Studentorganisasjonen ved UiS - StOr

Som student ved UiS er du automatisk med i StudentOrganisasjonen StOr. StOr er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studentene ved Universitetet i Stavanger.

Published Endret
Kontakt oss
Telefon

51 83 24 02

Arbeidsutvalget i StOr 2022-2023.

StOr skal ivareta studentenes demokratiske, faglige, sosiale behov og rettigheter. StOr er også paraplyorganisasjonen for alle andre studentorganisasjoner og linjeforeninger ved UiS.

Studentorganisasjonen skal organisere studenter til studentpolitisk arbeid ved UiS, blant annet gjennom formelle organ ved Universitetet. Gjennom dette og annet positivt studentarbeid skal StOr ivareta studentenes demokratiske, faglige og sosiale behov og rettigheter.

Dette gjør vi blant annet gjennom fadderordningen, valg av tillitsvalgte til styrer og utvalg, tett samarbeid med universitetsledelsen og universitetsstyret, Studentsamskipnaden (SiS), kommunen, fylkeskommunen, Kunnskapsdepartementet med mer.

Du finner oss i Studentenes hus

StOr består av cirka 300 studenter i ulike studentverv. Kort fortalt er vi mange studenter som sammen ivaretar våre medstudenters studiehverdag og studiekvalitet. Det betyr at vi jobber med juridiske spørsmål i forbindelse med pensum, eksamen med mer, internasjonale studenter, mulighet for utveksling, læringsmiljø, utdanningskvalitet med mer.

StOr er også paraplyorganisasjonen til alle andre studentorganisasjoner og linjeforeninger ved UiS. Det innebærer at StOr har ansvar for å legge til rette for et aktivt studentmiljø som skal fremme studentenes velferd, sosiale og kulturelle interesse så vel som faglige behov. I dag er det mer enn 50 studentorganisasjoner ved UiS, og vi oppfordrer til å starte flere organisasjoner.

Engasjert
Engasjert er et forum hvor alle studentorganisasjoner og linjeforeninger ved UiS møtes. StOr bruker dette forumet som kommunikasjonsarena mellom seg og organisasjonene. Alle aktiviteter gjennom engasjert er frivillig, men organisasjonene plikter å delta på engasjertmøtene! Det innkalles til engasjertmøter ca hver 4.- 6. uke.

Vi håper du får en flott studietid ved vårt universitet, et universitet vi er stolt av!

Arbeidsutvalget i StOr

Arbeidsutvalget (AU) i StOr er det øverste utøvende organet for studenter ved UiS. Det betyr at AU jobber for studentenes rettigheter og de arbeidsoppgaver innen studentpolitikken som er pålagt av Studentparlamentet.

Arbeidsutvalget i StOr

AU består av tre studenter, valgt av Studentparlamentet. Arbeidsutvalget har en leder, en nestleder for læringsmiljø og en nestleder for utdanning. Disse får permisjon fra studiene sine for å jobbe for studentene i et år på fulltid.

AU er på mange måter kjernen i StOr.  AU tar seg av den daglige driften, og er et innstillende og utøvende organ for Studentparlamentet. Studentorganisasjonen har ansvar for koordinering, tilrettelegging og gjennomføring av oppgaver for studentene og fungerer som bindeledd til studentorganisasjonene og linjeforeningene på campus.

AU har kontorer i 2. etg på Studentenes hus.

For spørsmål ta kontakt på e-post:

SARA BIANCA BEITZ

Leder

Leder har det overordnede politiske og organisatoriske ansvaret for StOr.

Sara Bianca Beitz, StOr-leder 2022-2023
Sara Bianca Beitz
leder@stor.uis.no
51 83 24 00

Leder har ansvaret for oppfølgningen av arbeidsprogrammet som er arbeidsutvalgets styringsdokument fordi det legger føringen for hva studentparlamentet ønsker å oppnå for den gjeldende perioden. Det skal også være jevn oppfølgningen av det eksterne og interne nettverket og kontakten med universitetets toppledelse og studentrepresentantene i universitets-styret. Leder har fast kontortid i ukedagene, men ekstra arbeidstid må påberegnes i enkelte perioder. I tillegg skal leder delta på arrangementer i regi av StOr.

Ansvar i forbindelse med StOr som en helhet

 • Representere Studentorganisasjonen StOr som øverste tillitsvalgt for studentene ved UiS.
 • Ha et spesielt ansvar for å ivareta et helhetssyn for drift og utvikling av StOr.
 • Være ansvarlig for at vedtak fattet i StOrs organer blir iverksatt.
 • Ha hovedansvaret for at Arbeidsprogrammet følges opp gjennom året.
 • Ha ansvar for å bygge opp StOrs kompetanse og sikre at relevant informasjon blir arkivert i samarbeid med resten av arbeidsutvalget og organisasjonskonsulent.
 • Ha det overordnede ansvaret for StOrs økonomi. Leder samarbeider tett med organisasjonskonsulent om StOr sin økonomi.
 • Kvalitetsstyrt personalledelse av StOr, sammen med organisasjonskonsulent.
 • Profilere seg aktivt mot studentene ved UiS, samt sette dagsorden i media og på universitetet.
 • Skal orientere om StOr sitt arbeid ved SiS og Universitetstyret på deres styremøter.
 • Vervet skal være hovedbeskjeftigelsen til leder i perioden. Eventuelle tilleggsstudier, eksamener, folkevalgte verv og ekstra arbeid utenom vervet må orienteres om til Arbeidsutvalget og skal ikke gå på bekostning av vervet.

Ivareta og videreutvikle StOr sitt nettverk

 • Sørge for jevnlig kontakt med Universitetets faglige og -administrative ledelse, samt. Studentsamskipnadens administrasjon (SiS).
 • Ivareta og videreutvikle kontakten overfor nasjonale studentorganisasjoner, andre studentparlament, politikere, forvaltning, næringsliv, samfunnskontakt og media.
 • Har det øverste ansvaret for håndtering av media og uttalelser, pressemeldinger og innlegg i aviser.
 • Representere StOr i Studentrådet i Stavanger Kommune og ressursgruppen for studenter i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Ansvar ved arbeidsutvalget og studentparlamentet

 • Saksforberedelse og innkalling til møter i Arbeidsutvalget.
 • Lede Arbeidsutvalget møter.
 • Informere resten av Arbeidsutvalget om saker som det arbeides med.
 • Påse at innkalling og sakspapirer til studentparlamentet blir sendt ut til riktig tid.
 • Være ansvarlig for utarbeidelse av de halvårlige AU-rapportene til Studentparlamentet.
 • Være ansvarlig for at det blir utarbeidet et arbeids- og prinsipprogram og at disse følges opp.
 • Ha hovedansvaret for at Arbeidsprogrammet følges opp gjennom året.
 • Påse at styringsdokumentene følges.
 • Disponere eller omdisponere oppgaver fra stillingsbeskrivelser, arbeidsprogram når dette er nødvendig.
Joakim R. Ramsland

Nestleder for læringsmiljø

Nestleder for læringsmiljø har ansvaret for læringsmiljøet på UiS og det arbeidet StOr gjør i forbindelse med læringsmiljøet.

Joakim R. Ramsland, Nestleder utdanning StOr 2022-2023

Joakim R. Ramsland
laringsmiljo@stor.uis.no
51 83 24 01

Nestleder for læringsmiljø sitter også i læringsmiljøutvalget (LU) ved UiS og har ansvaret for å kalle inn til formøter med LU sine studentrepresentanter. Studenter som trenger hjelp og bistand med læringsmiljøet skal henvende seg til nestleder for læringsmiljø. Det er viktig at nestleder følger opp læringsmiljøpolitikken på institusjonen og nasjonalt samt. følger opp rammeplanene til UiS. Ved høringsuttalelser fra StOr og NSO som omhandler læringsmiljø er det nestleder som følger opp disse.

Informasjon og profilering

 • Koordinere informasjonsflyten til studenter, presse og andre interessenter om hva StOr er, hva StOr jobber med og hvordan studentdemokratiet fungerer.
 • Følge opp saker som StOr jobber med som kan være interessante for den generelle student og informere videre om disse.
 • Ansvar for å holde StOrs hjemmesider på internett oppdaterte og aktuelle, sammen med Organisasjonskonsulent på norsk og engelsk.

Studentvelferd ved Universitetet

 • Samarbeide med Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) med tanke på tilbudene rundt studentvelferd
 • Følge opp vedtak fattet i Studentparlamentet som angår SiS.
 • Holde seg oppdatert på arbeidet til SiS-styret.

Samarbeid med Valgkomitèen i StOr

 • Påse aktiv informasjon og profilering av valgene sammen med Valgkomitéen.
 • Gjennomføring av studentvalgene sammen med Parlamentsvalgkomitèen.

Kontaktperson med studentorganisasjoner og linjeforeninger

 • Arrangerer, innkaller og leder Engasjertmøtene.
 • Ansvar for tildeling av kontorer på Studentenes Hus sammen med organisasjonskonsulenten.
 • Ansvar for opprettelse av studentorganisasjoner og linjeforeninger tilknyttet UiS, sammen med Organisasjonskonsulent.
 • Tilby kursing til studentorganisasjoner og linjeforeninger ved behov.

Internasjonale studenter ved UiS

 • Ha oversikt over de internasjonale prosessene ved UiS og følge opp disse.
 • Være kontaktperson for internasjonale studenter ved UiS.
 • Ha hovedansvaret for det internasjonale arbeidet i StOr.
 • Jobbe for internasjonale studenters studiesituasjon ved UiS

Ansvar ved arbeidsutvalget

 • Informere resten av arbeidsutvalget om pågående saker og prosjekter.
 • Andre oppgaver som blir gitt av Leder i StOr, arbeidsutvalget eller Studentparlamentet.
 • Ha ansvar sammen med resten av AU for at Arbeidsprogrammet følges opp gjennom året.

Øvrige arbeidsforhold

 • Vervet skal være hovedbeskjeftigelsen til nestleder i perioden. Eventuelle tilleggs studier, eksamener, folkevalgte verv og ekstra arbeid utenom vervet må orienteres om til arbeidsutvalget og skal ikke gå på bekostning av vervet.
 • Ha fast kontortid i ukedagene.
 • Ekstra arbeidstid må påberegnes i enkelte perioder.
 • Delta på arrangementer i regi av StOr.
jonas molde hollund

Nestleder for utdanning

Nestleder for utdanning har utdanningspolitisk ansvar i StOr og ansvaret for arbeidet StOr gjør i forbindelse med fagmiljøet ved UiS.

Jonas Molde Hollund, Nestleder læringsmiljø StOr 2022-2023

Jonas Molde Hollund
utdanning@stor.uis.no
51 83 24 03

Vedkommende sitter også som representant i Utdanningsutvalget (UU) og skal kalle inn til formøter med studentrepresentantene i UU. Dersom studenter har spørsmål, trenger bistand eller hjelp rundt fagmiljøet på UiS, kan dere henvende dere til nestleder for utdanning. Oppfølging av fagpolitikken på institusjonen og nasjonalt er også en av nestleders viktigste oppgaver samt. oppfølging av rammeplanene til UiS. Ved høringsuttalelser fra StOr eller NSO som omhandler fagpolitikk, er det nestleder for utdanning som følger opp.

Studenttillitsvalgte

 • Påse at det velges studentrepresentanter inn i alle styrer, råd og utvalg i regi av UiS.
 • Ha ansvar for å melde inn oppnevninger av tillitsvalgte til rette instanser ved UiS
 • Påse at tillitsvalgte får tilstrekkelig opplæring og kursing i tråd med samarbeidsavtalen med UiS og avholde sosiale arrangementer med disse i samarbeid med organisasjonskonsulent.
 • Ha ansvar for tillitsvalgtforum
 • Ha hovedansvaret for å følge opp og veilede tillitsvalgte.
 • Ansvarlig for at skjema med kontaktinformasjon til tillitsvalgte fylles ut, og oppdatering av skjema.

Linjeforeninger

 • Følge opp linjeforeningene i faglig sammenheng i samarbeid med nestleder for læringsmiljø for å påse at linjeforeninger organiserer tillitsvalgte og har egne fagansvarlige.
 • Holde tillitsvalgte, studentorganisasjoner og linjeforeninger oppdatert på fagpolitiske saker institusjonelt og nasjonalt.
 • Oppfølging av studentene med verv og påse at institusjonen gir tilstrekkelig informasjon og kunnskap til å utføre vervet.

Studenters rettigheter

 • Ansvar for å følge opp rettighetsspørsmål- og klagesaker av prinsipiell art.
 • Holde løpende kontakt med Studentombudet om rettighetsarbeid.
 • Påse at studenter blir gitt tilstrekkelig informasjon fra UiS og StOr om sine rettigheter og forpliktelser.

Internasjonalt

 • Følge opp faglige arbeidet rundt internasjonalisering på UiS.
 • Holde jevnlig kontakt med Internasjonalt kontor.
 • Følge opp «Strategy of International Affairs»
 • Følge opp internasjonaliseringsarbeidet ved UiS, og studenter som ønske rå søke utvekslingsstudier i utlandet.

Øvrige arbeidsforhold

 • Ha fast kontortid i ukedagene.
 • Ha ansvar med resten av AU for at Arbeidsprogrammet følges opp gjennom året.
 • Informere resten av arbeidsutvalget om pågående saker og prosjekter
 • Andre oppgaver som blir gitt av Leder i StOr, Arbeidsutvalget eller Studentparlamentet.
 • Vervet skal være hovedbeskjeftigelsen til nestleder i perioden. Eventuelle tilleggs studier, eksamener, folkevalgte verv og ekstra arbeid utenom vervet må orienteres om til arbeidsutvalget og skal ikke gå på bekostning av vervet.
 • Ekstra arbeidstid må påberegnes i enkelte perioder.
 • Delta på arrangementer i regi av StOr.
Mikael Johnsen

Organisasjonskonsulent

Organisasjonskonsulenten i StOr er fast ansatt på 100 prosent stilling og sitter sammen med Arbeidsutvalget (AU) på Studentenes Hus.

Mikael Johnsen
mikael.johnsen@uis.no
51 83 24 02/ 90 81 36 66

Organisasjonskonsulenten har rådgiver- og sekretariatsfunksjon for studentorganisasjonen StOr inkludert administrative funksjoner som økonomi og informasjon.

 For spørsmål rundt organisasjon, linjeforening, standaktiviteter og annet ta kontakt StOr-organisasjonskonsulent Mikael Johnsen:  mikael.johnsen@uis.no

Du er kanskje også interessert i

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Endringsledelsesstudent Sunniva vil jobbe med å endre og utvikle organisasjoner

Noe av det Sunniva Tighe liker aller best med masterstudiet, er mangfoldet blant studentene i klassen. Der studerer syke...

Sosionomstudent Lena har et genuint ønske om å hjelpe andre mennesker

Som student på bacheloren i sosialt arbeid lærer Lena Eliassen hvordan hun møter mennesker i sårbare situasjoner – og hv...

Bysykkel på UiS

Den elektriske bysykkelen fra Kolumbus er tilgjengelig på alle våre campuser.

Kristoffer får bonus i studentstilling ved SUS

Ved siden av sykepleierstudiet jobber Kristoffer Andreas Haugen (20) hver tredje helg på Stavanger universitetssjukehus ...

Byliv og bølger i studentbyen Stavanger

Som student i Stavanger får du virkelig oppleve det beste Vestlandet har å by på. Kultur, hav, byliv og masse spennende ...

I Stavanger er det billig å bo og busse

Studentøkonomien er ofte trang, og har kanskje mindre rom for hygge enn du skulle ønske deg. Men studerer du i Stavange...

Apiramii studerer industriell økonomi og vil jobbe som prosjektleder

Apiramii Krishnasothy (25) flyttet fra Oslo til Stavanger for å ta en master i industriell økonomi. Nå er hun på femte o...

Datastudent Stian liker koding og utvikling

- Drømmejobben er innen utvikling, og jeg kan godt tenke meg å ha en ansvarsrolle som teamleder eller produktansvarlig.

Målet til Chandan er å bli ein banebrytande marknadsførar og gründer

Derfor tar han ein mastergrad i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS.

Sivert tar årsstudium i matematikk

- Jeg har alltid vært glad i matte, så jeg valgte årsstudium for å se om dette var noe jeg ville fortsette med – og det ...

Kammermusikkonkurransen 2023

Velkommen til Fakultet for utøvende kunstfag sin årlige kammermusikkonkurranse. Konkurransen finner sted torsdag 23. mar...

Michelle studerer matematikk og fysikk og vil forske på universet

- Drømmejobben må være forskning innenfor astrofysikk, og være med på å oppdage noe nytt. Det er så mye vi ikke vet om u...

E3/22: Studentøkonomi – strekker penga til?

Podkast "Student i Stavanger": Lærerstudent Ida, tollstudent Tina og datastudent Simeon snakker om studentøkonomi. Har d...

– UiS kryssa av på alle punkt, seier økonomistudent Syed Aqib Ali

Syed Aqib Ali tar master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og har klappa seg sjølv på skulderen f...

Desirée studerer sykepleie og leder NSF Student i Stavanger

21-åringen fra Stavanger valgte sykepleie fordi det vil gi henne en sikker jobb og en rekke arbeidsmuligheter etter full...

Ny podkast: Student i Stavanger!

Hva er best med Stavanger? Hvordan er det å studere ved UiS? Podkasten Student i Stavanger er laget av studenter ved Uni...

Som maskiningeniør finner du morgendagens løsninger

Velger du å bli maskiningeniør får du en allsidig utdannelse og muligheten til å jobbe innenfor svært mange virksomheter...

Er Stavanger en studentby - eller en by med studenter?

Stavanger kommune trenger innspill fra deg som er student for å videreutvikle Stavanger til å bli en enda bedre studentb...

Som å bo i et stort hotellrom

Økonomistudent Mohammed Abdullah Hassan fikk lørdag storslått besøk i den nye leiligheten sin, da det var offisiell åpni...

Slik har UiS-studentene det i 2022

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser økende forskjeller på det psykiske plan for UiS-studentene. Fler...

En av tre studenter har alvorlige psykiske plager

35 prosent av norske studenter opplever alvorlige psykiske plager, viser Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHo...

Synergy

Synergy er en linjeforening for alle studenter på Institutt for energiressurser.

Hva har skjedd siden forrige helse- og trivselsundersøkelse?

Her kan du lese om studentaktiviteter ved UiS og hva som er gjort siden forrige SHoT-undersøkelse.

ENTEK

Linjeforeningen ENTEK representerer petroleum-, geologi- og batteriingeniørene ved Universitetet i Stavanger.

Fikk unik erfaring med internasjonal masteroppgave

Marta Obi samarbeidet med studenter fra Sverige og Italia da hun skrev masteroppgaven sin. University ga henne nye ...

Tekna Student UiS

Et verv eller medlemskap i Tekna betyr gull på CV'en og er gull å ha i studietiden!

10 kjappe spørsmål til StOr-leder Sara

Er du student ved UiS? Da bør du bli litt kjent med StOr-leder Sara. Hun jobber nemlig for at du - og drøye 12 000 andre...

Mitt favorittsted

Våre studenter og ansatte forteller om sitt favorittsted i regionen eller på campus og gir gode tips til hvor din neste ...

Ingrid er medic i Stillehavet

Min sommerjobb: Paramedisinstudent Ingrid Arnesen jobber som medic på Statsraad Lehmkuhl i sommer. I Stillehavet!

Naturkveld på Arkeologisk museum: Hvordan løser vi klimakrisen uten å forverre naturkrisen?

UiS og Norsk klimastiftelse inviterer til åpent kveldsmøte: En samtale om hvordan vi kan løse klimakrisen og naturkrisen...

Daniel vil jobbe med romfart

- Jeg vil jobbe med noe jeg synes er meningsfylt, og jeg synes teknologi er meningsfylt fordi jeg tror vi kan finne løsn...

Gode jobbmuligheter etter biologisk kjemi-studie

– En bachelor i biologisk kjemi ved UiS gir deg mulighet til å knytte gode kontakter i løpet av studiet og gir deg mange...

Anne vil jobbe med kreftforskning

– Med en stilling som kreftforsker får jeg muligheten til å forstå mer av dette store verdensproblemet, og kanskje kan j...

Magnus studerer biologisk kjemi og er leder for linjeforeningen Kjemi i Stavanger

- Linjeforeningen er en plattform for å bli kjent med hverandre.

Pyskologistudent i praksis: – Gøy, utfordrende og lærerikt

Psykologistudent Synne Rinaldo Pedersen synes det mest verdifulle med å være i praksis, er å lære verdien av forebyggend...

AKSEL - Linjeforeningene for Maskin & Offshore ved UiS

AKSEL er en aktiv linjeforening som jobber for et bedre studentmiljø for alle Maskin- og marin/offshore studenter på UiS...

Sjå korleis Ullandhaug campus skal bli grønare!

Universitetet i Stavanger tenkjer grønt og har store planar for korleis morgondagens universitet skal sjå ut. Om nokre å...

Bruker den nye kompetansen på jobb hver dag

Bjørg Oltedal (32) er fra Ogna og tar master i barnehagevitenskap.

- Lærerstudenter er som oftest veldig sosiale mennesker

Anav Patial Sivertsen ble overrasket over hvor bra og intimt studentmiljøet er i Stavanger da han flyttet hit, og liker ...