Inkluderende forskningsprosjekt skal se nærmere på de matematiske utfordringer utviklingshemmede møter i dagliglivet

UiS-forskere skal utvikle matematikkressurser som hjelper barn med utviklingshemning å få den nødvendige matematiske forståelsen de trenger i møte med hverdagen. For å sikre at ressursene kommer målgruppa til gode har de fått med seg to medforskere med utviklingshemning.

Publisert Sist oppdatert

Barn og lærer arbeider med tall i klasserom
Forskningsprosjektet skal utvikle bildebøker og digitale ressurser som som bidrar til økt matematisk kompetanse for barn og unge med utviklingshemning. Foto: Getty Images

Litteraturen viser at personer med utviklingshemning ofte har problemer med å lære matematikk. Samtidig viser den nasjonale rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge at dagens spesialpedagogiske tilbud er ekskluderende og lite funksjonelt, og at barn og deres foreldre i liten grad får medvirke i hvordan undervisning gjennomføres.

– Det er slik at mennesker som har vansker med å lære matematikk ofte ikke bare har problemer i et læringsmiljø, men også i hverdagen, for eksempel med å navigere eller bruke klokka, sier Francesca Granone.

Hun er førsteamanuensis og forsker ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS, og leder det toårige prosjektet som har fått navnet VERDI. Med seg har hun kollegaer fra Nord Universitet, FILIORUMs Senterleder Elin Reikerås og medforskerne Mia Johansen og Glenn Knudsen.

– For oss er det utrolig viktig å ha med oss medforskere som representerer gruppa vi forsker for og på. Mia har Downs syndrom og Glenn har Aspergers, og deres erfaringer er avgjørende for å bedre forstå utfordringene barn med utviklingshemning står ovenfor i hverdagen, sier Granone.

To mennesker står utendørs og smiler mot kamera
Glenn Knudsen er medforsker i det nye, inkluderende forskningsprosjektet. Her sammen med prosjektleder Francesca Granone.

Bildebøker og digitale ressurser

– Vi har to mål med dette prosjektet – å løfte frem stemmen til mennesker med utviklingshemning, og utvikle materiell som fører til økt matematisk kompetanse for barn og unge i denne gruppen. Da er inkluderende forskning som metode uvurderlig.

Forskerne skal utvikle fire digitale bildebøker og seks digitale ressurser som vil være tilgjengelig på nett og som kan lagres og skrives ut gratis. Alle ressursene vil utvikles i tett samarbeid med barn/unge med ulike utviklingshemninger og deres familier og lærere, samt Mia og Glenn som vil ha en aktiv rolle som medforskere.

– Bildebøkene vil bygge på medforskernes egne erfaringer. De skal forske på sin egen hverdag og indentifisere matematiske utfordringer de møter i dagliglivet. Vi vil så analysere problemene Mia og Glenn identifiserer gjennom to litteraturgjennomganger som beskriver utfordringer i matematikk for barn med henholdsvis Downs syndrom og Aspergers, og produsere bildebøker på bakgrunn av dette, forteller Granone. 

De seks digitale ressursene vil ta utgangspunkt i datamateriale samlet gjennom en digital spørreundersøkelse av mennesker med utviklingshemning, foreldre til barn med utviklingshemning og personer som jobber med barn og unge med utviklingshemning.

– Vi samarbeider med ulike interesseorganisasjoner som Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), Norsk Nettverk for Downs Syndrom (NNDS) og Autismeforeningen i Norge for å rekruttere frivillige til spørreundersøkelsen. Resultatene vil så analyseres i lys av de utfordringene som kommer frem, og det vil produseres matematikkressurser for målgruppen med utgangspunkt i dette, sier Granone.

To kvinner står foran en blomstrende hekk og smiler
Mia Johansen (til venstre) er en erfaren medforsker. I tillegg til det nye inkluderende forskningsprosjektet deltar hun også i DiCoTe - et femårig prosjekt om inkludering og teknologibruk i barnehagen.

Positive ringvirkninger for hele samfunnet

Forskerne tror at prosjektet vil ha en positiv virkning for barn og unge med utviklingshemninger, deres familier og lærere både på kort og lang sikt.

For dem med utviklingshemning og deres familier vil dette føre til større selvstendighet i hverdagen, mestringsfølelse, og bedre inkludering i hverdagsaktiviteter. Samtidig vil lærere få bedre ressurser til å støtte den matematiske utviklingen av barn med utviklingshemning. På lengre sikt håper vi at det kan bidra til å forsterke og forbedre utdanningstilbudet for personer med utviklingshemning, noe som vil føre til bedre inkludering av denne gruppen i samfunnet, sier Granone.

– Så håper vi jo også at dette vil ha noe å si for forskning, ved å bidra til å videreutvikle inkluderende forskning med medforskere, avslutter hun.

Prosjektet går fra juni 2023 til juni 2025 og finansieres av Stiftelsen Dam.

Les mer om inkluderende forskning