Etikk, samfunnsansvar og bærekraft (BØK109)

Bedrifter konfronteres i tiltagende grad med krav om å ta samfunnsansvar, ikke bare gjennom forventninger fra ansatte og kunder, men også i form av statlige reguleringer og internasjonale rammeverk, som FNs bærekraftsmål. For å kunne tilfredsstille disse kravene, og slik unngå å måtte møte potensielt alvorlige juridiske, omdømmemessige og økonomiske konsekvenser, må bedrifter i dag inneha betydelig etisk kompetanse. Emnet vil bidra til utvikling av slik kompetanse, ved å styrke studentenes evne til å identifisere, analysere og håndtere karakteristiske etiske og ansvarsmessige utfordringer, både på individnivå og på organisasjonsnivå.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BØK109

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet vil presentere ulike syn på arten og rekkevidden av bedrifters samfunnsansvar, med særlig vekt på aksjonærteorien og interessentteorien. Emnet vil ikke selv ta stilling til disse, men presentere dem på en måte som oppfordrer og tillater studentene å foreta en selvstendig vurdering av deres respektive styrker og svakheter.

Emnet vil også presentere ulike rammeverk for ansvarlig drift som bedrifter i dag forventes å operere innenfor. Blant disse inngår så vel statlige reguleringer som forskjellige ikke-juridisk bindende internasjonale konvensjoner og overenskomster, hvor FNs Global Compact er blant de viktigste. Et viktig spørsmål i denne forbindelse vil være hvordan hensynet til inntjening kan balanseres med hensynet til ansvarlighet, som definert ved de aktuelle rammeverkene.

Emnet vil videre presentere et knippe karakteristiske etiske og ansvarsmessige utfordringer knyttet til bedriftens forhold til viktige interessentgrupper, som eiere, ansatte, kunder, leverandører og konkurrenter. Relatert til dette vil emnet også gi anledning til å gjøre seg kjent med ulike verktøy som kan brukes til å identifisere, analysere og håndtere de aktuelle utfordringene. I tillegg til teorier innen normativ etikk og politisk filosofi, vil disse blant annet omfatte teorier om etisk beslutningstaking og teorier om organisasjonsmessig implementering av ansvarlighetsfremmende tiltak.

I lys av den overordnede målsetningen med emnet - å bidra til å styrke bedrifters moralske og ansvarsmessige kompetanse - vil emnet legge til rette for utvikling av evnen til å formidle og anvende kunnskap om etikk, samfunnsansvar og bærekraft i fremtidige arbeidslivssammenhenger på en sikker og klar måte.

Læringsutbytte

Etter endt emne, skal studentene besitte følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

  • Kunnskap om næringslivsmessige spørsmål knyttet til etikk, samfunnsansvar og bærekraft, og teorier knyttet til disse.
  • Kunnskap om ulike eksisterende rammeverk for etisk, samfunnsansvarlig og bærekraftig drift.
  • Kunnskap om etiske, ansvarsmessige og bærekraftsmessige utfordringer knyttet til ulike deler av bedrifters virksomhet, og om ulike verktøy disse kan møtes med, herunder normativ etikk og politisk filosofi.

Ferdigheter

  • Evnen til å diskutere næringslivsmessige spørsmål knyttet til etikk, samfunnsansvar og bærekraft.
  • Evnen til å gjenkjenne, analysere og håndtere næringslivsmessige utfordringer knyttet til etikk, samfunnsansvar og bærekraft, både på individuelt nivå og på organisasjonsnivå.
  • Evnen til å formidle kunnskap om næringslivsmessige forhold knyttet til etikk, samfunnsansvar og bærekraft på en klar og sikker måte.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

En gruppeinnlevering

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tarjei Mandt Larsen

Studieprogramleder:

Tarjei Mandt Larsen

Arbeidsformer

1. Forelesninger (12 x 2 timer)

2. Seminar (12 x 2 timer)

3. Selvstudium

Studentene forventes å legge ned 250 til 300 arbeidstimer i emnet.

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto