Tildeling av konkurranseutsatte utvekslingsplasser

Hvordan rangerer vi søkere når det er konkurranse om plassene?

Published Endret

Retningslinjer for rangering av søkere til konkurranseutsatte studieplasser for delstudium i utlandet

Retningslinjene ble vedtatt av Utdanningsutvalget 12.09.12. Sist revidert 15.11.2023.

Disse retningslinjene gjelder for ordinær semestermobilitet

  1. Studenter som ikke har full studiepoengprogresjon ved søknadsfristen rangeres lavere enn studenter som har full studiepoengprogresjon, uavhengig av karaktersnitt.
  2. Konkurranseutsatte studieplasser fordeles til søkere med høyest rangeringspoeng. Ved like rangeringspoeng foretas fordeling ved loddtrekning.
  3. Endelig rangeringspoeng består av karaktersnittpoeng inkludert eventuelle tilleggspoeng. Vektet karaktersnittpoeng regnes ut basert på fullførte emner i nåværende utdanningsløp, hvor A=5 poeng og E=1 poeng. For hvert fullførte studieår (60 studiepoeng) legges 0,1 tilleggspoeng til karaktersnittet (inntil 0,3 tilleggspoeng).
    Karakterer fra nåværende utdanningsløp ved UiS og andre høgskoler/universiteter i Norge med samme karaktersystem inngår i beregningsgrunnlaget.
    Dersom aktuelle søkere ikke har oppnådd karakterer fra UiS ved søknadstidspunktet, og har bakgrunn fra ulike karaktersystemer, vil poengberegning foretas ved bruk av en omregningstabell. I tilfeller der det ikke finnes en omregningstabell, vil det måtte foretas en skjønnsmessig poengberegning og legges frem for utdanningsdirektøren for endelig godkjenning.
  4. Ved praksisopphold i utlandet rangerer Internasjonal seksjon disse studentene før aktuelt fakultet/institutt fordeler ledige praksisplasser. Det enkelte fakultet kan ha egne utfyllende rangeringsregler ved fordelingen.
  5. Ved Fakultet for utøvende kunstfag foretar fakultetet rangeringen av søkere til konkurranseutsatte studieplasser.