Skip to main content

Masteroppgave i kroppsøving, grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn MGL460M


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGL460M

Version

1

Credits (ECTS)

45

Semester tution start

Høst

Number of semesters

2

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

  • Ha kunnskaper om hvilke elementer som inngår i en prosjektbeskrivelse og sammenhengen mellom disse
  • Kunne utarbeide og vurdere en prosjektbeskrivelse for et mastergradsprosjekt i kroppsøvingsdidaktikk
  • Kunne gjennomføre et forskningsprosjekt og kunne vurdere og anvende relevante metoder og teorier

Ferdigheter

  • Kunne formulere relevante forskningsspørsmål/problemstilling
  • Kunne redegjøre for forskningslitteratur på feltet og bruke anerkjente forskningsmetoder for å samle inn datamateriale
  • Kunne utarbeide en prosjektbeskrivelse for eget mastergradsprosjekt som redegjør for prosjektets tematikk, forskningsspørsmål, teoretisk innramming, forskningsmetodisk tilnærming, aktuell litteratur og realistisk tidsplan for gjennomføring av prosjektet
  • Kunne skrive en oppgave hvor studenten viser innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder med relevans til oppgavens problemstilling
  • Kunne formidle eget forskningsprosjekt på en faglig forsvarlig måte

Generell kompetanse

  • Ha kunnskaper om forskningsprosessen
  • Kunne identifisere og reflektere over aktuelle forskningsetiske problemstillinger i eget forskningsprosjekt
Innhold

Masteroppgaven er på 45 studiepoeng, den skal være profesjonsrettet, praksisorientert og solid forankret i kroppsøvingsfaget. Den kan skrives enten individuelt eller i par, foutsatt at søknad om dette innvilges. Søknad sendes til studieprogramleder.

Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning.

Forkunnskapkrav
MGL2060 Kroppsøving 1 (5.-10.trinn), MGL2061 Kroppsøving 2 (5.-10.trinn)
Studenten må ha bestått en FoU-oppgave i løpet av studieløpet sitt, i tillegg til at studenten må ha bestått fordypning i kroppsøving på grunnskolelærerutdanningen.
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Masteroppgave 1/1 A - F

Omfanget på individuelle masteroppgaven er på 25 000 - 40 000 ord, paroppgaver skal ha et omfang på 35 000 - 45 000 ord, med skrifttype 12 og linjeavstand 1, 5 (i Times New Roman eller tilsvarende skrifttype). Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i omfanget.Det er mulig å søke om å få skrive masteroppgaven i artikkelformat med overbygging. Artikkel skal være på 5000-7000 ord + overbygging 5000-8000 ord. Rammen på 5000-7000 ord for artikkel kan fravikes hvis det valgte tidsskrift har andre begrensinger.Masteroppgaven skal skrives på norsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Prosjektbeskrivelse, Muntlig presentasjon av masteroppgave

Følgende arbeidskrav inngår i emnet: Prosjektbeskrivelse 5-7 sider som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Muntlig presentasjon av masteroppgaven 20-30 minutter, godkjent/ikke godkjent. Hvis kandidaten må levere ny eller bearbeidet oppgave, skal det avholdes ny presentasjon.

Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til vurdering. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3.

Fagperson(er)
Faglærer: Silje Eikanger Kvalø
Studiekoordinator: Karen Elizabeth Gilje Woie
Faglærer: Atle Mjåtveit
Emneansvarlig: Gro Næsheim-Bjørkvik
Åpent for
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram
Emneevaluering
Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet ved UiS.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto