Hopp til hovedinnhold

Demokrati og medborgerskap (MGLT02)

Demokrati og medborgerskap inngår i fagfornyelsen som ett av tre tverrfaglige temaområder. Temauka ved grunnskolelærerutdanningen vil vektlegge læring om medborgerskap, demokratisk deltakelse og samhandling. Gjennom uka vil studenter få kunnskap om demokratiske grunntanker og perspektiver på samfunnsdeltakelse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGLT02

Versjon

1

Vekting (Sp)
Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Temaområdet demokrati og medborgerskap omfatter blant annet identitet og samhandling i et flerkulturelt samfunn. I et medborgerskapsperspektiv er menneskers sosiale og emosjonelle ferdigheter en forutsetning for demokratisk deltakelse, og selve grunnlaget for sosialt og politisk engasjement. Med sikte på individuell danning og bemyndigelse i lærerrollen vil undervisningen legge til rette for både faglig utvikling og kritisk refleksjon rundt sentrale begreper, samtidig som uka vil gi studenter erfaring med demokrati- og medborgerskapsundervisning gjennom praktiske øvelser som for eksempel estetiske læringsformer. Samlet sett vil undervisningen styrke studenters generelle demokratiforståelse, og bygge ut lærerstudentenes ferdigheter i arbeidet med demokratiske prosesser og fellesskap i klasserommet. 
Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

Kunnskap om betydningen av demokrati og medborgerskap

Kunnskap om demokratiske prosesser i skolen og klasserommet  

Kunnskap om forutsetningene for aktiv samfunnsdeltakelse

Kunnskap om inkludering og mangfold som en del av det norske demokratiet

Ferdigheter

Studenten skal kunne

Stimulerte til refleksjon og skapende arbeid i demokratiundervisningen

Tilpasse og bruke praktiske læringsformer i demokratiopplæringen

Generell kompetanse  

Studenten kan

Legge til rette for demokratiske samhandlingsprosesser

Reflektere kritisk over problemstillinger knyttet til demokratisk danning og medborgerskap

Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Deltakelse 1/1 Godkjent/ Ikke godkjent

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
80% obligatorisk tilstedeværelse

Tematikker fra denne uken kan videreføres i fagene i inneværende semester.

Temauken har 80 % obligatorisk tilstedeværelse.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Tord Austdal
Studieprogramleder: Ingeborg Knævelsrud
Studiekoordinator: Ida Margrethe Eikaas
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Arbeidsformer
Medborgerskapsuka har varierte arbeidsformer. Faginnlegg og forelesninger utfylles av praktiske og/eller estetiske undervisningsformer. Vektlegging av praktiske arbeidsformer bidrar til at medborgerskap både læres om og erfares. Undervisningen inkluderer diskusjon og samtaleøvelser i grupper. Oppgitt litteratur forutsetter egenstudier. 
Åpent for
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram
Emneevaluering
Emnet evalueres etter instituttets rutiner.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto