Deltakelse i helse- og velferdstjenester (MHV120)

Deltakelse i helse- og velferdstjenestene har vært på den helse- og sosialpolitiske dagsorden i Norge og internasjonalt i flere tiår. Det er en uttalt helsepolitisk ambisjon at brukere og pasienter skal ha en sentral rolle i utformingen av helse- og velferdstjenester. Deltakelse skal ideelt sett bidra til å flytte makt til pasienter, tjenestebrukerne og innbyggerne. Deltakelse skal også bidra til framtidens helse- og velferdstjenester gjennom tjenesteutvikling og innovative tjenester med høy kvalitet.

Dette emnet skal gi kunnskap om deltakelse i helse- og velferdstjenester. Det blir arbeidet med kunnskap om hvordan deltakelse kan arte seg fra ulike perspektiver, på ulike nivå og i ulike kontekster. Betydningen av ulike former for samarbeid for å tilrettelegge og støtte opp om deltakelse blir utdypet. Emnet vil belyse forhold som kan hemme eller fremme deltakelse, og betydningen av å tilpasse deltakelse til den enkeltes ressurser. Det blir lagt vekt på hvordan deltakelse kan bidra til å endre forståelse og tankesett hos tjenesteutøvere, og hvordan deltakelse kan bidra til kunnskaps- og tjenesteutvikling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MHV120

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Dette emnet er basert på teorier, perspektiver og forskning om deltakelse i helse- og velferdstjenester. Det blir arbeidet med kunnskap om hvordan deltakelse kan arte seg for pasienter, tjenestebrukere, og tjenesteutøvere i ulike kontekster. Forhold som fremmer og hemmer deltakelse og betydningen av ulike typer samarbeid for deltakelse blir utdypet. Emnet gir en fordypning i strategier og arbeidsmåter som kan styrke deltakelse og forbedre helse- og velferdstjenester. 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:   

Kunnskap   

Kandidaten:  

Har avansert kunnskap om teorier og strategier for deltakelse innen helse- og velferdstjenester 

Har avansert kunnskap om forhold som hemmer og fremmer deltakelse  

 

Ferdigheter  

Kandidaten:  

Kan anvende relevante teorier og perspektiver om deltakelse relatert til helse- og velferdstjenester 

Kan analysere og drøfte sammenhenger mellom deltakelse og samarbeid  

Kan identifisere behov for forskning og tjenesteutvikling på områder relatert til deltakelse i helse- og velferdstjenester 

 

Generell kompetanse  

Kandidaten:  

Kan identifisere, kommunisere og drøfte aktuelle problemstillinger relatert til deltakelse i helse- og velferdstjenester 

Kan anvende relevante kunnskaper og ferdigheter om deltakelse i kunnskaps- og tjenesteutvikling  

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Presentasjon av aktuell problemstilling, relevant teori og forskning på seminar

Presentasjon av foreløpig problemstilling, relevant teori og forskning på seminar

Ikke innfridd vilkår i forhold til presentasjon medfører at studenten må levere en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer for å få adgang til eksamen i emnet. Ikke godkjent obligatorisk undervisningsaktiviteter fratar studenten adgang til eksamen i MHV120.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Kristin Akerjordet

Emneansvarlig:

Marianne Storm

Arbeidsformer

Arbeidsformene i emnet er forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid og selvstudium. Studentaktiv metodikk og tett dialog mellom student og lærer er bærende elementer i den pedagogiske arbeidsformen. 

Åpent for

Åpent for studenter med studierett på master i helsevitenskap.

Kandidater med relevant bachelorutdanning innen helse- og sosialfag kan søke om opptak til emnet.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto