Skip to main content

Kultursosiologi BSS290

Emnet gir innføring i ulike perspektiver og problemstillinger innenfor kultursosiologien. Vi fokuserer særlig på analyser av forholdet mellom kultur og sosial ulikhet. Emnet tar mye av sitt utgangspunkt i Pierre Bourdieus klassiske studie Distinksjonen og diskuterer dens anvendelse på tvers av tid og rom. Her er også norsk kontekst viktig. Emnet beveger seg mot nyere former for kultursosiologi, representert ved bl.a. Michèle Lamont og Jeffrey Alexander, og drøfter anvendelse av kultursosiologiske perspektiver på sosial interaksjon og konkrete samfunnsforhold.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

BSS290

Version

1

Credits (ECTS)

10

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter endt emne forventes studentene å ha ervervet kunnskap om

  • sentrale problemstillinger knyttet til kulturfeltets samfunnspolitiske betydning. Forholdet mellom kultur og sosial ulikhet står sentralt,
  • sentrale kultursosiologiske perspektiver, teorier og kultursosiologisk forskning.

Ferdigheter

Etter endt emne skal studentene kunne

  • bruke kultursosiologiske begreper innenfor kulturelle og samfunnspolitiske analyser,
  • gjøre kultursosiologiens begreper og teorier relevante for samfunnsdebatter, ikke minst i spørsmål om sosial klasse og ulikhet,
  • forstå betydningen av kontekst (tid og rom) for bruk av teori.

Generell kompetanse

Studenten skal med basis i kultursosiologiens teorier og begreper ha en velutviklet plattform for kritisk samfunnsanalyse, kunne reflektere over og analysere ulike samfunnsprosesser, ulike samfunnsstrukturer, interaksjonsmønstre, med utgangspunkt i kultursosiologiske perspektiver.

Innhold
Emnet kultursosiologi behandler ulike teoretiske tilnærminger for å analysere kulturfeltets kompleksitet. Forholdet mellom kultur, politikk og økonomi vil vektlegges i drøftelser av samfunnsprosesser. Med kultur som omdreiningspunkt analyseres politisk-økonomiske perspektiver på individ- og strukturnivå. Vi er opptatt av kulturens betydning for sosiale strukturer og for sosial interaksjon på mikroplanet. De teoretiske perspektivene i kurset er hentet fra bl.a. Pierre Bourdieu, Michèle Lamont, Boltanski & Thévenot, Jeffrey Alexander.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BSS100 Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver, BSS150 Sosiologisk teori: Nyere perspektiver

BSS100. Sosiologisk teori - klassiske perspektiver

BSS150. Sosiologisk teori - nyere perspektiver

Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
En skriftlig prøve 1/1 5 Timer A - F

Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Skriftlig oppgave
En obligatorisk innlevering (arbeidskrav), som skal godkjennes av faglærer før student kan avlegge eksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Anders Vassenden
Arbeidsformer
Emnet forutsetter aktiv deltagelse fra studentenes side. Undervisningen vil foregå i form av forelesninger i kombinasjon med gruppearbeid og seminarer. Dertil er det en obligatorisk innlevering.
Åpent for
Sosiologi - bachelorstudium Statsvitenskap - bachelorstudium
Emneevaluering
Evaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Kultursosiologi (BKS200) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto