Tildeling av utvekslingsplasser

Retningslinjer for rangering av søkere.

Published Endret
Konkurranseutsatte utvekslingsplasser

Hvis det er flere søknader til en partnerinstitusjon enn antall plasser UiS har i sin avtale blir det konkurranse om plassen(e).

Friplasser

Utvekslingsplasser med fritak for skolepenger.

RETNINGSLINJER FOR RANGERING AV SØKERE TIL KONKURRANSEUTSATTE STUDIEPLASSER FOR DELSTUDIUM I UTLANDET

Retningslinjene ble vedtatt av Utdanningsutvalget 12.09.12. Revidert 18.09.13, 22.05.2019 og 18.11.2020.

  • Søker med høyest rangeringspoeng blir først nominert til konkurranseutsatte studieplasser for delstudium i utlandet. Karakterer fra nåværende utdannelse/utdannelsesløp ved UiS og andre høgskoler/universiteter i Norge med samme karaktersystem, inngår i beregningsgrunnlaget.
  • Først regnes snittpoeng ut etter et vektet gjennomsnitt av avlagte eksamener (studiepoeng per emne), der A=5 og E=1 poeng. Rangeringspoeng regnes deretter ut ved at det for hvert fullført studieår (60sp) i nåværende utdannelse/utdannelsesløp legges til 0,1 i snittpoeng. Ved like poeng foretas poengfordeling ved loddtrekning.
  • Ved praksisopphold i utlandet foretar det aktuelle fakultetet/instituttet fordeling av ledige praksisplasser før Internasjonal seksjon rangerer disse studentene mot andre søkere til konkurranseutsatte studieplasser. Ved Fakultet for utøvende kunstfag foretar fakultetet fordelingen av konkurranseutsatte studieplasser.
  • Dersom aktuelle søkere ikke har oppnådd karakterer fra UiS ved fordelingstidspunktet, og har bakgrunn fra ulike karaktersystemer, vil det måtte foretas en skjønnsmessig poengberegning. I disse tilfellene forelegges innstillingen til utdanningsdirektøren for endelig godkjenning.
  • Studenter som ikke har full studiepoengprogresjon på søkerstidspunktet eller som ikke har levert fullstendig søknad som dekker alle formelle krav innen søknadsfristen rangeres sist.

Når blir friplasser tildelt?

Ved partnerinstitusjoner der vi kun har en friplass per år, vil tildeling av utvekslingsplassen skje for Nord-Amerika og Europa i UiS` høstsemester og Oseania i UiS` vårsemester.

Studenter vil automatisk vurderes for friplass for hele perioden de søker om utveksling. Ved søknad om forlengelse av studieoppholdet i utlandet vil studentene ikke bli vurdert for friplass.

Spørsmål?

Kontakt Internasjonal seksjon. Vi hjelper deg i Utvekslingsveilederen i Studentekspedisjonen.