Resiliens i helsetjenesten (MHV131)

Resiliens i helsetjenesten handler om evnen til å tilpasse seg utfordringer og endringer, på ulike nivåer i helsesystemet, for å opprettholde tjenester av høy kvalitet.  Denne tilnærmingen til kvalitet i helsetjenesten bygger på tanken om at en på tross av stadige utfordringer og endringer veldig ofte klarer å opprettholde tjenester av høy kvalitet, ettersom en har evne til å tilpasse seg de omstendighetene en er i, enten i forkant av, underveis i, eller i etterkant av selve hendelsen. Formålet med emnet er å gi avansert kunnskap om hva resiliens i helsetjenesten innebærer, hvordan ulike aktører bidrar til resiliens, metoder for hvordan en kan studere resiliens på systemnivå, verktøy for hvordan en kan styrke resiliens i helsesystemer, samt forståelse for fordeler og utfordringer knyttet til resiliens i helsetjenesten.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MHV131

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet inneholder
  • beskrivelser av det teoretiske fundamentet for resiliens i helsetjenesten, 
  • forklaringer av hvordan ulike aktører involveres og bidrar til resiliens i helsetjenesten, samt 
  • innføring i metoder og verktøy som kan brukes for å studere eller styrke resiliens i helsetjenesten. 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap   

Kandidaten:

  • Har avansert kunnskap om det teoretiske fundamentet for resiliens i helsetjenesten, og skal kunne forstå forskjellen mellom individuell og organisatorisk resiliens.
  • Har avansert kunnskap om hva resiliens i helsetjenesten består av og hvordan ulike aktører er involvert i å skape og vedlikeholde resiliens i helsetjenesten.
  • Har avansert kunnskap om metoder og verktøy for å studere og forstå muligheter og utfordringer ved resiliens i helsetjenesten.

 

Ferdigheter

Kandidaten:  

  • Kan anvende metoder og teorier relatert til resiliens i helsetjenesten i praksis.
  • Kan anvende kritisk refleksjon for å vurdere egnetheten til ulike metoder og verktøy for å styrke resiliens i helsetjenesten.

 

Generell kompetanse  

Kandidaten:  

  • Kan kritisk analysere og anvende ulike teoretiske, metodiske og praktiske tilnærminger til resiliens i helsetjenesten.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Tidligere emner i masterprogrammet 

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 4 Dager Bokstavkarakterer Alle

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppmøte på dagsseminar
Obligatorisk oppmøte på dagsseminar med forventet deltakelse i gruppearbeid. Dersom noen forhindres fra å delta på seminaret, vil et alternativt vilkår for å gå opp til eksamen være innlevering av et refleksjonsnotat knyttet til resiliens i helsetjenesten.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Veslemøy Guise

Studieprogramleder:

Kristin Akerjordet

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid på campus og/eller digitalt vil bli benyttet, samt selvstudium. Emnet vil benytte det tverrfaglige potensialet i gruppen gjennom samarbeidene arbeidsformer slik som gruppearbeid, og ta stilling til ulike praksisnære situasjoner igjennom diskusjon.

Åpent for

Åpent for studenter med studierett på master i helsevitenskap.

Kandidater med relevant bachelorutdanning innen helse- og sosialfag kan søke om opptak til emnet.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto