Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet simulering.

Publisert Sist oppdatert
To jordmorstudenter under simulering. En student spiller jordmor og samtaler med student som spiller mor. Mor ligger i sykehusseng og holder en babydukke.

Jordmorstudenter under simuleringstrening på simuleringssenteret SAFER.

Jordmorstudenter under simulering

De øvde på ulike scenario sammen med kursledere fra SAFER.

Lærer og instruktør under kurs

Kursleder fra SAFER og faglærer Synnøve Folkvord ved UiS

Studenter på kurs

Studentene gjennomførte simuleringsøkter og reflekterte sammen i etterkant.

student og lærer på kurs

Kurset består av e-læring og to dager med workshop og simuleringstrening

Jordmorstudenter under simulering

Studentene fikk gjennom simuleringen brukt teorien de har lært i praksis

Jordmorstudenter under simulering

Simuleringsscenarioene var både eksamensrelevante og god forberedelse før praksis.

Jordmorstudenter under simulering av ammeveiledning

Et av scenario var å gi ammeveiledning til en fortvilet mor.

Ønsker mer simulering i utdanningen

Simuleringsbasert opplæring er viktig for å forbedre kvaliteten på pasientbehandlingen.

– Vi ønsker å ta i bruk mer simuleringstrening i utdanningen ettersom dette er en effektiv læringsmetode, men læringsutbyttet avhenger av systematisk tilnærming og støtte i organisasjonen. Det er også ressurskrevende og vanskelig å få gjennomført så ofte som ønskelig. Etter å ha hørt om SimBegin på SAFER sitt påskesymposium, ble jeg inspirert til å gjennomføre en pilot for jordmorstudenter, forteller Synnøve Folkvord, universitetslektor ved jordmorutdanningen.

SimBegin er et fasilitatorkurs for nybegynnere innen simulering, det vil si at studentene lærer å være den som fasiliterer en gruppe gjennom en simulering. Kurset bygger kompetanse i planlegging, gjennomføring og debrifing av simuleringsscenario gjennom både e-læring og simuleringstrening.

Kurset er opprinnelig utviklet i samarbeid mellom simuleringssenteret SAFER og Laerdal Medical for å øke kompetanse i utviklingsland.

Føler meg heldig

– Jeg føler meg heldig som fikk være med på dette, forteller Maria Løvik Salte som er 1.årsstudent på Master i jordmorfag etter gjennomføringen av kurset.

Kvinnelig jordmorstudent i uniform som holde en babydukke
Student Maria Løvik Salte føler seg heldig som fikk være med på SimBegin (foto: privat)

Hun mener at noe av det som gjør simulering lærerikt er at man kan få både positive og konstruktive tilbakemeldinger fra andre, slik at man kan utvikle seg videre eller få nye perspektiv.

– Jeg lærer også mye av å reflektere over ulike situasjoner sammen med andre, eller se hvordan andre velger å løse ulike scenarier. Dermed tror jeg at simulering kan føre til at man utvikler seg både faglig, men også personlig, og at man føler seg tryggere i rollen sin videre, sier studenten.

Praksisnært og eksamensrelevant

Gjennomføringen av kurset var kort tid før eksamen og like før studentene skulle ut i første praksisperiode. Lærerne på jordmorutdanningen hadde derfor på forhånd utarbeidet scenarier for simuleringen som var knyttet til pensum og læringsutbytter.

Folkvord håper at studentene opplevde aktiviteten SimBegin både som eksamensrelevant og som god forberedelse for praksis.

–  Jeg synes absolutt at SimBegin var relevant for å nå læringsmålene i emnet. Vi fikk øvd oss på virkelighetsnære og faglig relevante scenarier, slik at vi fikk et faglig utbytte. Det som var særlig lærerikt var å få anvende teori i praksis, forteller Maria Løvik Salte, 1.års jordmorstudent.

Hun forteller at studentene i et scenario fikk øvd seg på å gi ammeveiledning til en fortvilet nybakt mor.

– Der måtte vi både anvende det teoretiske vi har lært om amming, samtidig som vi skulle ivareta og kommunisere på en empatisk måte med kvinnen. Det å ha øvd på ulike situasjoner vi kan møte i praksis gjør at en føler seg mer rustet og trygg, sier hun videre.

Må gå utenfor egen komfortsone

– Jeg tror samtidig at både jeg og flere medstudenter i tillegg opplevde det som litt utfordrende fordi at man virkelig må bruke seg selv og gå utenfor komfortsonen, men likevel opplevdes det trygt, og det ga en stor mestringsfølelse i ettertid, sier Salte.

Hun forklarer at de hadde utrolig flinke og støttende kursledere som hele tiden minnet oss på at vi gjorde dette for å lære og utvikle oss, og ikke for å prestere eller bli vurdert. Hun opplevde også at medstudentene var trygge å simulere sammen med, og at vi fikk følelse av et samhold i gruppen gjennom simuleringen.

Sammen med instruktørene fra SAFER øvde studentene mye på debriefingen som ble holdt etter simuleringen.

– I debriefen må man som fasilitator ha fokus på kommunikasjon og refleksjon, og lære å stille gode spørsmål. Disse erfaringene tror jeg er svært nyttig, og noe man kan ta med seg overalt videre i livet, både yrkesmessig, men også personlig. I tillegg var det nyttig å øve på å ta ledelse – og lede en gruppe, sier studenten.

En ressurs fra første dag

Lærer og instruktør under kurs
Piloten ble hold av kursledere ved SAFER. På sikt kan også lærere ved jordmorutdanningen bli SimBegin-instruktører.

Ved å legge SimBegin som en fast aktivitet i starten av studieforløpet får studentene erfaring som fasilitator gjennom hele studiet og kan bli mer selvstendige i simuleringer.

 – Studentene har fått kursbevis etter gjennomføring av SimBegin. Dette er et kompetansebevis de kan ta med seg når de er ferdig utdannet og vil er en stor gevinst for helseforetakene, siden det kan være ressurskrevende å få utdannet klinikere til fasilitatorer, sier universitetslektor Synnøve Folkvord.

Ifølge henne går studentene dermed ut med en helt ny kompetanse som kan gjøre det lettere og mindre ressurskrevende for sykehusavdelingene å komme i gang med regelmessig simuleringstrening.

Gjør meg motivert for mer simulering

– Simulering er mye brukt både i studiet og i arbeidslivet. Det å ha blitt kurset gjennom SAFER og UiS, tror jeg vil gjøre meg tryggere og mer motivert til å gjennomføre simulering videre, sier Løvik Salte.

Hun håper å få brukt kompetansen til å øve sammen med medstudenter på ulike prosedyrer eller scenarier på sykepleielabben. Det at flere er kurset til å være fasilitator gjør at man kan rullere på denne rollen slik at alle får øvd seg på den praktiske simuleringsbiten også.

– Og når vi kommer ut i arbeid kan man være en som drar i gang og leder simuleringer, og er med å holde trykket oppe. Mange prosedyrer og akuttsituasjoner må øves på ofte, og derfor kreves det at det simuleres ved jevne mellomrom, legger hun til.

Tekst: Cathrine Sneberg
Foto: Bernt-Erik Rossavik, Laerdal Medical