Videregående regnskap (BØK435)

I emnet gjennomgås virksomhetsstyring og intern kontroll. Emnet tar også opp videregående tema innenfor bokføring og introduksjon til regnskap og budsjett i kommunesektoren. I tillegg ser vi på digitalisering og automatisering innen regnskapsyrket.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BØK435

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Innholdet i emnet er tredelt. Del 1 gir en introduksjon i regnskapsorganisering og internkontroll. Temaet knyttes opp mot de krav som stilles til regnskapssystem og dagens digitaliserings/automatiseringstrender. Del 2 er en videreføring fra tidligere emner av praktiske problemstillinger knyttet til regnskapsføring og produksjon av regnskapsdata. Denne delen gir også en fordypning i innregning og målingsutfordringer forbundet med å avslutte et årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk. Hvordan regnskapet må innrettes for å tilfredsstille bokføringslovens krav er sentralt. I del 3 gjennomgås hovedtrekkene i regnskaps- og budsjetteringssystemer som nyttes i kommuner og stat.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten skal

 • ha inngående kunnskap om innregning og måling av de viktigste regnskapspostene og grunnleggende regnskapsprinsipper
 • ha grunnleggende innsikt i regnskapsregler for små foretak
 • kjenne til de mest sentrale forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler
 • kunne avslutte et årsregnskap, inklusiv skatteposter og resultatdisponering, for AS.
 • kjenne til regelverket for noter og årsberetning
 • kunne gjøre greie for intern kontroll
 • ha oversikt over den interne kontrollstrukturen
 • kunne gjøre greie for regnskapets kvalitetskrav
 • ha oversikt over regnskapsplikten etter bokføringsloven og forskriften
 • kunne redegjøre for kravene som stilles til ekstern regnskapsfører
 • kunne redegjøre for hovedtrekkene i kommunale og statlige regnskapssystemer
 • ha kjennskap til kommunale og statlige budsjettmodeller

Ferdigheter:

Studenten skal

 • kunne vurdere intern kontroll
 • kunne vurdere betydningen av et riktig regnskap
 • kunne vurdere faren for økonomiske misligheter og uregelmessigheter
 • kunne vurdere regnskapets kvalitetskrav
 • kunne vurdere og analysere komponentene i den interne kontrollen
 • kunne vurdere og analysere kontroll og sikkerhet i IT-baserte regnskapssystemer
 • kunne gjennomføre enkle regnskapsavslutninger med utgangspunkt i den kommunale og statlige modellen
 • kunne vurdere og analysere kommunale og statlige regnskap og budsjettframlegg

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator, Lovdata, Lovsamling, Lovsamling og særtrykk av lover 1)

1) Utskrift fra Lovdata uten påskrift, kommentarer eller andre anmerkninger er tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innleveringsoppgave og presentasjon
Detaljer om arbeidskrav (innleveringsoppgave og presentasjon for klassen) vil bli gitt på forelesning og lagt ut på Canvas. Arbeidskravene må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Lars Atle Kjøde

Studieprogramleder:

Tarjei Mandt Larsen

Arbeidsformer

Fysiske forelesninger og videobaserte forelesninger. I tillegg legges det opp til seminarer hvor oppgaver/problemstillinger til hver enkelt del vil bli gjennomgått.

Justeringer i framdriftsplan, løsningsframlegg til øvingsoppgaver og øvrig støttemateriell blir fortløpende lagt ut på Canvas

Forventet arbeidsmengde 250-300 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Videregående regnskap (BRE260_1) 10

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto