Skip to main content

Pedagogikk og elevkunnskap 4 MGL3400

I løpet av emnet skal studenten utvikle et analytisk og kritisk perspektiv på skolen som organisasjon, personalets mulighet til å skape konstruktive og inkluderende læringsfellesskap og egen praksis i lys av organisasjonsteoretiske, pedagogiske og vitenskapsteoretiske perspektiv. I tillegg inngår  konflikthåndtering og forebygging av mobbing i emnet, og elevens danning i et pluralistisk samfunn vektlegges.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Course code

MGL3400

Version

1

Credits (ECTS)

15

Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om utviklingsprosesser/læring i skolen som organisasjon
 • har inngående kunnskap om fellesskapets betydning for elevenes læringsprosesser fra 1- 7- trinn
 • har inngående kunnskap om hvordan konflikter og mobbing kan forebygges og håndteres
 • har avansert kunnskap om elevens danning i et pluralistisk samfunn, blant annet om religion og livssyn som del av barn og unges identitet og referanserammer
 • har kunnskap om etiske grunnbegreper, etiske modeller og etisk argumentasjo

 Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge og delta i forskningsbaserte utviklings- og endringsprosesser i skolen og kritisk vurdere disse i etterkant
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap til å forebygge mobbing og analysere og iverksette tiltak som skal motvirke mobbing
 • kan analysere og drøfte samspillet mellom demokratiforståelse, demokratioppdragelse og menneskerettigheter
 • kan kritisk analysere og anvende skolens verdigrunnlag
 • kan identifisere og drøfte profesjonsetiske spørsmål forankret i etisk teori

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til innovasjonsprosesser og ta ansvar for samarbeid og utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
 • kan, med utgangspunkt i forskningsbasert og profesjonsrettet kunnskap i pedagogikk, gjennomføre og formidle eget forskningsarbeid i tråd med vitenskapelige prinsipp
 • kan identifisere og analysere utfordringer i skolehverdagen i en pluralistisk skole og utnytte muligheter den gir
Innhold

Pedagogikk og elevkunnskap, ved Universitetet i Stavanger, er delt i to sykluser som til sammen utgjør 60 studiepoeng. PEL-fagets første 30 studiepoeng ligger på utdanningens første og andre semester, mens de siste 30 er lagt fjerde studieår. For å følge opp rammeplanens føringer om profesjonsretting og progresjon og med det utvikling av studentenes profesjonskompetanse, er innholdet ordnet i henhold til tre faglig overordnende og gjennomgående begrepspar:

 • Læring - undervisning: PEL-faget skal være profesjonsrettet og utvikle studentenes forståelse av at lærerarbeidet blant annet innebærer å gjennomføre en undervisning som sikrer gode læringsprosesser for alle elevene.
 • Inkludering - mangfold: I Rammeplan for grunnskolelærerutdanningene er det understreket at studentene skal kvalifiseres for å tilpasse opplæringen til alle elevene. Av den grunn vil det å være lærer i en inkluderende skole preget av elevmangfold være en av de overordnede tematikkene i faget.
 • Profesjonsutvikling - profesjonsfelleskap: Lærerrollen er mangefasettert og i stadig forandring fordi lærerarbeidet endres i takt med samfunnet, i takt med myndighetenes krav til læreren og i takt med utviklingsprosesser i profesjonen. For å forberede studentene på at lærerarbeid innebærer deltakelse i profesjonsfellesskap på ulike nivå, vil de systematisk bli utfordret til å lære sammen med andre.

De overordnete begrepsparene skal danne grunnlag for utvikling av en profesjonskompetanse som bidrar til forutsetninger for å møte elevmangfold og mangfold i skolens profesjonsfellesskap. Begrepsparene vil vektlegges ulikt i de ulike emnene og vil tidvis være naturlig integrert i hverandre. I syklus 2, pel 3 og pel 4, vektlegges særlig begrepsparene profesjonsutvikling - profesjonsfellesskap. En slik orientering er og i samsvar med Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-06-07-860

På PEL4 MGL 4400 reflekteres dette i følgende spesifikke innholdskomponenter:

 

Skoleutvikling.

Demokrati og medborgerskap.

Fellesskapets betydning.

Forebygging og håndtering av mobbing.

Etisk og profesjonsetisk bevissthet.

Danning og identitet i et pluralistisk samfunn med religiøst og livsynsmessig mangfold.

Forkunnskapkrav
Et av følgende alternativer:
MGL1100 Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom, MGL1200 Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold.
MGD1100 Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom, MGD1200 PEL 2. år (1. - 7. trinn) ; Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Individuell hjemmeeksamen 1/1 4 Dager A - F Alle

4 dagers individuell hjemmeeksamen med omfang på 4000 ord (+/- 10%), karakterskala A-F.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Individuell drøftingsoppgave, Gruppeoppgave, 70% frammøte

Obligatoriske undervisningsaktiviteter:

I Pedagogikk og elevkunnskap vil studentene bli utfordret på koplingen mellom teori og praksis. Deler av undervisningen vil gå med til å diskutere hvilke konsekvenser de faglige begrepene kan ha for arbeidet i skolen. Faget skal føre til faglig refleksjon, personlig vekst og yrkesetisk bevissthet. Evnen til kritisk refleksjon oppøves bl. a i diskusjoner der studentene anvender fagets begrepsapparat. I undervisningen vil studentene også møte et mangfold av arbeidsmåter som alle har som formål å dyktiggjøre dem i lærergjerningen. Derfor vil minimum 70 % tilstedeværelse i undervisningen være påkrevd.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3. Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Følgende arbeidskrav inngår i emnet:

I emnet har studentene to arbeidskrav

 1. Individuell drøftingsoppgave knyttet til sentrale profesjonsetiske problemstillinger i skolen (2000 ord +/10%). Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.
 2. Gruppeoppgave knyttet til utviklingsarbeid i praksisperioden. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.
Fagperson(er)
Faglærer: Vegard Moen
Emneansvarlig: Vegard Moen
Emneansvarlig: Nina Helgevold
Studiekoordinator: Jørgen Jakobsson
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Arbeidsformer
Å kunne delta et profesjonsfellesskap fordrer evne til samhandling på ulike nivå. Undervisningen vil bli organisert som plenumsforelesninger og som seminargrupper med større vekt på studentaktive arbeidsformer med ulike studentframlegg. Studentene vil derfor møte et mangfold av arbeidsmåter og digitale verktøy, som bl. a speiler arbeidet i skolen.
Emneevaluering
Emnet har fagutvalg der to studenter er representert. Det blir gjennomført tidligdialog hvert semester og sluttevaluering i henhold til kvalitetssystemet ved UiS.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Pedagogikk og elevkunnskap 4 (MGD3400) 15
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto