Skip to main content

Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv MGL3054

Emnet vil gi studenten innsikt i samfunnsfaglige perspektiv på identitet, makt og samfunn. Sentralt i faget står faglige og didaktiske problemstillinger knyttet til kunnskap om hvorfor og hvordan mennesker søker sammen i samfunn, og faget utforsker samfunnsfaglige tilnærminger til identitet og identitetskonstruksjon. Undervisningen i faget er forskningsbasert og er innrettet mot fremtidige lærere i barne- og ungdomsskolen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGL3054

Version

1

Credits (ECTS)

15

Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

En kandidat som har fullført og bestått emnet skal ha følgende læringsutbytte definert i form av: 

Kunnskap 

Kandidaten har: 

  • inngående kunnskap om hvordan identitet og fellesskap blir påvirket av historiske og nåtidige forhold 
  • inngående kunnskap om fagperspektiver på makt og dens mange uttrykksformer  
  • inngående kunnskap om fagperspektiver på samfunnsformasjon og sosialt liv 
  • inngående kunnskap om skoleinstitusjonens rolle i utviklingen av tilhørighet og identitet 

 

Ferdigheter 

Kandidaten skal: 

  • kunne drøfte historiske og samtidige hendelser eller samfunnsfenomen fra ulike perspektiv  
  • kunne drøfte hvordan makt og maktrelasjoner har påvirket og påvirker identitet og samfunnsforhold. 
  • kunne drøfte problemstillinger knyttet til kulturforskjeller og flerkulturelt arbeid i skolen 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten kan: 

  • selvstendig og kritisk tilegne seg fag- og fagdidaktisk litteratur 
  • formidle og drøfte fagperspektiv skriftlig og muntlig 
  • reflektere over lærerrollen og egen lærerpraksis i lys av fagperspektiv på makt og samfunn 
Innhold
Forståelse for hvordan mennesker utvikler fellesskap og tilhørighet, er et av kjerneelementene i samfunnsfaget i skolen. Emnet Fellesskap vil gi innsikt i samfunnsfaglige tilnærminger til identitet, makt og samfunn. Sentralt i emnet står faglige og fagdidaktiske problemstillinger knyttet til kunnskap om hvorfor og hvordan mennesker søker sammen i samfunn., Faget utforsker samfunnsfaglige perspektiver på felleskap og identitetskonstruksjon i dybden. Det blir vektlagt hvordan samfunn og andre felleskap er påvirket av historiske og samtidige forhold. Skolens funksjon i utvikling av tilhørighet blir spesielt belyst. Undervisning og pensum er spesielt rettet mot fremtidige lærere i barne- og ungdomsskolen. Emnet vil tematisere kulturforskjeller og identitetsbaserte motsetninger i elevers hverdag og i et internasjonalt miljø. 
Forkunnskapkrav
MGL1050 Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn), MGL1051 Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn)
MGL1050 Samfunnsfag 1 og MGL1051 Samfunnsfag 2.
Exam

Oppgave og muntlig eksamen

Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Individuell skriftlig hjemmeoppgave 6/10 A - F
Individuell muntlig eksamen 4/10 A - F

Individuell skriftlig semesteroppgave som vurderes med karakter, A-F. Oppgaven teller 60% av karakteren i faget. Oppgaven skal være på 3000 ord (+/- 10 %).Individuell muntlig eksamen som vurderes med karakter, A-F. Oppgaven teller 40% av karakteren i faget. Den muntlige prøvingen har en tidsramme på 30 minutter. 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk tilstedeværelse i undervisning 80%, 1 skriftlig arbeidskrav

Begrunnet med at faget krever aktiv studentdeltakelse med tilbakemeldinger fra medstudenter er det krav om minst 80% tilstedeværelse i undervisningen

Et skriftlig arbeidskrav med omfang på 1000 ord (+/- 10).

Alle obligatoriske krav må være godkjent for å få gå opp til vurdering i emnet. Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Tord Austdal
Faglærer: Nils Olav Østrem
Faglærer: Ketil Fred Hansen
Faglærer: Marie Smith-Solbakken
Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger, diskusjoner og studentfremleggelser.

Aktiv studentdeltakelse forventes ved at studenter bidrar både muntlig og skriftlig i undervisningen.

Gruppearbeid må påregnes.

Undervisningen gis på engelsk dersom dette er ønskelig.

Emneevaluering
Emnet evalueres i henhold til Universitetet i Stavangers kvalitetssystem.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto