University of California, Berkeley

University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

UC Berkeley er det eldste av dei 10 universiteta i California-systemet, og vart grunnlagt i 1868. Berkeley er ein by på om lag 100 000 innbyggere, som ligg ca. ein halv time aust for San Francisco i Nord-California. Universitetet har omlag 35.000 studentar.

UiS har ulike avtaler med UC Berkeley som passer for ulike grupper studenter både på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det er store forskjeller mellom avtalene, så pass på at du velger korrekt avtale.

1. Sosiologiavtalen

Alle studentar ved UiS kan søke om eit semesters utveksling gjennom denne avtalen. Avtalen er åpen for alle studentar som kan få innpasset emner tilbudt av Sociology Department ved UC Berkeley. Emnene som tilbys spenner vidt tematisk, så avtalen er aktuell for både samfunnsvitenskapelige fag, inkludert økonomi og administrasjon, og humanistiske fag inkludert lektorstudiet.

Dette utvekslingsprogrammet nytter seg av Concurrent Enrollment (CE), eit program som blir administrert av UC Berkeley Extension. Studentane betaler studieavgifter (redusert i forhold til ordinære studieavgifter ved ordinært opptak til UC Berkeley).

Fordelen med denne avtalen er at den gjer søknadsprosessen enklare, og instituttet kan ta i mot fleire studentar både i haust- og vårsemesteret. For meir informasjon om denne avtalen, les informasjonsskriv (pdf) frå Sociology Department.

2. Biologisk kjemi-avtalen

Avtalen er åpen for studentar på bachelorprogrammet i biologisk kjemi. Studentane kan velge emner frå Departments of Integrative Biology and Molecular and Cell Biology. Avtalen gjeld kun emne som vert tilbudt av dette instituttet.

Utvekslingsprogrammet nytter seg av Concurrent Enrollment (CE), eit program som blir administrert av UC Berkeley Extension. Studentane betaler studieavgifter (redusert i forhold til ordinære studieavgifter ved ordinært opptak til UC Berkeley).

Les meir om Berkeley Biosciences Study Abroad.

3. Matematikk- og fysikkavtalen

Avtalen med BIPS Letters and Science er åpen for studentar på bachelorprogrammet i matematikk og fysikk. Avtalen gjelder Physics and Math departement.

Studenter som reiser på utveksling via denne avtalen må forberede seg på et travelt akademisk semester.

4. Utvekslingsavtalen

Avtalen er i utgangspunktet åpen for alle studieretninger på master- og ph.d.-nivå, men du må selv ta kontakt med din veileder for å høre om det er mulig å reise til Berkeley på ditt studieprogram.

Merk at det er svært stor konkurranse om å få studieplass ved Berkeley, og søkjarane vert vurderte på bakgrunn av karakternivå og plan med studiet. I tillegg har Berkeley høve til å avvise søkjarar dei ikkje meiner er kvalifiserte. Søkjarar må ha minimum B i snittkarakter.

For å kunne søkje deg til UC Berkeley via denne avtalen MÅ du kunne vise til kontaktperson og invitasjon frå UC Berkeley. Kvar enkelt student må på eigahand skaffe invitasjonsbrev som skal leggast med søknaden. Ikkje alle Departments ved UC Berkeley akseptere studentar som søker via UC Berkeley Extension.

Ph.d.-studentar som søkjer om utenlandsstipend frå UiS eller eksterne instansar må som regel legge ved dokumentasjon på fagleg samarbeid eller oppfølging frå ein fagperson eller eit fagmiljø ved forskningsinstitujsonen.

Årleg søknadsfrist: Ver merksam på at det berre er opptak ein gong i året gjennom denne avtalen. Difor må både studentar som vil ut i haustsemesteret og i vårsemesteret søkje innan fristen 1. februar.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskapar

Norske studentar har fått fritak for å dokumentere engelskkunnskapar.

OBS! - Generelt gjeld at norske studentar har fått fritak for å dokumentere engelskkunnskapar med unntak for:

4. Utvekslingsavtalen
For studentar som skal forske og kun følge (audit) enkelte emne gjeld følgande krav (vel eitt):

- A recognized English language test (e.g., TOEFL, IELTS)

- Signed documentation from an academic institution or English language school (ta kontakt med Internasjonal seksjon for å få mal for et slikt brev).

- A documented interview conducted by the faculty sponsor/UCB host department designee (either in-person or by videoconferencing, or by telephone if videoconferencing is not a viable option).

Krav om karakterer

Sosiologiavtalen og Biologisk kjemi-avtalen
UC Berkeley har satt minimum C som snittkarakter som krav for opptak.

Matematikk og fysikk-avtalen og Utvekslingsavtalen

UC Berkeley har satt minimum B som snittkarakter som krav for opptak.

Antal utvekslingsplassar totalt

1. Sosiologiavtalen: Ubegrensa inntil vidare.

2. Biologisk kjemi-avtalen: 4

3. Matematikk og fysikk-avtalen: 4.

4. Utvekslingsavtalen: Ikkje oppgitt.

Alle er betalplasser (betaler studieavgift/skolepenger).

Antal friplassar per semester

Ikke aktuelt med friplasser. Dette gjelder alle avtalane.

Informasjon om skulepengar

Totalt rundt USD 12,000. UC Berkeley er på lista over universitet i USA som gir særskilt rett til støtte, noko som betyr at Lånekassen gjev støtte til heile dette beløpet i form av lån og stipend.

Estimert kostnad per semester

Skolepenger $750 per enme (hvert emne er på 3-4 credits)

UCB Extension International Student Fee $100

Concurrent Enrollment Team ApplicationFee $125

Cal Service Fee $250

Estimated Living Costs (housing + food) $10,500

Health Insurance (obligatorisk) $850

Totalt $20,866 for 12 credits - $23,075 for 15 credits

Les mer om skolepenger her: Fee Schedule

OBS!
Utvekslingsavtalen:
For studentar som ønsker å forske og kun følje enkelte emne (auditing courses) er det kun mindre kostnader knytta til oppholdet. Studentar som ønsker å ta emner, må betale per credit/unit (sjå under) i tillegg til enkelte avgifter på totalt rundt $600 per semester (med forbehold om endringer).

Moglegheit for stipend

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Sosiologiavtalen og Utvekslingsavtalen

Masterstudenter kan søke om stipend fra Norge-Amerika Foreningen (NORAM). Studenter på masternivå kan også søke stipend fra U.S.-Norway Fulbright Foundation dersom studieoppholdet i USA varer ett helt år. Merk at begge disse stipendene kun har årlige søknadsfrister.

Biologisk kjemi-avtalen og Matematikk og fysikk-avtalen

Ikkje oppgitt.

Semesterorganisering

Haustsemester: august-desember

Vårsemester: januar-mai

Val av emne

1. Sosiologiavtalen

Studentar som reiser ut gjennom sosiologiavtalen skal velje emne ved UC Berkeley Sociology Department (Undergraduate). Internasjonal seksjon får beskjed i slutten av september/februar om nøyaktig kva for emne som vert undervist det påfølgjande semesteret.

Meir utfyllande informasjon om kvart enkelt emne finn ein under Syllabi.

Du må til saman ta 15 credits/units (tilsvarer 30 studiepoeng). Emna er vanlegvis på 3 eller 4 units.

Masterstudentar tek vanlegvis undergraduate-emne slik som bachelorstudentane, men skriv i tillegg ei oppgåve på 5.000 ord (Soc 601 Individual Study MA).

2. Biologisk kjemi-avtalen
Sjå oversikt over kva emner som blir undervist ved dei to institutta:

Department of Molecular and Cell Biology
Department of Integrative Biology

3. Matematikk og fysikk-avtalen

Aktuelle emner for studenter som reiser til UC Berkeley.

Physics 137A , Maths 128A , Strategies for Cross Cultural Learning,

Math185 , Astronomi 7A , Physics 77

Liste over emner Physics and Maths

Du må til saman ta 15 credits/units (tilsvarer 30 studiepoeng). Emna er vanlegvis på 3 eller 4 units.

4. Utvekslingsavtalen

Eit opphald ved Berkeley passer best for studentar som har høve til å ta valfag eller arbeide med eiga forsking. Ein kan følgje emne på to måtar; "audit courses" (gjev ikkje utteljing i studiepoeng) eller "Concurrent Enrollment":

Auditing Courses (AC)

AC betyr å lytte til førelesninga. Dette inneberer at en ikkje blir evaluert, tar eksamen eller får studiepoeng. GEO vil likevel kunne gi deg en "audit report" med oversikt over dei kursa du har lytta til. Det kostar $200 i avgift for å lytte til eit eller fleire kurs (med atterhald om endringar i avgift).

Enrolling in Courses via Concurrent Enrollment (CE)

CE tillèt studentar frå samarbeidsuniversitet å registrere seg på ordinære emne med ledig kapasitet utan å søke opptak til et studieprogram. Programmet administrerast av UC Berkeley Extension. Studentar (på F-1-visum) som ynskjer å nytte seg av ordninga må normalt vere fulltidsstudent (12 units per semester på masternivå), men dersom en primært skal forske (på J-1 visum) kan CE være en mindre del av opphaldet (maksimalt 5 units). Studieavgifta for CE er rundt $750 per unit (2018). Oversikt over Course fees. For emner som krever lab blir det $100 ekstra per unit (2018).

Ingen garanti om plass på spesifikke fag

Det er som regel ikkje mogleg å velje emne på førehand. Registrering skjer etter at du er komen til Berkeley. Vanlegvis er det ikkje problem å få plass, men dersom du ender opp med å ta andre emne enn avtalt med instituttet ditt heime, må du avklare dette skriftleg med din studierettleiiar ved UiS. Ordninga kan gjere det vanskeleg for studentar som treng ei spesifisert førehandsgodkjenning. For studentar som reiser ut for å ta frie studiepoeng (valfag) er det eit mindre problem. Merk at det ikkje vert påkravd av UC Berkeley å ta emne dersom du deltar i forskingsarbeid på campus.

Studentar som reiser gjennom utvekslingsavtalen kan velje emne frå studiekatalogen. For full oversikt over alle institutt og studieprogram ved Berkeley, sjå her. VedUC Berkeley er emner mellom 1-99 på bachelornivå, mens emner på masternivå er på 200-299.

Sommerskule: UC Berkeley tilbyr "Summer Sessions"

Studiepoeng i utlandet

1. Sosiologiavtalen

30 studiepoeng = 15 credits/units (uansett nivå på denne avtalen)

2. Biologisk kjemi-avtalen

30 studiepoeng = 15 credits/units

3. Matematikk og fysikk-avtalen

30 studiepoeng = 15 credits/units (uansett nivå på denne avtalen)

4. Utvekslingsavtalen

12 credits/units: 30 studiepoeng (master- og ph.d.-nivå)

Bustad

Vær forberedt på at det er relativt dyrt å bo i og rundt Berkeley, men det er vanligvis enkelt å finne sted å bo, så du trenger ikke begynne å søke etter sted å bo før du ankommer Berkeley.

På universitetet er det et kontor som hjelper studentene med å finne sted å bo. Det er mulig å søke om å få bo i studentboliger ved UC Berkeley eller på International House (kronprinsen bodde der første semesteret han var på Berkeley), men det kan være billigere å finne annet sted å bo en studentboligene.

Det kan anbefalest å bo på YMCA mens man leiter etter sted å bo. YMCA ligger et kvartal unna hjelpekontoret og BART-stasjonen i Berkeley. Det kan ofte være fullt ved semesterstart og en bør reservere i god tid før ankomst.

For å få en idé om boligpriser, er det anbefalt å sjekke Craigslist.org.

Vi vil ikke råde studenter å bo i visse deler av bydelene Oakland og Richmond på grunn av sikkerheten her.

Visum

Alle som skal studere i USA må ha visum.

Les her for mer informasjon om studentvisum til USA.

Fleire spørsmål?