Skip to main content

Brønnteknologi ENP110

Boreprosessen, fra selve boringen med utstyr, til dimensjonering og sementering av foringsrør og sikring mot uhell som utblåsning. Det legges vekt på relevante beregninger knyttet til valg av utstyr og optimalisering av boreprosessen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Course code

ENP110

Version

1

Credits (ECTS)

10

Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Læringsutbytte
Etter endt kurs skal studentene kunne:
  • Forstå og beskrive virkemåte av det viktigste utstyret på og over boredekket, samt i borestrengen; spesielt heisespill, sirkulasjonssystem, rotasjonssystem, borekroner av forskjellige typer, rørtyper som brukes og nedihulls måleutstyr
  • Kjenne til boreslam og sement, spesielt strømningsegenskapene til disse, kunne beregne trykktap ved strømning, og vite hvordan foringsrør sementeres
  • Kjenne til og bruke de viktigste begrepene om bergartene en borer i, spesielt overlagring-, frakturering- og poretrykk, samt ut fra disse bestemme foringsrørprogram og dimensjonere foringsrørene
  • Få en grunnleggende forståelse for barrierebegrepet og barrieredesign, spesielt anvendt på situasjoner som kan føre til utblåsninger
  • Kunne grunnleggende prinsipper for hvordan en brønn plugges og forlates
  • Vite hvordan en brønn forberedes til olje- og gassproduksjon og de vanligste typene utstyr og metoder som brukes i denne forbindelse
  • Kunne utføre beregninger av de mest sentrale elementene som inngår i en boreoperasjon
  • Kjenne til ulike brønntyper, livsfasene til en brønn og ulike anvendelsesområder for brønner
Innhold
Boreprosessen, fra selve boringen med utstyr, til dimensjonering og sementering av foringsrør og sikring mot uhell som utblåsning. Det legges vekt på relevante beregninger knyttet til valg av utstyr og optimalisering av boreprosessen.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Grunnleggende kunnskaper i matematikk, mekanikk og fysikk
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Godkjent kalkulatorGodkjente tabeller

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
4 obligatoriske innleveringer
4 obligatoriske regneøvinger må godkjennes for å få gå opp til eksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Hans Joakim Skadsem
Instituttleder: Øystein Arild
Arbeidsformer
Forelesning og selvstudium. Obligatoriske arbeidskrav skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamen.
Åpent for
Energi- og petroleumsteknologi, bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Emneevaluering
Standard UiS prosedyrer
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Boring (PET100) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto