Skip to main content

Problemløsning i matematikkundervisningen MGL4121

Emnet har fokus på problemløsning i matematikkundervisningen. Gjennom emnet vil studentene få egen erfaring med å løse matematiske problemer og reflektere over denne prosessen, samtidig som emnet også legger til rette for at studentene skal få både praktisk og teoretisk innblikk i hvordan en kan legge til rette for problemløsning i matematikkundervisningen. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGL4121

Version

1

Credits (ECTS)

15

Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium skal kandidaten ha avansert kunnskap om:

  • elevers læring gjennom problemløsning
  • problemløsning som tilnærming til å utvikle egen matematisk forståelse
  • problemløsende tilnærminger til matematikkundervisning

Ferdigheter

Etter endt studium skal kandidaten:

  • kunne utvikle og vurdere oppgaver med tanke på muligheter og krav
  • kunne arbeide selvstendig med problemløsning i matematikk og reflektere kritisk over egen problemløsningsprosess
  • kunne vurdere og bruke relevante digitale verktøy i problemløsning
  • kunne legge til rette for elevers læring gjennom problemløsning i en undervisningssituasjon

Generell kompetanse

Etter endt studium skal kandidaten:

  • kunne lese og analysere akademiske tekster, samt analysere eksisterende teorier fra det matematikkdidaktiske fagfeltet
Innhold
Innholdet i emnet kan deles i to hoveddeler som begge er knyttet til problemløsning. Den første delen handler om problemløsning som metode for å utvikle matematisk forståelse. Her vil studentene selv arbeide med å løse matematiske problemer, reflektere over prosessen og hvordan dette kan bidra til utvikling av undervisningspraksis i matematikk. I den andre delen er fokuset på problemløsende tilnærming til matematikkundervisning. Denne delen består av en teoretisk del hvor studentene leser og diskuterer litteratur knyttet til bruk av problemløsning i matematikkundervisningen, samt en praktisk del hvor studentene får mulighet til å utvikle evnen til å lede matematikkundervisning med en problemløsende tilnærming i praksis. Her inngår det at studentene skal gjennomføre en Lesson Study syklus i praksisopplæringsperioden.
Forkunnskapkrav
MGL4120 Matematiske metoder (5.-10.trinn)
Exam

Muntlig eksamen, logg og skriftlig paper

Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Muntlig eksamen 2/4 30 Minutter A - F
Logg 1/4 A - F
Skriftlig paper 1/4 A - F

Muntlig individuell eksamen på inntil 30 minutter. (50%)Problemløsningslogg, individuell. Omfatter arbeid med 6-8 problemer over tid (gjennom semesteret) der problemløsningsprosessen blir dokumentert. I tillegg to refleksjonsnotat (oppstart og avslutning av logg). Totalt omfang 40-60 sider. (25%) Paper knyttet til utvikling av problemløsende tilnærming til matematikkundervisning gjennom Lesson Study. (25%) Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.Alle vurderinger må være bestått for å få karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
70% obligatorisk oppmøte

Obligatorisk gruppepresentasjon av vitenskapelige artikler på seminar. Det er obligatorisk frammøte både på framlegg/presentasjoner.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3.

Fagperson(er)
Faglærer: Janne Fauskanger
Emneansvarlig: Raymond Bjuland
Emneansvarlig: Janne Fauskanger
Faglærer: Reidar Mosvold
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Praksiskoordinator: Kitty Marie Garborg
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Arbeidsformer
Det legges opp til en kombinasjon av forelesning, seminarer og studentstyrt arbeid (både individuelt og i grupper).
Emneevaluering
Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto