Skip to main content

Mikrohistorie for lærere MGL4053

I dette emnet vil studenten få kjennskap til en aktørorientert metode for historisk analyse, og kunnskap om hvordan lærere kan jobbe med primærkilder i undervisning.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGL4053

Version

1

Credits (ECTS)

15

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

  • har kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder i geografi, historie og samfunnskunnskap
  • har kunnskap om fagdidaktisk teori og forskning i samfunnsfaget i skolen
  • har dybdekunnskap om mikrohistoriske metoder brukt i historieundervisning og samfunnsfag.

Ferdigheter

Studenten:

  • kan finne, vurdere og tolke ulike typer kilder for å legge til rette for gode læringsprosesser
  • kan finne, vurdere og tolke ulike typer kilder og bruke dette i arbeidet med å utvikle elevene sin kritiske kompetanse og kreativitet
  • kan bruke og vurdere ulike arbeidsmåter som stimulerer elevene til bevissthet om tid, rom og samfunnsprosesser

Generell kompetanse

Studenten:

  • kan reflektere selvstendig og kritisk over samfunnsfaglige spørsmål
  • har overblikk over perioder og utviklingsmønster, og kan gjøre greie for hvordan historie og kultur blir konstruert
  • kan stimulere til kritisk tenking og kreativitet

Innhold

Mikrohistorie utfordrer storskala sosialhistorie, upersonlige analysekategorier, store historiske fortellinger, teoristyrt historie og «new cultural history». Den mikrohistoriske metoden har ført til noen av de mest engasjerende og populære arbeider innen historie de siste tiårene, som for eksempel The Cheese and the Worms, The Return of Martin Guerre, and The Last Witch of Langenburg.

Masteremnet i mikrohistorie tilbyr kunnskap om en aktørorientert metode for historisk analyse, skriving og undervisning til studenter som ønsker en mastergrad i samfunnsfag.

Mikrohistorie blir belyst fra forskjellige ståsteder og tilnærminger. Emnekurset vil fokusere på praksis og konsepter for mikrohistorisk teori og metode. Målet er å gi studentene innføring i hvordan mikrohistorie har gått opp nye veier for å skrive historie og gjøre samfunnsstudier fra alle felt av historie- og samfunnsfag. Fokus i kurset vil være mikrohistoriens vektlegging av historisk metode, dvs. utbyttet studenten og læreren vil ha av å kunne finne, lese og tolke primære kilder. Emnekurset vil også ta opp utfordringer med, og kontroverser omkring, mikrohistorie som forskningsmetode.

Forkunnskapkrav
MGL2050 Samfunnsfag 1 (5.-10. trinn), MGL2051 Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn)
MGL2050 og MGL2051
Exam

3 deleksamener: Gruppearbeid og skriftlige innleveringer

Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Gruppearbeid 30/100 A - F
Skriftlig innlevering 1 35/100 A - F
Skriftlig innlevering 2 35/100 A - F

Eksamen består av 3 deleksamener. Det gis en karakter for hver eksamensdel. Alle eksamensdeler må være bestått for å få samlet karakter i emnet.Det obligatoriske gruppearbeidet er 1 deleksamen og teller 30% av samlet karakter. 2 individuelle innleveringer som hver teller 35% av samlet karakter. Innleveringene er to skriftlige arbeider, hver på 3000 ord. Alternativt til det ene skriftlige arbeidet, kan innleveringen etter avtale bestå av film. Alle hjelpemidler tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
80 % fremmøte, Arbeidskrav

Vilkår for å gå opp til eksamen:

- deltagelse i minst 80% av undervisningen.

- gjennomført gruppearbeid med presentasjon er obligatorisk undervisningsaktivitet. Presentasjonen utgjør 10 minutter og i tillegg 5 minutter til spørsmål.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Faglærer: Tord Austdal
Instituttleder: Lars Rune Waage
Studiekoordinator: Karen Elizabeth Gilje Woie
Faglærer: Ketil Fred Hansen
Faglærer: Marie Smith-Solbakken
Emneansvarlig: Ine Westlye Fintland
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Studiekoordinator: Hanne Elise Pollack
Arbeidsformer
Undervisningen består av forelesninger, diskusjoner og studentfremleggelser, muntlig og/eller skriftlig. En del gruppearbeid må påregnes. Noe av undervisningen kan bli på engelsk. Totalt 36 timer over ett helt semester.
Emneevaluering
Studentevaluering: Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto