Ekstern praksis (KOM103)

Studentene skal gjennomføre ekstern praksis i et profesjonelt kommunikasjonsmiljø. I praksisperioden skal studentene jobbe med oppgaver det er vanlig at kommunikasjonsansatte har på praksisstedet. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

KOM103

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Ekstern praksis er en vesentlig del av årsstudium i kommunikasjon. Studenten skal bruke praksisperioden til å koble sin faglige kunnskap til det daglige kommunikasjonsfaglige arbeidet i virksomheten. Før praksisperioden skal studentene delta i et obligatorisk seminar der forutsetningene for praksisarbeidet og krav til innhold i praksisrapportene klargjøres. Praksisperioden utgjør to dager i uken i perioden januar-mai. Praksisperioden avsluttes med at studenten skriver en praksisrapport som skal godkjennes av emneansvarlig. Rapportene danner grunnlag for en workshop hvor studentene vil presentere erfaringer fra egen praksis. Studentenes erfaringer vil brukes i kunnskapsutveksling om arbeidsformer, etisk refleksjon og utvikling av kommunikasjonsstrategier sammenholdt med teori fra KOM101 og KOM102.

Læringsutbytte

Ved fullført praksisemne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:   

Kunnskaper

Studenten skal:

  • Ha bred kunnskap om kommunikasjonsfaglige prosesser, arbeidsmetoder og kildebruk
  • Ha bred kunnskap om og forståelse for kommunikasjonsarbeid på ulike plattformer i en kommunikasjonsavdeling
  • Ha bred kunnskap om og forståelse av langsiktig og metodisk kommunikasjonsarbeid

Ferdigheter

Studenten skal:

  • Kunne arbeide som kommunikatør
  • Kunne arbeide i team med andre kommunikasjonsansatte for nå langsiktige og kortsiktige mål
  • Kunne delta aktivt i arbeidsprosesser
  • Kunne gjøre profesjonsetiske vurderinger
  • Kunne bidra i evaluering av og refleksjon rundt eget og andres arbeid

Generell kompetanse

Studenten skal:

  • Ha utviklet erfaring til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre
  • Ha evne til kritisk refleksjon rundt egen- og kommunikasjonsavdelingens rolle

Forkunnskapskrav

KOM101 Innføring i PR og kommunikasjon

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Studenten må ha gjennomført og fått godkjent praksisperioden som blant annet er regulert i avtale mellom studenten, praksisbedriften og UiS. I tillegg må studenten ha levert og fått godkjent praksisrapport.  Gyldig fravær - sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn, jfr UiS sitt reglement - må dokumenteres, og kan ikke overstige 3 dager totalt for praksis-semesteret som helhet.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Studenten arbeider i en kommunikasjonsavdeling to dager i uken gjennom semesteret. Arbeidet skjer parallelt med at studenten følger KOM102 og et valgfritt emne ved UiS.

Etter praksisperioden skal studenten skrive en praksisrapport med omtale og vurdering av det kommunikasjonsfaglige arbeidet studenten har vært involvert i. Ved seminar før praksisperioden vil studenten få avklart krav til praksisrapporten og til gjennomføring av praksisperioden.

Merk at man ikke kan søke om innpass/godkjenning av dette emnet da praksisplassene er utvalgte virksomheter som er kvalitetssikret av fagmiljøet ved instituttet, samt at det er inngått en kontrakt mellom bedriften og UiS

Åpent for

Kommunikasjon årsstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto