Helse, sykdom og sykepleie del 1 (BSY260)

Emnets fokus er sykepleie til pasienter med helsesvikt, akutt, kronisk og kritisk sykdom. Det sentrale i emnet er pleie, omsorg og behandling av den syke. Grunnlaget for utøvelse av klinisk sykepleie er pasientens reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom, undersøkelse og behandling. Emnet inneholder patofysiologi og sykdomslære innenfor sentrale områder. Kunnskap i disse temaene gir kompetanse til å observere, vurdere, iverksette og evaluere sykepleietiltak og behandling. Emnet gir innføring i sentrale sykepleieprosedyrer gjennom ferdighetstrening/simulering. Emnet vektlegger også kvalitet og pasientsikkerhet med et særskilt fokus på pasient- og pårørendeinvolvering, samt ledelse og teamarbeid på avdelingsnivå. Det vektlegges en helhetlig tilnærming for å forstå og vurdere pasientens tilstand og bidra til forebygging, lindring og rehabilitering. Dette innebærer at studentene utvikler en faglig forsvarlig vurderingsevne gjennom teoretisk, etisk og praktisk kompetanse knyttet til utøvelse av helhetlig sykepleie.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BSY260

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

PATOLOGI, SYKDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI INNENFOR OMRÅDENE:

 • Patofysiologi 
 • Hjerte- og karsykdommer
 • Sykdommer i respirasjonsorganene
 • Infeksjonssykdommer
 • Sykdommer i fordøyelsessystemet 
 • Sykdommer i nyrer, urinveier og mannlige kjønnsorganer
 • Syre, base, væske- og elektrolyttbalansen 
 • Hudsykdommer
 • Traumatologi
 • Psykiske lidelser og rusproblematikk

HELHETLIG BEHOV FOR SYKEPLEIE TIL PASIENTER SOM OPPLEVER HELSESVIKT, SYKDOM OG SKADER

 • Sykepleie til pasienter som gjennomgår prøver og undersøkelser
 • Sykepleie til pasienter med akutte- og vedvarende hjertelidelser
 • Sykepleie til pasienter med respirasjonssvikt og lungelidelser
 • Sykepleie til pasienter med infeksjonssykdommer
 • Sykepleie til pasienter med sykdommer i fordøyelsessystemet
 • Sykepleie til pasienter med sykdommer i nyrer, urinveier og mannlige kjønnsorganer
 • Sykepleie til pasienter med hud- og sårlidelser
 • Sykepleie til pasienter som har ernæringsproblem som følge av sykdom
 • Sykepleie til pasienter med smerter
 • Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus
 • Sykepleie til pasienter med psykiske lidelser
 • Sykepleie til pasienter med rusproblematikk

LEDELSE

 • ledelse og organisering av helsetjenesten på avdelingsnivå.

PASIENTSIKKERHET

kvalitet og pasientsikkerhet på avdelingsnivå

PRAKTISKE SYKEPLEIEFERDIGHETER/SIMULERING KNYTTET TIL

 • Respirasjonsproblemer
 • Førstehjelp
 • Ernæringsproblemer
 • Hud og sårlidelser

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om årsaker, symptomer, prognose og behandling knyttet til sentrale sykdommer og skader 
 • Har kunnskap om farmakologi ved behandling av sentrale sykdommer og skader
 • Har bred kunnskap om pasienters behov for helhetlig sykepleie
 • Har bred kunnskap om sykepleierens ansvar i å bidra til forebygging, behandling, lindring og rehabilitering
 • Har kunnskap om psykisk helse og de vanligste psykiske lidelsene
 • Har kunnskap om rus og avhengighet
 • Har kunnskap om pasienters reaksjoner og erfaringer ved sykdom og lidelse
 • Har kunnskap om relevant lovverk som regulerer helsetjenesten
 • Har kunnskap om ulike sykepleieferdigheters teoretiske grunnlag
 • Har kunnskap om farmakologi relatert til sykepleierens funksjon og ansvarsområde
 • Har kunnskap om ledelse, organisering og pasientsikkerhet innenfor nivåene i helsetjenesten

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan anvende kunnskap fra sykdomslære og farmakologi i sine faglige vurderinger av pasientens symptomer/tegn
 • Kan anvende faglige og etiske kunnskaper i praktiske og teoretiske problemstillinger
 • Kan observere, vurdere og begrunne behov for sykepleie og iverksette sykepleietiltak
 • Kan planlegge og utøve sykepleieferdigheter på en omsorgsfull, etisk og faglig forsvarlig måte
 • Kan gjennomføre forsvarlig sykepleie i akutte pasientsituasjoner, i og utenfor sykehus

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan reflektere over sykepleiefaglige og etiske problemstillinger
 • Kan reflektere over pasientens reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom og behandling
 • Kan iverksette tiltak for å bevare liv og helse ved storulykker og i krise- og katastrofesituasjoner
 • Kan planlegge og gjennomføre helhetlig sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter
 • Kan reflektere over egen danningsprosess mot en sykepleieidentitet
 • Forstår hvordan rus og sosioøkonomiske problemer kan påvirke menneskers liv; sosialt og helsemessig
 • Kan planlegge tiltak som sikrer trygg overføring av pasienten mellom ulike enheter og nivåer

Forkunnskapskrav

BSY160 Sykepleiens grunnlag, BSY161 Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag, BSY162 Sykepleie, samhandling og pasientsikkerhet, BSYPSH Praksisstudier: Grunnleggende sykepleie

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 7 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved ny/utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% tilstedeværelse i all ferdighetstrening og simulering

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering 

1. 100% tilstedeværelse i ferdighetstrening og simulering. Det er krav om at studenten stiller forberedt. 

  Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris: 

Vedrørende vilkår 1: 

 • Studenten har selv ansvar for å ta kontakt med fagansvarlig ved manglende oppmøte ved ferdighetstrening/simulering 
 • Studenten har selv ansvar for å orientere seg om oppsatt oppsamling i Timeplan.  
 • Ved fravær ved oppsamling for ferdighetstrening/simulering, er det et krav at studenten sender søknad om gyldig fravær innen 5 dager etter gjeldende oppsatt ferdighetstrening(er). Ved innvilget søknad om gyldig fravær, gis det nytt tilbud etter avtale med faglærer.  Nytt tilbud om godkjent arbeidskrav kan omfatte skriftlig arbeid eller en annen form av oppgave som er tilpasset faglig innhold i emnet.  
 • Ved ikke innfridd krav til tilstedeværelse i ferdighetstrening/simulering, manglende innvilget fraværssøknad og godkjent arbeid, fratas studenten adgang til eksamen i BSY260  

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Elin Espeland

Arbeidsformer

Forelesninger, digitale læringsverktøy, gruppearbeid, studiespørsmål, ferdighetstrening/simulering og selvstudium.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Sykepleie til pasient og pårørende - Del A (BSY250_1) 10
Klinisk sykepleie del A (BSY250_2) 10
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A (BSY252_1) 5
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A (BSY252_2) 5
Helse, sykdom og sykepleie del 1 (BSD260_1) 15

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto