Pedagogikk og elevkunnskap 4 (MGL3400)

I løpet av emnet skal studenten utvikle et analytisk og kritisk perspektiv på skolen som organisasjon, personalets mulighet til å skape konstruktive og inkluderende læringsfellesskap og egen praksis i lys av organisasjonsteoretiske, pedagogiske og vitenskapsteoretiske perspektiv. I tillegg inngår konflikthåndtering og forebygging av mobbing i emnet, og elevens danning i et pluralistisk samfunn vektlegges.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MGL3400

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Pedagogikk og elevkunnskap, ved Universitetet i Stavanger, er delt i to sykluser som til sammen utgjør 60 studiepoeng. PEL-fagets første 30 studiepoeng ligger på utdanningens første og andre semester, mens de siste 30 er lagt fjerde studieår. For å følge opp rammeplanens føringer om profesjonsretting og progresjon og med det utvikling av studentenes profesjonskompetanse, er innholdet ordnet i henhold til tre faglig overordnende og gjennomgående begrepspar:

 • Læring - undervisning: PEL-faget skal være profesjonsrettet og utvikle studentenes forståelse av at lærerarbeidet blant annet innebærer å gjennomføre en undervisning som sikrer gode læringsprosesser for alle elevene.
 • Inkludering - mangfold: I Rammeplan for grunnskolelærerutdanningene er det understreket at studentene skal kvalifiseres for å tilpasse opplæringen til alle elevene. Av den grunn vil det å være lærer i en inkluderende skole preget av elevmangfold være en av de overordnede tematikkene i faget.
 • Profesjonsutvikling - profesjonsfelleskap: Lærerrollen er mangefasettert og i stadig forandring fordi lærerarbeidet endres i takt med samfunnet, i takt med myndighetenes krav til læreren og i takt med utviklingsprosesser i profesjonen. For å forberede studentene på at lærerarbeid innebærer deltakelse i profesjonsfellesskap på ulike nivå, vil de systematisk bli utfordret til å lære sammen med andre.

De overordnete begrepsparene skal danne grunnlag for utvikling av en profesjonskompetanse som bidrar til forutsetninger for å møte elevmangfold og mangfold i skolens profesjonsfellesskap. Begrepsparene vil vektlegges ulikt i de ulike emnene og vil tidvis være naturlig integrert i hverandre. I syklus 2, pel 3 og pel 4, vektlegges særlig begrepsparene profesjonsutvikling - profesjonsfellesskap. En slik orientering er og i samsvar med Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-06-07-860

På PEL4 MGL 4400 reflekteres dette i følgende spesifikke innholdskomponenter:

Skoleutvikling.

Demokrati og medborgerskap.

Fellesskapets betydning.

Forebygging og håndtering av mobbing.

Etisk og profesjonsetisk bevissthet.

Danning og identitet i et pluralistisk samfunn med religiøst og livsynsmessig mangfold.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om utviklingsprosesser/læring i skolen som organisasjon
 • har inngående kunnskap om fellesskapets betydning for elevenes læringsprosesser fra 1.- 7. trinn
 • har inngående kunnskap om hvordan konflikter og mobbing kan forebygges og håndteres
 • har avansert kunnskap om elevens danning i et demokratisk, pluralistisk samfunn, blant annet om religion og livssyn som del av barn og unges identitet og referanserammer
 • har kunnskap om profesjonsetiske grunnbegreper

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende forskningsbasert kunnskap til å kritisk vurdere utviklings- og endringsprosesser i skolen
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap til å forebygge mobbing og analysere og iverksette tiltak som skal motvirke mobbing
 • kan analysere og drøfte samspillet mellom mangfold, demokratioppdragelse og medborgerskap
 • kan kritisk analysere og anvende skolens verdigrunnlag
 • kan identifisere og drøfte profesjonsetiske spørsmål

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til innovasjonsprosesser og ta ansvar for samarbeid og utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
 • kan identifisere og analysere utfordringer i skolehverdagen i en pluralistisk skole og utnytte muligheter den gir
 • Kan med utgangspunkt i forskningsbasert og profesjonsrettet kunnskap i pedagogikk gjennomføre og formidle eget forskningsarbeid i tråd med vitenskapelige prinsipp.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
MGL1100 Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom, MGL1200 Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold.
MGD1100 Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom, MGD1200 PEL 2. år (1. - 7. trinn) ; Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold
MGL1100 Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom, MGL1200 Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold., MGL3300 Pedagogikk og elevkunnskap 3

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Individuell refleksjonsoppgave, 80% frammøte, Individuell drøftingsoppgave, Gruppeoppgave

I Pedagogikk og elevkunnskap vil studentene bli utfordret på koplingen mellom teori og praksis, blant annet gjennom casebasert undervisning. Deler av undervisningen vil gå med til å diskutere hvilke konsekvenser de faglige begrepene kan ha for arbeidet i skolen. Faget skal føre til faglig refleksjon, personlig vekst og yrkesetisk bevissthet. Evnen til kritisk refleksjon oppøves bl. a i diskusjoner der studentene anvender fagets begrepsapparat. I undervisningen vil studentene også møte et mangfold av arbeidsmåter som alle har som formål å dyktiggjøre dem i lærergjerningen. Derfor er minimum 80 % tilstedeværelse i undervisningen påkrevd.

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjente arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3. Studenter som får ett eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Følgende arbeidskrav inngår i emnet:

 1. Drøftingsoppgave i grupper knyttet til sentrale profesjonsetiske problemstillinger i skolen (2000 ord +/10%). Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.
 2. Individuell refleksjonstekst (400 ord + 10%). Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.
 3. Gruppeoppgave knyttet til utviklingsarbeid i skolen (digital presentasjon).Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Hein Berdinesen

Faglærer:

Vegard Moen

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Arbeidsformer

Å kunne delta i et profesjonsfellesskap fordrer evne til samhandling på ulike nivå. Undervisningen vil derfor bli organisert som plenumsforelesninger og som seminargrupper/faste arbeidsgrupper hvor bruk av studentaktive, utforskende arbeidsformer med ulike former for studentframlegg vektlegges. I emnet vil studentene møte et mangfold av arbeidsmåter og ulike digitale verktøy.

Praksis

15 dager med veiledet praksis.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Pedagogikk og elevkunnskap 4 (MGD3400_1) 15

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto