Skip to main content

Praksis 5-10., 2. år, 3. semester (15 dager) MGL2P20

Praksisstudiet har en integrerende funksjon i grunnskolelærerutdanningen. Dette forutsetter samarbeid mellom studenter, faglærer, praksislærere og skoleledelse.

Studiets formål er å bidra til kunnskaper og utvikle ferdigheter knyttet til å være lærer i profesjonell utøvelse av yrket, inkludert innsikt i kompleksitet og dilemmaer som knytter seg til læreryrket i norsk skole og i et mangfoldig klasserom. Lærerarbeidet beskrives som et profesjonelt usikkert arbeid fordi det ikke er entydige standarder om hva som er god undervisning. Temaer belyses gjennom teoretiske- og profesjonsetiske perspektiv og gjennom utøvelse av profesjonell undervisning som didaktiske møter rettet mot elever på 5.-10. trinn og vil være gjennomgående i alle emner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGL2P20

Version

1

Credits (ECTS)
Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskaper om

 • gjeldende nasjonalt læreplanverk med vekt på valgfaget til studenten
 • lærerarbeidet, undervisning som samhandling og klasseledelse i ulike fag
 • hvordan didaktisk tenkning utøves i undervisningen med vekt på planlegging og gjennomføring og vurdering
 • observasjonsmetode og kartleggingsverktøy med spesiell vekt på valgfaget
 • elever og elevers læreforutsetninger på 5-10. trinn og hvordan dette danner grunnlag for å legge til rette for tilpasset undervisning i det flerkulturelle klasserom, med ulike religioner og livssyn
 • kommunikasjon og samspill som grunnlag for å etablere en positiv læringskultur med vekt på valgfaget til studenten

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • samhandle og kommunisere med elever, medstudenter, kolleger på praksisskolen og faglærere
 • analysere nasjonale og lokale læreplaner med tanke på å utvikle planer for elevers læring
 • planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning sammen med medstudenter, praksislærere og faglærere
 • utøve situasjonsorientert klasseledelse
 • undervise i og legge til rette for elevers læring med ulike arbeidsmåter og digitale ressurser
 • anvende systematisk observasjon av elever som grunnlag for å planlegge undervisning med vekt på valgfaget

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har vilje og evne til å ta til seg tilbakemelding fra elever, medstudenter og praksislærer som grunnlag for profesjonell utvikling
 • kan diskutere og kommentere lærerarbeidet i lys av nasjonale planer, praksisskolens lokale planer og teori
Innhold

I det andre studieåret er elevmangfoldet og elevenes læring hovedtema.

Praksisperioden i 2. studieår, 3. semester i grunnskolelærerutdanningens 5-10 tilsvarer 15 arbeidsdager . Den skal være variert, veiledet og vurdert og foregå i grunnskolen.

Estetiske læreprosesser er et tverrfaglig spor i 3. semester.

Forkunnskapkrav
Bestått praksis 1. år eller utestå med maksimum 7 praksisdager uten varsel med fare for å få ikke bestått praksis 1. år.
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Praksis 1/1 15 Dager Bestått - Ikke bestått

Praksis vil bli vurdert til bestått/ikke bestått, i tillegg vil det foregå løpende skikkethetsvurdering etter forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. juni 2006. Se lenke: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksisstudiet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
 • Planlegge og gjennomføre situasjoner som oppstart, overganger og avslutning av undervisningsøkter. Studenten prøves i en planlagt, gjennomført og vurdert overgangssituasjon i en undervisnings økt og skifte fra en læringsarena til en annen i løpet av praksisperioden.
 • Arbeidskrav knyttet til valgfaget til studenten, se emneplan for valgfaget. Vurderes av faglærer i valgfaget.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Kitty Marie Garborg
Faglærer: Ivar Bjørnsen
Arbeidsformer
Observasjon av praksislærer, medstudenter og elever, samt drøfting og refleksjon. Bruke et relevant utvalg arbeidsmetoder knyttet til undervisningsfagene/valgfaget.
Åpent for
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram
Emneevaluering
Praksisskolen gjennomfører en tidligdialog samtidig med midtveisvurderingen. UiS gjennomfører en elektronisk sluttevaluering av emnet siste dag i praksis perioden. Sluttevalueringen legges frem og drøftes i praksisutvalget og et sammendrag sendes til programutvalget for M-GLU 5-10.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto