Praksis 5-10., 2. år, 3. semester (15 dager) (MGL2P20)

Praksisstudiet har en integrerende funksjon i grunnskolelærerutdanningen. Dette forutsetter samarbeid mellom studenter, faglærer, praksislærere og skoleledelse.

Studiets formål er å bidra til kunnskaper og utvikle ferdigheter knyttet til å være lærer i profesjonell utøvelse av yrket, inkludert innsikt i kompleksitet og dilemmaer som knytter seg til læreryrket i norsk skole og i et mangfoldig klasserom. Lærerarbeidet beskrives som et profesjonelt usikkert arbeid fordi det ikke er entydige standarder om hva som er god undervisning. Temaer belyses gjennom teoretiske- og profesjonsetiske perspektiv og gjennom utøvelse av profesjonell undervisning som didaktiske møter rettet mot elever på 5.-10. trinn og vil være gjennomgående i alle emner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL2P20

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I det andre studieåret er elevmangfoldet og elevenes læring hovedtema.

Praksisperioden i 2. studieår, 3. semester i grunnskolelærerutdanningens 5-10 tilsvarer 15 arbeidsdager. Den skal være variert, veiledet og vurdert og foregå i grunnskolen.

Estetiske læreprosesser er et tverrfaglig spor i 3. semester.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskaper om

 • gjeldende nasjonalt læreplanverk med vekt på valgfaget til studenten
 • lærerarbeidet, undervisning som samhandling og klasseledelse i ulike fag
 • hvordan didaktisk tenkning utøves i undervisningen med vekt på planlegging og gjennomføring og vurdering
 • observasjonsmetode og kartleggingsverktøy med spesiell vekt på valgfaget
 • elever og elevers læreforutsetninger på 5-10. trinn og hvordan dette danner grunnlag for å legge til rette for tilpasset undervisning i det flerkulturelle klasserom, med vekt på religioner og livssyn
 • kommunikasjon og samspill som grunnlag for å etablere en positiv læringskultur med vekt på valgfaget til studenten

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • samhandle og kommunisere med elever, medstudenter, kolleger på praksisskolen og faglærere
 • bruke nasjonale og lokale læreplaner med tanke på å utvikle planer for elevers læring
 • planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning sammen med medstudenter, praksislærere og faglærere
 • utøve situasjonsorientert klasseledelse
 • undervise i og legge til rette for elevers læring med ulike arbeidsmåter og digitale ressurser
 • anvende systematisk observasjon av elever som grunnlag for å planlegge undervisning med vekt på valgfaget

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har vilje og evne til å ta til seg tilbakemelding fra elever, medstudenter og praksislærer som grunnlag for profesjonell utvikling
 • kan diskutere og kommentere lærerarbeidet i lys av nasjonale planer, praksisskolens lokale planer og teori

Forkunnskapskrav

Bestått praksis 1. år eller utestå med maksimum 7 praksisdager uten varsel med fare for å få ikke bestått praksis 1. år.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Levering av praksisrapport etter praksis 1/1 15 Dager Bestått/ Ikke bestått

Praksis vil bli vurdert til bestått/ikke bestått, i tillegg vil det foregå løpende skikkethetsvurdering etter forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. juni 2006. Se lenke: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksisstudiet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

 • Planlegge og gjennomføre situasjoner som oppstart, overganger og avslutning av undervisningsøkter. Studenten prøves i en planlagt, gjennomført og vurdert overgangssituasjon i en undervisnings økt og skifte fra en læringsarena til en annen i løpet av praksisperioden.
 • Arbeidskrav knyttet til valgfaget til studenten, se emneplan for valgfaget. Vurderes av faglærer i valgfaget.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Kitty Marie Garborg

Faglærer:

Ivar Bjørnsen

Arbeidsformer

Observasjon av praksislærer, medstudenter og elever, samt drøfting og refleksjon. Bruke et relevant utvalg arbeidsmetoder knyttet til undervisningsfagene/valgfaget.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto