Skip to main content

Demokrati og medborgerskap MGLT02

Demokrati og medborgerskap inngår i fagfornyelsen som et av tre tverrfaglige temaområder. Temauka ved grunnskolelærerutdanningen vil vektlegge læring om medborgerskap, demokratisk deltakelse og samhandling. Gjennom uka vil studenter få kunnskap om demokratiske grunntanker og perspektiver på samfunnsdeltakelse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGLT02

Version

1

Credits (ECTS)
Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

Kunnskap om betydningen av demokrati og medborgerskap

Kunnskap om demokratiske prosesser i skolen og klasserommet  

Kunnskap om forutsetningene for aktiv samfunnsdeltakelse

Kunnskap om inkludering og mangfold som en del av det norske demokratiet

Ferdigheter

Studenten skal kunne

Stimulerte til refleksjon og skapende arbeid i demokratiundervisningen

Tilpasse og bruke praktiske læringsformer i demokratiopplæringen

Generell kompetanse  

Studenten kan

Legge til rette for demokratiske samhandlingsprosesser.

Reflektere kritisk over problemstillinger knyttet til demokratisk danning og medborgerskap

Innhold
Temaområdet demokrati og medborgerskap omfatter blant annet identitet og samhandling i et flerkulturelt samfunn. I et medborgerskapsperspektiv er menneskers sosiale og emosjonelle ferdigheter en forutsetning for demokratisk deltakelse, og selve grunnlaget for sosialt og politisk engasjement. Med sikte på individuell danning og bemyndigelse i lærerrollen vil undervisningen legge til rette for både faglig utvikling og kritisk refleksjon rundt sentrale begreper, samtidig som uka vil gi studenter erfaring med demokrati- og medborgerskapsundervisning gjennom praktiske øvelser som for eksempel estetiske læringsformer. Samlet sett vil undervisningen styrke studenters generelle demokratiforståelse, og bygge ut lærerstudentenes ferdigheter i arbeidet med demokratiske prosesser og fellesskap i klasserommet. 
Forkunnskapkrav
Ingen
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Deltakelse 1/1 Godkjent - Ikke godkjent

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
80% obligatorisk tilstedeværelse

Tematikker fra denne uken kan videreføres i fagene i inneværende semester.

Temauken har 80 % obligatorisk tilstedeværelse.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Tord Austdal
Studiekoordinator: Jørgen Jakobsson
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Arbeidsformer
Medborgerskapsuka har varierte arbeidsformer. Faginnlegg og forelesninger utfylles av praktiske og/eller estetiske undervisningsformer. Vektlegging av praktiske arbeidsformer bidrar til at medborgerskap både læres om og erfares. Undervisningen inkluderer diskusjon og samtaleøvelser i grupper. Oppgitt pensumslitteratur forutsetter egenstudier. 
Åpent for
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram
Emneevaluering
Emnet evalueres etter instituttets rutiner.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto