Tillitsvalgt-ordningen

Tillitsvalgt-ordningen for studenter er del av kvalitetssystemet for utdanning ved UiS.

Publisert Sist oppdatert

Tillitsvalgt-ordningen inngår som en viktig del av kvalitetssystemet for utdanning ved UiS. Det er først og fremst gjennom tillitsvalgt-ordningen vi oppnår en systematisk studentdeltakelse i arbeidet med å sikre og utvikle kvaliteten i våre studier. Tillitsvalgt-ordningen skal legge til rette for høy grad av involvering fra studentenes side, og for oppnå tydelig studentmedvirkning på alle nivå innenfor alle universitetets utdanningstilbud. Tillitsvalgt-ordningen skal sikre at enhver student som gjør bruk av universitetets studietilbud har tillitsvalgte som studenten kan kontakte.

I tillegg til dokumentet som beskriver ordningen, omfatter tillitsvalgt-ordningen også tillitsvalgthåndboken. De to dokumentene beskrives nedenfor.

Tillitsvalgt-ordningen for studenter ved UiS

Tillitsvalgt-ordningen for studenter er en del av kvalitetssystemet ved UiS, og omfatter alle akkrediterte studier i 1. til 3. syklus, samt alle emner som inngår i slike studier ved UiS. Tillitsvalgt-ordningen følger kvalitetssystemets prinsipp om tredeling mellom emner, studieprogrammer og studieporteføljer. Tillitsvalgt-ordningen har tillitsvalgt-roller på de samme tre nivåene:

  • Emnenivå: Student som er tillitsvalgt for ett eller flere emner
  • Studieprogramnivå: Student som er tillitsvalgt for et studieprogram
  • Studieporteføljenivå: Student som er tillitsvalgt for en studieportefølje

Tillitsvalgt-ordningen for studenter ved UiS i sin helhet finnes i styresak US 44/20 - Tillitsvalgt-ordningen for studenter ved UiS på OpenGov.

Tillitsvalgthåndbok

Tillitsvalgthåndboken er en introduksjon til tillitsvalgtrollen på Universitetet i Stavanger, og har som mål å samle informasjon som tillitsvalgte har behov for på ett sted. Samtidig skal håndboken formidle informasjonen på en enkel og oversiktlig måte. Håndboken inneholder blant annet informasjon om studentdemokratiet ved UiS, om tillitsvalgtrollen og de tre typene tillitsvalgte som inngår, og om styrer, råd og utvalg og hvordan tillitsvalgte deltar i disse. Håndboken har også et tillitsvalgt-årshjul, som angir viktige aktiviteter måned for måned gjennom studieåret.

Tillitsvalgthåndboken er tilgjengelig på nettstedet til studentorganisasjonen StOr.