Skip to main content

Etikk, samfunnsansvar og bærekraft BØK109

Bedrifter konfronteres i tiltagende grad med krav om å ta samfunnsansvar, ikke bare gjennom forventninger fra ansatte og kunder, men også i form av statlige reguleringer og internasjonale rammeverk, som FNs bærekraftsmål. For å kunne tilfredsstille disse kravene, og slik unngå å måtte møte potensielt alvorlige juridiske, omdømmemessige og økonomiske konsekvenser, må bedrifter i dag inneha betydelig etisk kompetanse. Kurset vil bidra til utvikling av slik kompetanse, ved å styrke studentenes evne til å identifisere, analysere og håndtere karakteristiske etiske og ansvarsmessige utfordringer, både på individnivå og på organisasjonsnivå.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

BØK109

Version

1

Credits (ECTS)

10

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Offered by

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Etter endt kurs, skal studentene besitte følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

  • Kunnskap om næringslivsmessige spørsmål knyttet til etikk, samfunnsansvar og bærekraft, og teorier knyttet til disse.
  • Kunnskap om ulike eksisterende rammeverk for etisk, samfunnsansvarlig og bærekraftig drift.
  • Kunnskap om etiske, ansvarsmessige og bærekraftsmessige utfordringer knyttet til ulike deler av bedrifters virksomhet, og om ulike verktøy disse kan møtes med, herunder normativ etikk og politisk filosofi.

Ferdigheter

  • Evnen til å diskutere næringslivsmessige spørsmål knyttet til etikk, samfunnsansvar og bærekraft.
  • Evnen til å gjenkjenne, analysere og håndtere næringslivsmessige utfordringer knyttet til etikk, samfunnsansvar og bærekraft, både på individuelt nivå og på organisasjonsnivå.
  • Evnen til å formidle kunnskap om næringslivsmessige forhold knyttet til etikk, samfunnsansvar og bærekraft på en klar og sikker måte.
Innhold

Kurset vil presentere ulike syn på arten og rekkevidden av bedrifters samfunnsansvar, med særlig vekt på aksjonærteorien og interessentteorien. Kurset vil ikke selv ta stilling til disse, men vil presentere dem på en måte som vil oppfordre og tillate studentene å foreta en selvstendig vurdering av deres respektive styrker og svakheter.

Kurset vil også presentere ulike rammeverk for ansvarlig drift som bedrifter i dag forventes å operere innenfor. Blant disse inngår så vel statlige reguleringer som forskjellige ikke juridisk bindende internasjonale konvensjoner og overenskomster, hvor FNs Global Compact er blant de viktigste. Et viktig spørsmål i denne forbindelse vil være hvordan hensynet til inntjening kan balanseres med hensynet til ansvarlighet, som definert ved de aktuelle rammeverkene.

Kurset vil videre presentere et knippe karakteristiske etiske og ansvarsmessige utfordringer knyttet til bedriftens forhold til viktige interessentgrupper, som eiere, ansatte, kunder, leverandører og konkurrenter. Relatert til dette vil kurset også gi anledning til å gjøre seg kjent med ulike verktøy som kan brukes til å identifisere, analysere og håndtere de aktuelle utfordringene. I tillegg til teorier innen normativ etikk og politisk filosofi, vil disse blant annet omfatte teorier om etisk beslutningstaking og teorier om organisasjonsmessig implementering av ansvarlighetsfremmende tiltak.

I lys av den overordnede målsetningen med kurset - å bidra til å styrke bedrifters moralske og ansvarsmessige kompetanse - vil kurset legge til rette for utvikling av evnen til å formidle og anvende kunnskap om etikk, samfunnsansvar og bærekraft i fremtidige arbeidslivssammenhenger på en sikker og klar måte.

Forkunnskapkrav
Ingen
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
En gruppeinnlevering
Fagperson(er)
Timelærer: Ida Regine Sørås
Emneansvarlig: Tarjei Mandt Larsen
Arbeidsformer

1. Forelesninger (12 x 2 timer)

2. Veiledning knyttet til gruppeinnleveringen (1/2 time)

3. Selvstudium

En student forventes å legge ned 250 til 300 arbeidstimer i emnet.

Åpent for
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto