Skip to main content

Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv MGL3054

Emnet vil gi studenten innsikt i samfunnsfaglige perspektiv på identitet, makt og samfunn. Sentralt i faget står faglige og didaktiske problemstillinger knyttet til kunnskap om hvorfor og hvordan mennesker søker sammen i samfunn, og faget utforsker samfunnsfaglige tilnærminger til identitet og identitetskonstruksjon. Undervisningen i faget er forskningsbasert og er innrettet mot fremtidige lærere i barne- og ungdomsskolen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Course code

MGL3054

Version

1

Credits (ECTS)

15

Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Læringsutbytte

En kandidat som har fullført og bestått emnet skal ha følgende læringsutbytte definert i form av: 

Kunnskap 

Kandidaten har: 

  • inngående kunnskap om hvordan identitet og fellesskap blir påvirket av historiske og nåtidige forhold 
  • inngående kunnskap om fagperspektiver på makt og dens mange uttrykksformer  
  • inngående kunnskap om fagperspektiver på samfunnsformasjon og sosialt liv 
  • inngående kunnskap om skoleinstitusjonens rolle i utviklingen av tilhørighet og identitet 

 

Ferdigheter 

Kandidaten skal: 

  • kunne drøfte historiske og samtidige hendelser eller samfunnsfenomen fra ulike perspektiv  
  • kunne drøfte hvordan makt og maktrelasjoner har påvirket og påvirker identitet og samfunnsforhold. 
  • kunne drøfte problemstillinger knyttet til kulturforskjeller og flerkulturelt arbeid i skolen 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten kan: 

  • selvstendig og kritisk tilegne seg fag- og fagdidaktisk litteratur 
  • formidle og drøfte fagperspektiv skriftlig og muntlig 
  • reflektere over lærerrollen og egen lærerpraksis i lys av fagperspektiv på makt og samfunn 
Innhold
Forståelse for hvordan mennesker utvikler fellesskap og tilhørighet, er et av kjerneelementene i samfunnsfaget i skolen. Emnet Fellesskap vil gi innsikt i samfunnsfaglige tilnærminger til identitet, makt og samfunn. Sentralt i emnet står faglige og fagdidaktiske problemstillinger knyttet til kunnskap om hvorfor og hvordan mennesker søker sammen i samfunn., Faget utforsker samfunnsfaglige perspektiver på felleskap og identitetskonstruksjon i dybden. Det blir vektlagt hvordan samfunn og andre felleskap er påvirket av historiske og samtidige forhold. Skolens funksjon i utvikling av tilhørighet blir spesielt belyst. Undervisning og pensum er spesielt rettet mot fremtidige lærere i barne- og ungdomsskolen. Emnet vil tematisere kulturforskjeller og identitetsbaserte motsetninger i elevers hverdag og i et internasjonalt miljø. 
Forkunnskapkrav
MGL1050 Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn), MGL1051 Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn)
MGL1050 Samfunnsfag 1 og MGL1051 Samfunnsfag 2.
Exam

Oppgave og muntlig eksamen

Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Individuell skriftlig hjemmeoppgave 6/10 A - F
Individuell muntlig eksamen 4/10 A - F

Individuell skriftlig semesteroppgave som vurderes med karakter, A-F. Oppgaven teller 60% av karakteren i faget. Oppgaven skal være på 3000 ord (+/- 10 %).Individuell muntlig eksamen som vurderes med karakter, A-F. Oppgaven teller 40% av karakteren i faget. Den muntlige prøvingen har en tidsramme på 30 minutter. 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk tilstedeværelse i undervisning 80%, 1 skriftlig arbeidskrav

Begrunnet med at faget krever aktiv studentdeltakelse med tilbakemeldinger fra medstudenter er det krav om minst 80% tilstedeværelse i undervisningen

Et skriftlig arbeidskrav med omfang på 1000 ord (+/- 10).

Alle obligatoriske krav må være godkjent for å få gå opp til vurdering i emnet. Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Tord Austdal
Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger, diskusjoner og studentfremleggelser.

Aktiv studentdeltakelse forventes ved at studenter bidrar både muntlig og skriftlig i undervisningen.

Gruppearbeid må påregnes.

Undervisningen gis på engelsk dersom dette er ønskelig.

Emneevaluering
Emnet evalueres i henhold til Universitetet i Stavangers kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto