Opptakskrav ved søknad om utveksling

Universitetet i Stavanger ønsker å legge til rette for at flest mulig studenter skal få muligheten til å reise på utveksling. Samtidig stiller både vi og våre partnerinstitusjoner visse krav til deg som søker om utveksling.

Published Endret

Retningslinjer for å søke om delstudium i utlandet

Retningslinjene ble vedtatt av Utdanningsutvalget 12.09.2012. Revidert 18.11.2020.

  • Studenten må søke om utveksling innen fastsatte frister. Søknaden skal registreres i Søknadsweb. Studenten må kontrollere at registrert søknad er fullstendig, og at alle påkrevde dokumenter er vedlagt. 
  • Internasjonal seksjon kan, etter skriftlig og begrunnet søknad fra studenten, innvilge behandling av søknader og eventuell tilleggsdokumentasjon inntil 1 uke etter at søknadsfristen har gått ut. Etter dette tidspunktet skal søknader om forsinket innlevering av søknad og/ eller tilleggsdokumenter kun unntaksvis innvilges. Forholdet som ligger til grunn for søknaden om forsinket innlevering må kunne dokumenteres. 
  • Studenten må ha fullført minst 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet.
  • Studenten må oppfylle kravene til partnerinstitusjonen.
  • Studiet i utlandet må være forhåndsgodkjent av fakultet/ institutt.
  • Utenlandsopphold skal ikke gå på bekostning av godkjent utdanningsplan.
Utveksling_SDSU student
UiS-student på utveksling ved San Diego State University

Alle studieprogram har et semester som er tilrettelagt for utveksling. Ditt studieprogram har en oversikt over hvor og når det er anbefalt for deg å reise. Finn ditt studieprogram i kartet og les om dine utvekslingsmuligheter. Det vil kun unntaksvis være mulig å reise på utveksling utenfor anbefalt semester.

Merk at utveksling kun er mulig for bachelor- og masterstudenter.

Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser. Noen av våre partnerinstitusjoner krever at søkere må har bestått minimum 60 studiepoeng allerede ved søknadstidspunktet.

Vi gjør oppmerksom på at ditt fakultet/ institutt ved Universitetet i Stavanger i særskilte tilfeller kan fraråde deg å søke om utveksling dersom du ikke har tilfredsstillende studiepoengproduksjon i henhold til studieplanen, eller dersom utvekslingsoppholdet vil gå på bekostning av godkjent utdanningsplan. 

Et utvekslingsopphold skal foregå i løpet av studietiden. Du kan ikke reise på utveksling etter fullført grad eller for å ta opp emner. 

Universitetet i Stavanger stiller ikke krav til et bestemt karaktersnitt når du søker om utveksling, men en del av våre partnerinstitusjoner har egne opptakskrav (særlig i land utenfor Europa). UiS ønsker at alle som reiser på utveksling skal være gode ambassadører og oppnå gode resultater ved vertsinstitusjonen. 

Vi gjør oppmerksom på at i særskilte tilfeller vil ditt fakultet/ institutt kunne fraråde deg å søke om utveksling dersom karaktersnittet ditt er spesielt lavt. 

Universitetet i Stavanger krever ikke at du må ta en språktest, men noen av våre partnerinstitusjoner krever dette. Dette gjelder særlig institusjoner i USA og Australia.

Hos de fleste av våre partnerinstitusjoner har vi fått fritak for kravet om engelsktest som dokumentasjon på engelskkunnskaper. Det er stort sett tilstrekkelig å vise til at du har karakter 4 eller bedre i engelsk fra norsk videregående skole. Har du lavere karakter, må du ta en engelsktest.

Ulike institusjoner godtar ulike tester og testresultater. De vanligste språktestene er IELTS og TOEFL. Disse måler deg på hvor god du er til å lese, skrive, lytte og snakke. Vennligst merk at det kan være forskjell på kravene ut i fra om du er bachelor- eller masterstudent. Det skal være oppgitt informasjon om kravene i institusjonsbeskrivelsen for den institusjonen du er interessert i.

Internasjonal seksjon anbefaler deg på det sterkeste å finne ut hvilke krav som gjelder deg tidlig i søknadsprosessen, slik at du får meldt deg opp til testen i god tid før fristen for å dokumentere dine engelskkunnskaper.

Utveksling gjennom Erasmus+

Innenfor Erasmus+-programmet blir det i avtalen mellom Universitetet i Stavanger og partnerinstitusjonen i utlandet definert hvilket språknivå det forventes at studenter skal ha i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Informasjon om dette skal være oppgitt i institusjonsbeskrivelsen for den enkelte institusjon. Systemet er hovedsakelig bygd på selvevaluering, men vi pleier å si at karakter 4 i engelsk fra norsk videregående skole tilsvarer B2-nivå (høyere mellomnivå, og ofte det som er kravet).

Emner du planlegger å ta i utlandet må alltid godkjennes av Universitetet i Stavanger i forkant. Det samme gjelder for praksisopphold. Du må søke om forhåndsgodkjenning i Studentekspedisjonen. Det er ditt fakultet/ institutt som behandler din søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet. Hensikten med forhåndsgodkjenning er at du skal være trygg på at ditt studium eller din praksis i utlandet vil bli godkjent og innpasset i din studieplan når du kommer hjem. Informasjon om forhåndsgodkjenning.

Før du sender søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet, er det viktig at du sjekker om vertsinstitusjonen har definert krav til forkunnskaper på noen av emnene du ønsker å ta, og at du oppfyller de eventuelle kravene. 

Du kan få avslag på ønske om å ta enkelte emner hvis vertsinstitusjonen mener at du ikke har de nødvendige forkunnskapene. 

Merk at du ikke kan søke om støtte fra Lånekassen før du har mottatt vedtak om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet.