Skip to main content

Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold. MGL2200

PEL2 viderefører sentrale faglige tematikker fra PEL 1, men i dette emnet vil inkludering og elevmangfold få særlig oppmerksomhet. Kunnskap om enkeltelever, klassefellesskap, tilpasset opplæring, spesialundervisning og læringsmiljø vil stå sentralt. Her inngår også kunnskap om praktiske, skapende og estetiske læreprosesser.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGL2200

Version

1

Credits (ECTS)

15

Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om barrierer for elevene på 5.-10. trinns deltakelse i læringsfellesskap og hvordan læreren kan arbeide for å redusere disse og støtte elevers læring,
 • har kunnskap om hvordan praktiske, skapende og estetiske dimensjoner har betydning for alle elevers læring
 • har kunnskap om hvordan skolen og lærerfellesskapet i samarbeid med aktuelle instanser kan møte barn som opplever vanskelige livssituasjoner.
 • har kunnskap om sentrale prinsipp som fremmer inkluderende opplæring og tilpasset opplæring
 • har kunnskap om den norske skolen, blant annet i lys av kristen tradisjon, om endringsprosesser knyttet til religion, kultur og samfunnsliv, og om sekularisering, pluralisme og fundamentalisme
 • har kunnskap om sentrale religioner og sekulære livssyn med vekt på temaer som har særlig relevans for skolehverdagen og foresatte, og om hvordan religion kan prege individ og samfunn globalt og i Norge

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan redegjøre for og diskutere norsk og samisk skolehistorie og den betydningen utdanning og skole har i et demokratisk samfunn og i en globalisert verden
 • kan reflektere over og anvende forskningsbasert kunnskap til å utøve god klasseledelse og utvikle et trygt og inkluderende læringsmiljø for eleven på 5.-10. trinn
 • kan ivareta livssynsmangfold i samarbeid med elever og foreldre
 • kan begrunne og arbeide med menneskerettighetene og barns rettigheter i en skole der ulike religioner og livssyn er representert
 • kan diskutere og arbeide mot prinsippet om tilpasset opplæring i møte med skolens rammer for- og tilrettelegging av- spesialundervisning
 • kan kommentere sin egen profesjonelle utvikling mot det å bli lærer

Generell kompentanse

Kandidaten

 • har kunnskap om og kan drøfte didaktiske konsekvenser, utfordringer og muligheter i en skole preget av språklig, kulturelt og religiøst mangfold
 • kan kommunisere med elever og foresatte med ulik bakgrunn, verdier og tradisjoner om elevenes læring og utvikling og kan reflektere over mulige etiske aspekter ved slike samtaler
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere egen og andres undervisning med utgangspunkt i eksisterende rammefaktorer og gjeldende læreplanverk
Innhold

OM FAGET PEDAGOGIKK OG ELEVKUNNSKAP

Pedagogikk og elevkunnskap, ved Universitetet i Stavanger, er delt i to sykluser som til sammen utgjør 60 studiepoeng. PEL-fagets første 30 studiepoeng ligger på utdanningens første og andre semester, mens de siste 30 er lagt fjerde studieår. For å styrke lærerkompetansen i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn, utgjør emner knyttet til religion, livssyn og etikk en integrert modul i faget. For å følge opp rammeplanens føringer om profesjonsretting og progresjon og med det utvikling av studentenes profesjonskompetanse, er innholdet ordnet i henhold til tre faglig overordnende og gjennomgående begrepspar:

 • Læring - undervisning: PEL-faget skal være profesjonsrettet og utvikle studentenes forståelse av at lærerarbeidet blant annet innebærer å gjennomføre en undervisning som sikrer gode læringsprosesser for alle elevene.
 • Inkludering - mangfold: I Rammeplan for grunnskolelærerutdanningen er det understreket at studentene skal kvalifiseres for å tilpasse opplæringen til alle elevene. Av den grunn vil det å være lærer i en inkluderende skole preget av elevmangfold være en av de overordnede tematikkene i faget.
 • Profesjonsutvikling - profesjonsfelleskap: Lærerrollen er mangefasettert og i stadig forandring fordi lærerarbeidet endres i takt med samfunnet, i takt med myndighetenes krav til læreren og i takt med utviklingsprosesser i profesjonen. For å forberede studentene på at lærerarbeid innebærer deltakelse i profesjonsfellesskap på ulike nivå, vil de systematisk bli utfordret til å lære sammen med andre.

De overordnete begrepsparene skal danne grunnlag for utvikling av en profesjonskompetanse som bidrar til forutsetninger for å møte elevmangfold og mangfold i skolens profesjonsfellesskap. I PEL2 vektlegges særlig begrepsparet inkludering-mangfold.

Forkunnskapkrav
MGL2100 Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Muntlig eksamen 1/1 20 Minutter A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Individuell muntlig eksamen på 20 minutter som knyttes opp mot et av arbeidskravene og læringsutbytteformuleringene.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk undervisning, Gruppeoppgave, Individuell fagtekst, Digital oppgave i gruppe, Individuell refleksjonsoppgave

Vilkår for å gå opp til eksamen: Godkjent arbeidskrav og obligatorisk undervisning.

Arbeidskrav:

1. Gruppeoppgave. Vurdering: godkjent/ikke godkjent

2. Individuell fagtekst. Vurdering: godkjent/ikke godkjent

3. Digital oppgave i gruppe. Vurdering: godkjent/ikke godkjent

4. Individuell refleksjonstekst knyttet til læringsutbytteformuleringer i praksisemnet. Kommenteres av praksislærer, vurderes av faglærer i PEL. Vurdering: godkjent/ikke godkjent

Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form. 

Obligatoriske undervisningsaktiviteter: I Pedagogikk og elevkunnskap 2 vil arbeidet med å analysere koplingen mellom teori og praksis fortsette. Deler av undervisningen vil gå med til å diskutere hvilke konsekvenser faglige begrep kan ha for arbeidet i skolen samt å oppsummere/kollektivt diskutere studentenes mer utforskende aktiviteter. Derfor vil minimum 70 % tilstedeværelse i undervisningen være påkrevd.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Vidar Kjetilstad
Emneansvarlig: Øystein Nybøe
Faglærer: Solveig Iren Roth
Faglærer: Kari Vestbø
Faglærer: Alessandro Falcetta
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Faglærer: Jorunn Thortveit
Praksiskoordinator: Kitty Marie Garborg
Arbeidsformer
Arbeidsmåtene fra forrige emne vil opprettholdes og utvikles. Progresjonen vil bli ivaretatt gjennom at studentene utfordres på mer selvstendige, analytiske og utforskende tilnærminger til innholdet.
Åpent for
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram
Emneevaluering
Emnet har fagutvalg der to studenter er representert. Det blir gjennomført tidligdialog hvert semester og sluttevaluering i henhold til kvalitetssystemet ved UiS.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto