Skip to main content

Samfunnsfag 1 (5.-10. trinn) MGL2050

Emnet gir innsikt i samfunnsfaget, og har en skolerelevant tilnærming til fagets hovedområder: samfunnskunnskap, historie og geografi. Det blir lagt vekt på at studenter tilegner seg kunnskap og ferdigheter relevante for fremtidig arbeid som lærer i barne- og ungdomsskolen.  


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGL2050

Version

1

Credits (ECTS)

30

Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har:

 • Kunnskap om historieforståelse og historiebruk
 • Kunnskap om nasjonal og internasjonal politikk og økonomi
 • Kunnskap om demokrati, politisk og økonomisk deltakelse
 • Kunnskap om de historiske hovedtrekkene ved samfunnsutviklingen i Norge og verden 
 • Kjennskap til sentrale samfunnsfaglige teorier og metoder
 • Kjennskap til sentrale samfunnsfaglige kilder i faget og kritisk vurdering av disse

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Anvende faglige og fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter i geografi, historie og samfunnskunnskap i henhold til gjeldende læreplan og kritisk vurdere egen undervisning
 • Beskrive og analysere globale konflikter
 • Fremme elevenes evne til nyskapning og kreativitet i arbeidet med samfunnsfaglige spørsmål
 • Arbeide selvstendig med faglige spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta- og teorigrunnlag
 • Kritisk vurdere lærebøker og andre læremidler til bruk i opplæringen
 • Vurdere og bruke samfunnsfaglige kilder og materiale i arbeidet med utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter
 • Bruke og vurdere digitale verktøy og kilder i opplæringen, og bidra til at elevene kan forholde seg aktivt og kritisk til digitale medier

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål og stimulere til kritisk tenkning
 • Forstå aktuelle samfunnsforhold både i et nåtidig og i et historisk perspektiv
 • Reflektere over egen praksis og oppdatere seg faglig
 • Kommunisere og samarbeide med barn og foresatte med ulik sosial og kulturell bakgrunn
Innhold
I samfunnsfaget skal studentene gjennom å tilegne seg kunnskap og myndiggjøring, utvikle evna si til kritisk refleksjon, resonnement og argumentasjon og utvikle verdier og holdninger som mangfoldige og demokratiske samfunn trenger. Samfunnsfag1 skal forberede studentene til profesjonsrollen som samfunnsfaglærer for 5.-10. klassetrinn.
Forkunnskapkrav
Ingen
Exam

FOU-oppgave, hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Form of assessment Weight Duration Marks Aid
FOU-oppgave 4/10 A - F
Hjemmeeksamen 2/10 A - F
Muntlig eksamen 4/10 45 Minutter A - F

FoU-oppgaven skal være på 5000 ord (+/-10%) inkludert fotnoter eksklusive litteraturliste. Dette tilsvarer ca. 15 sider. FoU-oppgaven vektes 40 prosent.Hjemmeoppgave som vektes 20%Muntlig eksamen avholdes mot slutten av semesteret og er individuell. Den varer inntil 45 minutter. Muntlig eksamen vektes 40 %.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Arbeidskrav 1, Arbeidskrav 2, Arbeidskrav 3, Kunnskapsquiz, Studiebesøk/ekskursjoner, 70% frammøte
 • Tre arbeidskrav
 • Kunnskapsquiz
 • Studiebesøk/ekskursjoner
 • Obligatorisk fremmøte

Studentene må bestå en kunnskapsquiz. For å bestå må 90% av svarene være riktige. Alt gjennomgått pensum fram til quizen avholdes kan inngå som spørsmål.

De tre arbeidskravene i faget vil kunne være skriftlige innleveringer (inntil 5 sider) eller muntlige/multimodale oppgaver. Gruppeoppgaver kan ha større omfang. Hver oppgave må ha en måloppnåelse av «middels» eller høyere for å bli godkjent. Arbeidskravene vil være spesielt tilpasset semesterets temabolker.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Det arrangeres kun studiebesøk og ekskursjoner i nærområdet og er av en varighet på mellom 2 og 8 timer. Deltagelse er nødvendige for å kunne nå læringsutbyttene. De eksemplifiserer og konkretiserer pensum og er obligatoriske. Det gis ikke fritak fra studiebesøk og ekskursjoner. Ved dokumentert sykdom gis det arbeidskrav som tilsvarer læringsutbyttene fra studiebesøk/ekskursjon.

Fordi undervisningen i stor grad involverer studentene og at arbeidsmåter og diskusjoner anses som viktige for å kunne utdanne seg til en god samfunnsfagslærer, kreves minst 70% tilstedeværelse i øvrig undervisning.

Alle arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til muntlig eksamen

Fagperson(er)
Faglærer: Tord Austdal
Emneansvarlig: Tord Austdal
Faglærer: Nils Olav Østrem
Faglærer: Ole Kallelid
Faglærer: Marie Smith-Solbakken
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Praksiskoordinator: Kitty Marie Garborg
Arbeidsformer
Individuelt arbeid, gruppearbeid, klasseundervisning, drøftinger i plenum, studentfremlegginger og ekskursjoner vil være aktuelle arbeidsformer. Studiet krever aktiv deltagelse av studentene.
Emneevaluering
Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto