Skip to main content

Psykososialt læringsmiljø MGLT01

Andre semester i første studieår starter med en tverrfaglig uke med fokus på psykososialt læringsmiljø. I stedet for ordinær undervisning, møtes studentene på tvers av PEL, norsk, matematikk og drama. Hensikten med uka er å lære og erfare hvordan det kan legges til rette for utvikling av et godt læringsmiljø i skolen.  


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Course code

MGLT01

Version

1

Credits (ECTS)
Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskaper En kandidat med fullført og bestått emne:

  • har kunnskap om å skape og ivareta et godt psykososialt læringsmiljø i fysisk og digitalt læringsrom
  • har kunnskap om ulike hindrer til elevenes deltakelse i ulike læringsarenaer

Ferdigheter En kandidat med fullført og bestått emne:

  • kan planlegge og gjennomføre praktiske, lekbaserte aktiviteter i klasserommet for å skape og utvikle et godt læringsmiljø
  • kan bruke ulike strategier for å legge til rette for et godt læringsmiljø i teknologirike læringsarenaer

Generell kompetanse En kandidat med fullført og bestått emne:

  • kan bidra til kreative og skapende aktiviteter for å etablere gode lærende fellesskap
  • kan reflektere over og anvende forskningsbasert kunnskap for å utvikle et trygt og inkluderende læringsmiljø for elevene på 1.-7. trinn / 5.-10. trinn

Innhold
Arbeidet organiseres i forelesninger og i grupper av varierende størrelser. Undervisningen tar utgangspunkt i tema knyttet til skolens ulike fag, tverrfaglige emner og læringsaktiviteter for å fremme psykososialt læringsmiljø.
Forkunnskapkrav
Ingen
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Deltakelse 1/1 Godkjent - Ikke godkjent

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
80% obligatorisk tilstedeværelse

Deltakelse på temauken er obligatorisk.

Tematikker fra denne uken kan videreføres i fagene i inneværende semester.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Vidar Kjetilstad
Emneansvarlig: Hans Erik Bugge
Emneansvarlig: Hans Erik Bugge
Studiekoordinator: Jørgen Jakobsson
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Åpent for
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram
Emneevaluering
Læringsmiljøuken evalueres ved hjelp av en spørreundersøkelse på Canvas etter at uken er gjennomført.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto