Hopp til hovedinnhold

Studentorganisasjonen ved UiS - StOr

Som student ved UiS er du automatisk med i StudentOrganisasjonen StOr. StOr er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studentene ved Universitetet i Stavanger.

Publisert: Endret:
Kontakt oss
Telefon

51 83 24 02

Arbeidsutvalget i StOr 2021-2022. (Foto: StOr)

StOr skal ivareta studentenes demokratiske, faglige, sosiale behov og rettigheter. StOr er også paraplyorganisasjonen for alle andre studentorganisasjoner og linjeforeninger ved UiS.

Studentorganisasjonen skal organisere studenter til studentpolitisk arbeid ved UiS, blant annet gjennom formelle organ ved Universitetet. Gjennom dette og annet positivt studentarbeid skal StOr ivareta studentenes demokratiske, faglige og sosiale behov og rettigheter.

Dette gjør vi bl.a. gjennom Fadderordningen,valg av tillitsvalgte til styrer og utvalg, tett samarbeid med Universitetsledelsen og Universitetsstyret, Studentsamskipnaden (SiS), kommunen, fylkeskommunen, Kunnskapsdepartementet med mer.

Du finner oss i Studentenes hus

StOr består av cirka 300 studenter i ulike studentverv. Kort fortalt er vi mange studenter som sammen ivaretar våre medstudenters studiehverdag og studiekvalitet. Det betyr at vi jobber med juridiske spørsmål ifm pensum, eksamen med mer, internasjonale studenter, mulighet for utveksling, læringsmiljø, utdanningskvalitet med mer.

StOr er også paraplyorganisasjonen til alle andre studentorganisasjoner og linjeforeninger ved UiS. Det innebærer at StOr har ansvar for å legge til rette for et aktivt studentmiljø som skal fremme studentenes velferd, sosiale og kulturelle interesse så vel som faglige behov. I dag er det mer enn 50 studentorganisasjoner ved UiS, og vi oppfordrer til å starte flere organisasjoner.

Engasjert

Engasjert er et forum hvor alle studentorganisasjoner og linjeforeninger ved UiS møtes. StOr bruker dette forumet som kommunikasjonsarena mellom seg og organisasjonene. Alle aktiviteter gjennom engasjert er frivillig, men organisasjonene plikter å delta på engasjertmøtene! Det innkalles til engasjertmøter ca hver 4.- 6. uke.

Vi håper du får en flott studietid ved vårt universitet, et universitet vi er stolt av!

Arbeidsutvalget i StOr

Arbeidsutvalget (AU) i StOr er det øverste utøvende organet for studenter ved UiS. Det betyr at AU jobber for studentenes rettigheter og de arbeidsoppgaver innen studentpolitikken som er pålagt av Studentparlamentet.

Arbeidsutvalget i StOr

AU består av tre studenter, valgt av Studentparlamentet. Arbeidsutvalget har en leder, en nestleder for læringsmiljø og en nestleder for utdanning. Disse får permisjon fra studiene sine for å jobbe for studentene i et år på fulltid.

AU er på mange måter kjernen i StOr.  AU tar seg av den daglige driften, og er et innstillende og utøvende organ for Studentparlamentet. Studentorganisasjonen har ansvar for koordinering, tilrettelegging og gjennomføring av oppgaver for studentene og fungerer som bindeledd til studentorganisasjonene og linjeforeningene på campus.

AU har kontorer i 2. etg på Studentenes hus.

For spørsmål ta kontakt på e-post:

EIRA AAS EIDe

Leder

Leder har det overordnede politiske og organisatoriske ansvaret for StOr.

Eira Aas Eide 
leder@stor.uis.no
51 83 24 00/ 98 89 61 11

Leder har ansvaret for oppfølgningen av arbeidsprogrammet som er arbeidsutvalgets styringsdokument fordi det legger føringen for hva studentparlamentet ønsker å oppnå for den gjeldende perioden. Det skal også være jevn oppfølgningen av det eksterne og interne nettverket og kontakten med universitetets toppledelse og studentrepresentantene i universitets-styret. Leder har fast kontortid i ukedagene, men ekstra arbeidstid må påberegnes i enkelte perioder. I tillegg skal leder delta på arrangementer i regi av StOr.

Ansvar i forbindelse med StOr som en helhet

 • Representere Studentorganisasjonen StOr som øverste tillitsvalgt for studentene ved UiS.
 • Ha et spesielt ansvar for å ivareta et helhetssyn for drift og utvikling av StOr.
 • Være ansvarlig for at vedtak fattet i StOrs organer blir iverksatt.
 • Ha hovedansvaret for at Arbeidsprogrammet følges opp gjennom året.
 • Ha ansvar for å bygge opp StOrs kompetanse og sikre at relevant informasjon blir arkivert i samarbeid med resten av arbeidsutvalget og organisasjonskonsulent.
 • Ha det overordnede ansvaret for StOrs økonomi. Leder samarbeider tett med organisasjonskonsulent om StOr sin økonomi.
 • Kvalitetsstyrt personalledelse av StOr, sammen med organisasjonskonsulent.
 • Profilere seg aktivt mot studentene ved UiS, samt sette dagsorden i media og på universitetet.
 • Skal orientere om StOr sitt arbeid ved SiS og Universitetstyret på deres styremøter.
 • Vervet skal være hovedbeskjeftigelsen til leder i perioden. Eventuelle tilleggsstudier, eksamener, folkevalgte verv og ekstra arbeid utenom vervet må orienteres om til Arbeidsutvalget og skal ikke gå på bekostning av vervet.

Ivareta og videreutvikle StOr sitt nettverk

 • Sørge for jevnlig kontakt med Universitetets faglige og -administrative ledelse, samt. Studentsamskipnadens administrasjon (SiS).
 • Ivareta og videreutvikle kontakten overfor nasjonale studentorganisasjoner, andre studentparlament, politikere, forvaltning, næringsliv, samfunnskontakt og media.
 • Har det øverste ansvaret for håndtering av media og uttalelser, pressemeldinger og innlegg i aviser.
 • Representere StOr i Studentrådet i Stavanger Kommune og ressursgruppen for studenter i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Ansvar ved arbeidsutvalget og studentparlamentet

 • Saksforberedelse og innkalling til møter i Arbeidsutvalget.
 • Lede Arbeidsutvalget møter.
 • Informere resten av Arbeidsutvalget om saker som det arbeides med.
 • Påse at innkalling og sakspapirer til studentparlamentet blir sendt ut til riktig tid.
 • Være ansvarlig for utarbeidelse av de halvårlige AU-rapportene til Studentparlamentet.
 • Være ansvarlig for at det blir utarbeidet et arbeids- og prinsipprogram og at disse følges opp.
 • Ha hovedansvaret for at Arbeidsprogrammet følges opp gjennom året.
 • Påse at styringsdokumentene følges.
 • Disponere eller omdisponere oppgaver fra stillingsbeskrivelser, arbeidsprogram når dette er nødvendig.
SARA BIANCA BEITZ

Nestleder for læringsmiljø

Nestleder for læringsmiljø har ansvaret for læringsmiljøet på UiS og det arbeidet StOr gjør i forbindelse med læringsmiljøet.

Sara Bianca Beitz
laringsmiljo@stor.uis.no
51 83 24 00/ 98 89 61 11

Nestleder for læringsmiljø sitter også i læringsmiljøutvalget (LU) ved UiS og har ansvaret for å kalle inn til formøter med LU sine studentrepresentanter. Studenter som trenger hjelp og bistand med læringsmiljøet skal henvende seg til nestleder for læringsmiljø. Det er viktig at nestleder følger opp læringsmiljøpolitikken på institusjonen og nasjonalt samt. følger opp rammeplanene til UiS. Ved høringsuttalelser fra StOr og NSO som omhandler læringsmiljø er det nestleder som følger opp disse.

Informasjon og profilering

 • Koordinere informasjonsflyten til studenter, presse og andre interessenter om hva StOr er, hva StOr jobber med og hvordan studentdemokratiet fungerer.
 • Følge opp saker som StOr jobber med som kan være interessante for den generelle student og informere videre om disse.
 • Ansvar for å holde StOrs hjemmesider på internett oppdaterte og aktuelle, sammen med Organisasjonskonsulent på norsk og engelsk.

Studentvelferd ved Universitetet

 • Samarbeide med Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) med tanke på tilbudene rundt studentvelferd
 • Følge opp vedtak fattet i Studentparlamentet som angår SiS.
 • Holde seg oppdatert på arbeidet til SiS-styret.

Samarbeid med Valgkomitèen i StOr

 • Påse aktiv informasjon og profilering av valgene sammen med Valgkomitéen.
 • Gjennomføring av studentvalgene sammen med Parlamentsvalgkomitèen.

Kontaktperson med studentorganisasjoner og linjeforeninger

 • Arrangerer, innkaller og leder Engasjertmøtene.
 • Ansvar for tildeling av kontorer på Studentenes Hus sammen med organisasjonskonsulenten.
 • Ansvar for opprettelse av studentorganisasjoner og linjeforeninger tilknyttet UiS, sammen med Organisasjonskonsulent.
 • Tilby kursing til studentorganisasjoner og linjeforeninger ved behov.

Internasjonale studenter ved UiS

 • Ha oversikt over de internasjonale prosessene ved UiS og følge opp disse.
 • Være kontaktperson for internasjonale studenter ved UiS.
 • Ha hovedansvaret for det internasjonale arbeidet i StOr.
 • Jobbe for internasjonale studenters studiesituasjon ved UiS

Ansvar ved arbeidsutvalget

 • Informere resten av arbeidsutvalget om pågående saker og prosjekter.
 • Andre oppgaver som blir gitt av Leder i StOr, arbeidsutvalget eller Studentparlamentet.
 • Ha ansvar sammen med resten av AU for at Arbeidsprogrammet følges opp gjennom året.

Øvrige arbeidsforhold

 • Vervet skal være hovedbeskjeftigelsen til nestleder i perioden. Eventuelle tilleggs studier, eksamener, folkevalgte verv og ekstra arbeid utenom vervet må orienteres om til arbeidsutvalget og skal ikke gå på bekostning av vervet.
 • Ha fast kontortid i ukedagene.
 • Ekstra arbeidstid må påberegnes i enkelte perioder.
 • Delta på arrangementer i regi av StOr.
MARTIN SOLHEIM

Nestleder for utdanning

Nestleder for utdanning har utdanningspolitisk ansvar i StOr og ansvaret for arbeidet StOr gjør i forbindelse med fagmiljøet ved UiS.

Martin Solheim
utdanning@stor.uis.no
51 83 24 00/ 98 89 61 11

Vedkommende sitter også som representant i Utdanningsutvalget (UU) og skal kalle inn til formøter med studentrepresentantene i UU. Dersom studenter har spørsmål, trenger bistand eller hjelp rundt fagmiljøet på UiS, kan dere henvende dere til nestleder for utdanning. Oppfølging av fagpolitikken på institusjonen og nasjonalt er også en av nestleders viktigste oppgaver samt. oppfølging av rammeplanene til UiS. Ved høringsuttalelser fra StOr eller NSO som omhandler fagpolitikk, er det nestleder for utdanning som følger opp.

Studenttillitsvalgte

 • Påse at det velges studentrepresentanter inn i alle styrer, råd og utvalg i regi av UiS.
 • Ha ansvar for å melde inn oppnevninger av tillitsvalgte til rette instanser ved UiS
 • Påse at tillitsvalgte får tilstrekkelig opplæring og kursing i tråd med samarbeidsavtalen med UiS og avholde sosiale arrangementer med disse i samarbeid med organisasjonskonsulent.
 • Ha ansvar for tillitsvalgtforum
 • Ha hovedansvaret for å følge opp og veilede tillitsvalgte.
 • Ansvarlig for at skjema med kontaktinformasjon til tillitsvalgte fylles ut, og oppdatering av skjema.

Linjeforeninger

 • Følge opp linjeforeningene i faglig sammenheng i samarbeid med nestleder for læringsmiljø for å påse at linjeforeninger organiserer tillitsvalgte og har egne fagansvarlige.
 • Holde tillitsvalgte, studentorganisasjoner og linjeforeninger oppdatert på fagpolitiske saker institusjonelt og nasjonalt.
 • Oppfølging av studentene med verv og påse at institusjonen gir tilstrekkelig informasjon og kunnskap til å utføre vervet.

Studenters rettigheter

 • Ansvar for å følge opp rettighetsspørsmål- og klagesaker av prinsipiell art.
 • Holde løpende kontakt med Studentombudet om rettighetsarbeid.
 • Påse at studenter blir gitt tilstrekkelig informasjon fra UiS og StOr om sine rettigheter og forpliktelser.

Internasjonalt

 • Følge opp faglige arbeidet rundt internasjonalisering på UiS.
 • Holde jevnlig kontakt med Internasjonalt kontor.
 • Følge opp «Strategy of International Affairs»
 • Følge opp internasjonaliseringsarbeidet ved UiS, og studenter som ønske rå søke utvekslingsstudier i utlandet.

Øvrige arbeidsforhold

 • Ha fast kontortid i ukedagene.
 • Ha ansvar med resten av AU for at Arbeidsprogrammet følges opp gjennom året.
 • Informere resten av arbeidsutvalget om pågående saker og prosjekter
 • Andre oppgaver som blir gitt av Leder i StOr, Arbeidsutvalget eller Studentparlamentet.
 • Vervet skal være hovedbeskjeftigelsen til nestleder i perioden. Eventuelle tilleggs studier, eksamener, folkevalgte verv og ekstra arbeid utenom vervet må orienteres om til arbeidsutvalget og skal ikke gå på bekostning av vervet.
 • Ekstra arbeidstid må påberegnes i enkelte perioder.
 • Delta på arrangementer i regi av StOr.
Mikael Johnsen

Organisasjonskonsulent

Organisasjonskonsulenten i StOr er fast ansatt på 100 prosent stilling og sitter sammen med Arbeidsutvalget (AU) på Studentenes Hus.

Mikael Johnsen
mikael.johnsen@uis.no
51 83 24 02/ 90 81 36 66

Organisasjonskonsulenten har rådgiver- og sekretariatsfunksjon for studentorganisasjonen StOr inkludert administrative funksjoner som økonomi og informasjon.

 For spørsmål rundt organisasjon, linjeforening, standaktiviteter og annet ta kontakt StOr-organisasjonskonsulent Mikael Johnsen:  mikael.johnsen@uis.no

Du er kanskje også interessert i

Ny studentprest

Han er samtalepartner for alle som trenger noen å lufte tankene med. Enten de er kristne eller ikke. Sigbjørn Rydland Jå...

Munnbind-påbud kollektivtransport

Dersom du må bruke kollektivtransport er det fra 1. september påbudt med munnbind.

Bli med på Aktiv-uka!

– Vi arrangerer en gratis og alkoholfri festival for dere som er aktive – og for dere som har ambisjoner om å bli det, s...

Vil du bli UiS sin neste studentambassadør?

UiS søker etter studenter som har lyst og anledning til å være med å rekruttere nye studenter. Alle som studerer ved UiS...

Ny start for studentane

Etter eit tøft år for studentane ligg mykje no til rette for ein løfterik semesterstart.

Slik registrerer du sitteplass og bestiller plass i lesesalen

Fra studiestart kan du som student registrere sitteplass i forelesningssaler og undervisningsrom samt bestille plass i l...

Ja hallo! Isah kommer til Fadderfestivalen

Programmet til årets Fadderfestival er klart. Det er bare å glede seg til store navn som Isah, Musti, Dårlig vane, Emir ...

Åpningstider SiS-kafeer

Det nærmer seg studiestart og kafékos på våre campuser!

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...

Den mer eller mindre ultimate guiden til å studere i Stavanger

Alt du lurer på om å studere på UiS (og litt til).

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Studentliv i Stavanger

Som student ved Universitetet i Stavanger er mulighetene dine endeløse!

Fadder: Velkommen til nye studenter på campus Bjergsted

Hei, og velkommen til studiestart og fadderuke ved UiS, Fakultet for utøvende kunstfag. Som alltid arrangeres det fadder...

Mars Institute Student Chapter-MISC

Mars Institute Student Chapter er en studentorganisasjon ved Universitet av Stavanger, underlagt Mars Institute Norge og...

UiS har størst nasjonal framgang i søkertall. Nytt tollstudium er vinneren

UiS er den institusjonen i landet som øker mest i antall primærsøkere i årets nasjonale opptak, Samordna opptak. Hele 8 ...

Bli valgmedarbeider

Stortings- og sametingsvalget i Stavanger blir gjennomført 12. og 13. september 2021. Vil du bli valgmedarbeider med ans...

Sulten på det sosiale? Søk fadder nå!

Som fadder tar du imot nye studenter som kommer til semesterstart og Fadderuka i midten av august.

Stor tro på bransjen

Hotelldirektør på Quality Hotel Residence i Sandnes, Dan Bergsten, er ikkje bekymret for hva framtida vil bringe. Han me...

Hvem fortjener Begeistringsprisen?

Hvert år deler Studentpresten, UiS, StOr og SiS ut en pris til en student, studentorganisasjon eller linjeforening som p...

Heia Malin!

Elektroingeniør-student Malin liker kombinasjonen av praktisk arbeid og teori.

Heia studenter!

Bli kjent med et knippe av våre studenter ved UiS. Hva studerer de og hvorfor? Hvor ble de kjent med folk? Hva finner de...

Heia Katharina!

Lærerstudent Katharina har allerede fått drømmejobben: hun er lærer på en barneskole hvor ungene elsker å lære.

Heia Tomine!

Journaliststudent Tomine sin drømmejobb er kanskje i verdensrommet, kanskje hun blir kosmosreporter?

SHoT-undersøkelsen "HELT ÆRLIG"

Hvordan har koronalivet for deg som student vært? SHoT tilleggsundersøkelse 2021 blir gjennomført i 1. mars - 5. april 2...

Pedagogstudentene UiS

Pedagogstudentene jobber vi sammen for å skape best mulige utdanninger, slik at alle skal bli rustet til et av verdens ...

Kammermusikkonkurransen 2021

Alle studenter innen klassisk musikk inviteres herved til å delta i Fakultet for utøvende kunstfag sin årlige kammermusi...

Rektor seier: Hald avstand!

Vi har delvis gjenåpna campus, og det er herleg! Nettopp derfor er det avgjerande at me ikkje blir slappe med smittevern...

Valgte statsvitenskap på UiS på grunn av det sterke fagmiljøet

Johannes Brattberg har hatt mange spennende jobber, men alt startet med statsvitenskap på UiS.

Marie jobber mens hun studerer

Marie Ørland begynte høsten 2020 i første kullet på den nye arbeidsplassbaserte barnehagelærerutdanningen ved UiS.

Anette endte opp på statsvitenskap, det er hun glad for

– Det er vanskelig å vite hvor veien vil gå når man begynner. Ofte er det ganske tilfeldig hvor man ender opp, forteller...

Heia Caroline!

Barnehagelærer-student Caroline vil enten bli spesialpedagog i barnehage eller forsker innen barnehagefeltet.

Heia Lotte!

Statsviterstudent Lotte vil jobbe i PST, enkelt og greit.