Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold. (MGL2200)

PEL2 viderefører sentrale faglige tematikker fra PEL 1, men i dette emnet vil inkludering og elevmangfold få særlig oppmerksomhet. Kunnskap om enkeltelever, klassefellesskap, tilpasset opplæring, spesialundervisning og læringsmiljø vil stå sentralt. Her inngår også kunnskap om praktiske, skapende og estetiske læreprosesser. Religion, livssyn og etikk er en integrert modul i faget.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL2200

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

OM FAGET PEDAGOGIKK OG ELEVKUNNSKAP

Pedagogikk og elevkunnskap, ved Universitetet i Stavanger, er delt i to sykluser som til sammen utgjør 60 studiepoeng. PEL-fagets første 30 studiepoeng ligger på utdanningens første og andre semester, mens de siste 30 er lagt fjerde studieår. For å styrke lærerkompetansen i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn, har faget en egen modul knyttet til religion, livssyn og etikk. Modulen utgjør 15 studiepoeng som er jevnt fordelt mellom PEL2, PEL3 og PEL4. For å følge opp rammeplanens føringer om profesjonsretting og progresjon og med det utvikling av studentenes profesjonskompetanse, er innholdet ordnet i henhold til tre faglig overordnende og gjennomgående begrepspar:

 • Læring - undervisning: PEL-faget skal være profesjonsrettet og utvikle studentenes forståelse av at lærerarbeidet blant annet innebærer å gjennomføre en undervisning som sikrer gode læringsprosesser for alle elevene.
 • Inkludering - mangfold: I Rammeplan for grunnskolelærerutdanningen er det understreket at studentene skal kvalifiseres for å tilpasse opplæringen til alle elevene. Av den grunn vil det å være lærer i en inkluderende skole preget av elevmangfold være en av de overordnede tematikkene i faget.
 • Profesjonsutvikling - profesjonsfelleskap: Lærerrollen er mangefasettert og i stadig forandring fordi lærerarbeidet endres i takt med samfunnet, i takt med myndighetenes krav til læreren og i takt med utviklingsprosesser i profesjonen. For å forberede studentene på at lærerarbeid innebærer deltakelse i profesjonsfellesskap på ulike nivå, vil de systematisk bli utfordret til å lære sammen med andre.

De overordnede begrepsparene skal danne grunnlag for utvikling av en profesjonskompetanse som bidrar til forutsetninger for å møte elevmangfold og mangfold i skolens profesjonsfellesskap. Begrepsparene vil vektlegges ulikt i de ulike emnene, og vil tidvis være naturlig integrert i hverandre. I PEL 2 vektlegges særlig begrepsparet inkludering-mangfold.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om barrierer for elevene på 5.-10. trinns deltakelse i læringsfellesskap og hvordan læreren kan arbeide for å redusere disse og støtte elevers læring,
 • har kunnskap om ulike lærevansker og tilpasnings- og atferdsutfordringer hos barn på trinn 5-10 og hvordan disse kommer til syne i begynneropplæringen og senere
 • har kunnskap om hvordan praktiske, skapende og estetiske læreprosesser kan påvirke helse, trivsel og læring.
 • har kunnskap om hvordan skolen og lærerfellesskapet i samarbeid med aktuelle instanser kan møte barn som opplever vanskelige livssituasjoner, herunder sorg, krise og overgrep.
 • har kunnskap om sentrale kjennetegn ved elevene på 5.-10. trinns kognitive, sosiale, emosjonelle og kroppslige utvikling.
 • har kunnskap om sentrale prinsipp som fremmer inkluderende opplæring og tilpasset opplæring
 • har kunnskap om religions- og livssynsmangfoldet i skolen, om fritaksretten og alternativ undervisning.
 • har kunnskap om samene og de nasjonale minoritetene og om skolens rolle i forhold til dem.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan redegjøre for og diskutere norsk og samisk skolehistorie med vekt på betydningen utdanning og skole har i et demokratisk og mangfoldig samfunn.
 • kan ivareta religions- og livssynsmangfold i samarbeid med elever og foresatte
 • kan diskutere og arbeide for prinsippet om tilpasset opplæring og tilrettelegging av spesialundervisning
 • kan kommentere sin egen profesjonelle utvikling mot det å bli lærer
 • kan analysere populærkulturelle medieuttrykk og knytte dette opp til barn og unges identitetskonstruksjon

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har kunnskap om og kan drøfte didaktiske konsekvenser, utfordringer og muligheter i en skole preget av språklig, kulturelt og religiøst mangfold
 • kan kommunisere med elever og foresatte med ulik bakgrunn, verdier og tradisjoner om elevenes læring og utvikling og kan reflektere over mulige etiske aspekter ved slike samtaler
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere egen og andres undervisning med utgangspunkt i eksisterende rammefaktorer og gjeldende læreplanverk

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 3 Dager Bokstavkarakterer Alle

Hjemmeeksamen på 3 arbeidsdager*. Vekting 1/1. Varighet 3 dager. Omfang: 2500 ord +/- 10 %. Alle hjelpemidler tillat. Bokstavkarakterer. *utlevering og innlevering vil finne sted innenfor vanlig arbeidstid.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk undervisning, Gruppeoppgave, Individuell fagtekst, Digital oppgave i gruppe, Individuell refleksjonsoppgave

Vilkår for å gå opp til eksamen: Godkjent arbeidskrav og obligatorisk undervisning.

Arbeidskrav:

1. Gruppeoppgave. Vurdering: godkjent/ikke godkjent

2. Individuell fagtekst. Vurdering: godkjent/ikke godkjent

3. Digital oppgave. Vurdering: godkjent/ikke godkjent

4. Individuell refleksjonstekst knyttet til læringsutbytteformuleringer i praksisemnet. Kommenteres av praksislærer, vurderes av faglærer i PEL. Vurdering: godkjent/ikke godkjent

Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter: I Pedagogikk og elevkunnskap 2 vil arbeidet med å analysere koblingen mellom teori og praksis fortsette. Deler av undervisningen vil gå med til å diskutere tematikker knyttet til læringsutbytteformuleringene og hvilke konsekvenser faglige begrep kan ha for arbeidet i skolen. Derfor vil minimum 70 % tilstedeværelse i undervisningen være påkrevd.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Vidar Kjetilstad

Emneansvarlig:

Kari Vestbø

Studiekoordinator:

Ivar Bjørnsen

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Praksiskoordinator:

Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Arbeidsmåtene fra forrige emne vil opprettholdes og utvikles. Progresjonen vil bli ivaretatt gjennom at studentene utfordres på mer selvstendige, analytiske og utforskende tilnærminger til innholdet.

Forventet arbeidsomfang for 15 studiepoeng er totalt 425 timer. Disse er tenkt fordelt på følgende måte:

 • Undervisning utgjør 67 timer
 • ca. 10 timer andre obligatoriske aktiviteter (kurs, seminar, trepartsmøter)
 • 60 timer praksis (totalt 120 timer fordelt på to fag.)
 • de resterende 288 timene benyttes til arbeid med arbeidskrav og pensum

Praksis

Studentene skal gjennomføre tre uker med praksis i dette semesteret.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto