Det er saksbehandler ved ditt fakultet/institutt som godkjenner emner og praksis. Hensikten med forhåndsgodkjenning er at du skal være trygg på at ditt studium eller din praksis i utlandet vil bli godkjent og innpasset i din studieplan når du kommer hjem. 

Videre gir en forhåndsgodkjenning den nødvendige bekreftelsen til Lånekassen om at utenlandsoppholdet gir deg rett til økonomisk støtte. 

I forkant av innsending av søknad om forhåndsgodkjenning av emner lokalt på UiS, er det viktig at man sjekker om studiestedet i utlandet har definert krav til forkunnskaper på de emnene man ønsker å studere, og at man oppfyller slike eventuelle krav. 

Dette er noe som lærestedet i utlandet har dialog med den enkelte student om, og det kan skje at man får avslag på å ta enkelte emner fordi mottakerlærestedet mener at man ikke har de nødvendige forkunnskapene. 

Tildeling av konkurranseutsatte utvekslingsplasser og friplasser

 • Konkurranseutsatte utvekslingsplasser = Hvis det er flere søknader til en partnerinstitusjon enn UiS har i sin avtale blir det konkurranse på plassen(e)
 • Friplasser = Plasser med fritak for skolepenger.

Om det er konkurranse om utvekslingsplasser / friplasser så vil studenten (søkeren) med det høyest rangeringspoeng få utvekslingsplassen.

Kun karakterer fra ditt nåværende utdannelse/utdannelseløp vil brukes i utrekning av ditt rangeringspoeng.

Karakter A = 5 og E = 1 poeng.

0,1 snittpoeng blir lagt til for hvert fullførte studieår (60sp).

Eksempel på snittpoeng:

En student med karakterene B (30sp), B (30sp) C (60sp) vil få 3,5 i snittpoeng.

Eksempel på rangeringspoeng:

Kåre har fullført 180 studiepoeng ved søknad om utveksling med 2,5 i snittpoeng. Han får da ett rangeringspoeng på 2,8 ved fordeling av plasser. Lise har fullført 60 studiepoeng ved søknad om utveksling med 2,5 i snittpoeng. Hun får da et "rangeringspoeng" på 2,6 ved fordeling.

Når blir friplasser tildelt?

Ved læresteder der vi kun har én friplass per år, vil tildeling av utvekslingsplassen skje for Nord-Amerika og Europa i UiS sitt høstsemester og Oseania i UiS sitt vårsemester.

Studenter vil automatisk vurderes for friplass for hele perioden de søker om utvekslingsopphold til. Ved ny søknad om forlengelse av studieoppholdet i utlandet vil studentene ikke bli vurdert til stipend/friplass.

Konkurranse - løp

Retningslinjer for rangering av søkere til konkurranseutsatte studieplasser for delstudium i utlandet

 1. Søker med høyest rangeringspoeng blir først nominert til konkurranseutsatte studieplasser for delstudium i utlandet. Karakterer fra nåværende utdannelse/utdannelsesløp ved UiS og andre høgskoler/universiteter i Norge med samme karaktersystem, inngår i beregningsgrunnlaget.
 2. Først regnes snittpoeng ut etter et vektet gjennomsnitt av avlagte eksamener (studiepoeng per emne), der A=5 og E=1 poeng. Rangeringspoeng regnes deretter ut ved at det for hvert fullført studieår (60sp) i nåværende utdannelse/utdannelsesløp legges til 0,1 til snittpoeng. Ved like poeng foretas poengfordeling ved loddtrekning.
 3. Ved praksisopphold i utlandet foretar det aktuelle fakultetet/instituttet fordeling av ledige praksisplasser før Internasjonal seksjon rangerer disse studentene mot andre søkere til konkurranseutsatte studieplasser.  Ved Fakultet for utøvende kunstfag foretar fakultetet fordelingen av konkurranseutsatte studieplasser.
 4. Dersom aktuelle søkere ikke har oppnådd karakterer fra UiS ved fordelingstidspunktet, og har bakgrunn fra ulike karaktersystemer, vil det måtte foretas en skjønnsmessig poengberegning. I disse tilfellene forelegges innstillingen til utdanningsdirektøren for endelig godkjenning.
 5. Studenter som ikke har full studiepoengprogresjon på søkertidspunktet eller som ikke har levert fullstendig søknad som dekker alle formelle krav innen søknadsfristen rangeres sist.

Retningslinjene ble vedtatt av Utdanningsutvalget 12.09.12. Revidert 18.09.13, 22.05.2019 og 18.11.2020.

Finn mer informasjon om utveksling på hovedsiden