Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget er opprettet av UiS-styret for å utvikle Universitetet i Stavanger som utdanningsinstitusjon. Utvalget skal virke som rådgivende organ for styret i utdanningsspørsmål, herunder utvikling av studieporteføljen.

Published Endret
Kvinnelig lærer i klasserom underviser studenter

Utvalget skal akkreditere og reakkreditere universitetets gradsstudier på styrets vegne og se til at de krav NOKUT stiller til universitetet som selvakkrediterende institusjon oppfylles.

Oversikt over møtene i utvalget og lenke til sakene finner du lenger nede på siden.

Utdanningsutvalget behandler og gir råd til styret i en årlig sak om kvalitet i studieporteføljen.

Utdanningsutvalget er opprettet av UiS-styret for å utvikle Universitetet i Stavanger som utdanningsinstitusjon. Utvalget skal virke som rådgivende organ for styret i utdanningsspørsmål, herunder utvikling av studieporteføljen.

Utdanningsutvalget koordinerer sitt arbeid med læringsmiljøutvalget.

I. Utvalgets mandat

Utdanningsutvalget skal:

 1. Akkreditere nye gradsstudier på bachelor, master og ph.d.-nivå.
 2. Fatte vedtak i saker om reakkreditering av gradsstudiene på bachelor, master og ph.d.-nivå.
 3. Fastsette retningslinjer for akkreditering, periodisk programevaluering og reakkreditering av universitetets studier.
 4. Fastsette prosedyrer og maler for universitetets kvalitetsarbeid i utdanningene
 5. Behandle og fatte beslutning i saker om kvalitet i studieprogram og -portefølje.
 6. Fastsette universitetets undervisningsterminer.
 7. Fastsette unntak fra krav til emnestørrelse.
 8. Fastsette andre felles studieadministrative regler og retningslinjer.
 9. Gi råd til styret i de årlige sakene om kvalitet i studieportefølje, etablering og nedlegging av studier, navneendringer og dimensjonering av studiene.
 10. Gi råd til styret når lokale forskrifter om utdanningsvirksomheten skal fastsettes eller endres.
 11. Gi råd til styret ved større endringer i kvalitetssystemet for utdanning.
 12. Gi råd til styret i saker om utdanningsvirksomheten som er av strategisk betydning.
 13. Avgi årlig rapport til styret om arbeidet utvalget har utført og de resultater arbeidet har gitt.
 14. Koordinere utviklingsarbeid innenfor utdanningsvirksomheten ved universitetet.
 15. Være orientert om utviklingen i nasjonal og internasjonal utdanningspolitikk og gi råd om universitetets oppfølging.

II. Sammensetning

Rektor oppnevner medlemmer og varamedlemmer til utdanningsutvalget.

Utvalget har følgende sammensetning:

 • Prorektor for utdanning (leder)
 • 6 prodekaner for utdanning
 • 1 representant for det vitenskapelige personalet
 • 1 representant for det studieadministrative personalet
 • 4 studentrepresentanter utpekt av StOr
 • 1 representant for stipendiatene utpekt av UiS DC
 • 1 ekstern representant

Alle medlemmene, bortsett fra studentrepresentantene, har personlige varamedlemmer. Representant fra rektoratet er vararepresentant for prorektor for utdanning. Utvalget oppnevnes for fire år om gangen og følger rektorperioden. Studentene oppnevnes for ett år om gangen. Vararepresentantene for studentene har rekkefølgerepresentasjon.

Utdanningsdirektøren er utvalgets faste sekretær og sørger, etter samråd med prorektor, for utredning av saker til utvalget.

Dokument

Møter i utvalet

Planlagde møte 2024:

- 14. februar
- 22. mai

Utdanningsutvalet og læringsmiljøutvalet gjennomfører møtene same dagen, med ein fellesbolk i midten. Møtene er i styrerommet i Arne Rettedals hus dersom ikkje anna er fortalt.

Treng du meir informasjon eller dokument?

Ta gjerne kontakt med:

Seniorrådgiver
51832928
Divisjon for utdanning
Utdanningsavdelingen
Seksjon for kvalitet og utvikling i utdanningene