Finansmarkeder og personlig økonomi (BØK445)

I dette emnet lærer du om norske og internasjonale finansmarkeder med særlig vekt på pengemarkedet, obligasjonsmarkedet og valutamarkedet. Du får innsikt i bankenes rolle og hvilke risikofaktorer de står overfor. Du vil også lære om personlig sparing og pensjon. Emnet er særlig relevant for deg som vil jobbe som fondsforvalter, renteanalytiker eller som finansiell rådgiver.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BØK445

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet tar for seg ulike rentebegreper og ser på betydningen av pengepoltikken for markedsrentene. Videre gir det en innføring i hvordan aksjer og obligasjoner utstedes, hvordan de handles i annenhåndsmarkedet samt forhold som påvirker prisene på disse verdipapirene. Emnet går igjennom ulike pengemarkedsinstrumenter, valuta og viktige sammenhenger i valutamarkedet. Risikohåndtering diskuteres, deriblant hvordan valutarisiko kan elimineres. Emnet ser også på bankenes rolle i finansmarkedene og diskuterer viktige risikofaktorer bankene står overfor og hva de kan gjøre for å redusere disse. Til slutt tar emnet for seg personlig økonomi med hovedvekt på sparealternativer og pensjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene vil tilegne seg kunnskap om

 • De viktigste finansielle instrumentene i penge- og kapitalmarkedene
 • Valutamarkedet
 • Rentens terminstruktur
 • Pengepolitikkens virkning på finansmarkedene
 • Bankenes rolle og risiko
 • Personlige sparealternativer og pensjon

Ferdigheter

Studentene vil lære

 • Å anvende innsikt om finansmarkedene for å ta økonomiske beslutninger
 • Renteregning for å gjøre ulike renter sammenlignbare
 • Å vurdere renterisiko på ulike obligasjoner
 • Ulike metoder for å sikre seg mot valutakursrisiko
 • Å identifisere risikofaktorer i banker
 • Å vurdere risiko ved ulike sparealternativer

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BØK260 Corporate Finance

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innlevering

Arbeidsformer

Forelesninger inkludert oppgavegjennomgang (50 timer)

Egenstudier og oppgaveløsing (250 timer)

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto