Skip to main content

Naturfag 1 (5.-10. trinn) MGL2080

Emnet skal gi faglig trygghet i sentrale områder av naturfaget for trinn 5-10. Det legges vekt på å utvikle studentenes kunnskap og kompetanse som sikrer elevenes progresjon i grunnleggende emner i naturfag. Vesentlige deler av denne kompetansen er å kunne videreutvikle elevenes begrepsdanning, utforskning og naturfagspråk og å kunne trene elever i å systematisere, analysere, argumentere og kommunisere resultater. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGL2080

Version

1

Credits (ECTS)

30

Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om hvordan å drive dialogisk undervisning om menneskekroppen, seksualitet og helse for elever på mellom- og ungdomstrinnet
 • har kunnskap om viktigheten av å fokusere på livsprosesser i celler og oppbygging av celler.
 • har kunnskap om bruk av partikkelmodellen for å konkretisere oppbygging av ulike stoffer og for å forklare fysiske endringer og fenomener i dagliglivet og i naturen
 • kunnskap om hvordan sentrale systemer som organsystemer, solsystemet og periodesystemet kan introduseres for elevene ved å vise hvordan bestanddeler i hvert system henger sammen
 • har kunnskap om læring av sentrale begreper som bevaring, overføring og kvalitet ved ulike energiformer gjennom å knytte disse til ulike områder av naturfaget
 • har kunnskap om hvordan krefter og vekselvirkninger mellom legemer og partikler danner grunnlag for elevers læring av mekanikk og elektrisitet
 • har kunnskap om praktisk og variert undervisning som gir forståelse av at bølger, lyd og lys påvirker livsprosesser
 • har kunnskap om viktigheten av å bruke ulike former for modeller for å visualisere ytre og indre geologiske prosesser på jorda.
 • har kunnskap om bruk av ulike modeller som viser størrelsesordener i naturen, herunder fenomener utenfor solsystemet og hvordan universet har oppstått og utviklet seg
 • har kunnskap om kreative undervisningsprosesser hvor naturvitenskapelige begreper kan anvendes til å beskrive og forklare form og funksjon hos noen teknologiske produkter

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan finne, vurdere og henvise til naturfaglig og naturfagdidaktisk forskning, informasjon og fagstoff og anvende dette i undervisning og drøfting med kollegaer
 • kan gjennomføre aktiviteter og målinger inne og ute med bruk av relevant utstyr, vurdere nødvendige sikkerhetstiltak og gjøre beregninger med og uten digitale verktøy
 • kan bruke formativ vurdering som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring på mellom- og ungdomstrinnet
 • kan gjennomføre teknologiundervisning med fokus på å designe og lage teknologiske produkter og knytte teknologi til relevante tema i naturfag

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag og naturvitenskapens metoder og tenkemåter
 • kan analysere og bruke gjeldende læreplan for mellom- og ungdomstrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer
 • har innsikt i vitenskapsteori og metoder innenfor naturfagdidaktisk forskning og kan bidra og delta i prosjekt for å utvikle undervisningspraksis i naturfag
Innhold
Emnet skal gi faglig trygghet i sentrale områder av naturfaget for trinn 5-10. Det legges vekt på å utvikle kunnskaper og kompetanse som sikrer elevenes progresjon i grunnleggende emner i naturfaget og som legger til rette for videre faglig utvikling. Vesentlige deler av denne kompetansen er å kunne videreutvikle elevenes begrepsdanning, utforskning og naturfagspråk og å kunne trene elever i å systematisere, analysere, argumentere og kommunisere resultater. Didaktikk og fag skal sees i sammenheng.
Forkunnskapkrav
Ingen
Exam

Skriftlig og muntlig eksamen

Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Skriftlig eksamen 2/3 6 Timer A - F Godkjent kalkulator.
Muntlig eksamen 1/3 45 Minutter A - F

Alle vurderinger må være bestått for å få samlet karakter i emnet. I tillegg må hvert delemne i den enkelte eksamen være bestått for å bestå eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Skriftlige arbeider, Laboratorieprøver, Obligatorisk fremmøte

Da det er praktiske aktiviteter i alle undervisningsøkter, er det krav om minst 80 % tilstedeværelse i undervisningen.

Inntil åtte skriftlige og seks digitale arbeider. Hver med et omfang på inntil seks sider. De fleste er rapporter / journaler fra ekskursjoner og praktiske aktiviteter. I tillegg kan det være inntil tre teknologiprosjekter. Arbeidene må være godkjent.

Laboratorieprøve. Studenten vil bli prøvd i gjennomgåtte øvinger, stoffkunnskap og sikkerhet. Studenten må bestå prøven for å gå opp til eksamen. Tidspunkt for prøven blir bestemt etter avtale med studentene. 

Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Faglærer: Ingeborg Knævelsrud
Faglærer: Monica Dalva Valvatne
Faglærer: Espen Lunde
Emneansvarlig: Kristine Marie Olsen
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Praksiskoordinator: Kitty Marie Garborg
Arbeidsformer

Med bakgrunn i stoffets egenart og målet for studiet vil det veksles mellom forelesninger, seminarer, laboratoriearbeid, ev ekskursjoner, rapportskriving, prosjektarbeid og selvstudium.

Det kan bli arrangert 1-3 ekskursjoner i Stavangerområdet i undervisningstiden. Nærmere avtaler om dato og tid vil bli avklart ved studiestart. Studentene må selv dekke utgifter til transport.

Forventet arbeidsinnsats

Undervisning inntil 192 timer

Eksamen og obligatoriske prøver inntil 7 timer

Praksis (3x40) = 120 timer

Egenaktivitet 482 timer

Sum 30 stp = 800 timer

Åpent for
Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn
Emneevaluering
Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto